Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Mateusz Michałek
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija Lomalla 22.11.
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
David RadnellAkateeminen Koordinaattori
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Anssi Mirka
Kirsi Peltonen
Ville Turunen

Tutkijatohtorit

Karl Brustad
Vito Buffa
Prashanta Garain
Matthias Grezet
Florian Kohl
Mikael Laaksonen
Jie Li
Taneli Luotoniemi
Carlos Mudarra
Marti Prats Soler
Lina Reichenberg
Louna Seppälä
Vilma Virasjoki
Joni Virta
Christian Webb

Tohtorikoulutettavat

Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Giovanni Barbarino
Nikita Belyak
Ferdinand Blomqvist
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Lucas Dias Condeixa
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Armando Guti
Mikko Harju
Sami Helander
Pauliina Hirvi
Laura Jakobsson
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Konrad Kohbrok
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Niko Lietzén
Alessandro Mancuso
Kristian Moring
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Paavo Raittinen
Tuomas Rintamäki
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Edoardo Tosoni
Matias Vestberg
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo
Julian Weigt
Estuardo rez Bock

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Tommi Anttila
Olli Herrala
Miko Karjalainen
Olli Kiljunen
Janne Lahti
Patrik Lahti
Jussi Leppinen
Kim Myyryläinen
Leevi Olander
Roni Sihvonen

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi