Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Eveliina Peltola
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Henrik Garde
Guillermo Mantilla-Soler
Paul Van Dooren

Emeritus professorit

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
David RadnellAkateeminen Koordinaattori
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Anssi Mirka
Kirsi Peltonen
Ville Turunen
Haichao Wang

Tutkijatohtorit

Estuardo Alpírez Bock
Giovanni Barbarino
Emilia Blåsten
Taoufiq Damir
Tom Gustafsson
Erik Hieta-aho
Lauri Hitruhin
Florian Kohl
Annachiara Korchmáros
Shinji Koshida
Tuomas Lahtinen
Mika Malinen
Carlos Mudarra
Antti Ojalammi
Luca Sodomaco

Tohtorikoulutettavat

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Matteo Allaix
Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Nikita Belyak
Valentina Candiani
Lucas Dias Condeixa
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Jussi Leppinen
Niklas Miller
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Hoa Ngo
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Maria Quintana Ponce
Paavo Raittinen
Juho Roponen
Nourhan Shafik
Timo Takala
Julian Weigt
Ryan Wood

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Kalle Alaluusua
Julius Beranek
Helmi Hankimaa
Miko Karjalainen
Joonas Laaksonen
Janne Lahti
Patrik Lahti
Aapo Pajala
Konsta Parkkali
Onni Pohjavirta
Alejandro Ponce de Leon Chavez
Perttu Saarela
Miikka Tiainen
Anton Vavilov
Paula Weller

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi