Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Guillermo Mantilla-Soler

Emeritus professorit

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
David RadnellAkateeminen Koordinaattori
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Anssi Mirka
Kirsi Peltonen
Ville Turunen
Haichao Wang

Tutkijatohtorit

Estuardo Alpírez Bock
Giovanni Barbarino
Emilia Blåsten
Taoufiq Damir
Tom Gustafsson
Lauri Hitruhin
Florian Kohl
Annachiara Korchmáros
Shinji Koshida
Tuomas Lahtinen
Jie Li
Sauli Lindberg
Taneli Luotoniemi
Carlos Mudarra
Antti Ojalammi
Luca Sodomaco

Tohtorikoulutettavat

David Adame Carrillo
Matteo Allaix
Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Nikita Belyak
Valentina Candiani
Lucas Dias Condeixa
Stavros Evdoridis
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Laura Jakobsson
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Jussi Leppinen
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Hoa Ngo
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Maria Quintana Ponce
Maria Quintana Ponce
Paavo Raittinen
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Timo Takala
Julian Weigt
Ryan Wood

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Elmer Bergman
Pasi Hakulinen
Miko Karjalainen
Sonja Kokkonen
Janne Lahti
Lauri Nyman
Alejandro Ponce de Leon Chavez
Anton Vavilov
Paula Weller

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi