Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Guillermo Mantilla-Soler

Emeritus professorit

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
David RadnellAkateeminen Koordinaattori
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Ville Turunen

Tutkijatohtorit

Giovanni Barbarino
Prashanta Garain
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Lauri Hitruhin
Florian Kohl
Annachiara Korchmáros
Jie Li
Taneli Luotoniemi
Hossein Mostafaei
Carlos Mudarra
Martí Prats Soler
Lina Reichenberg
Louna Seppälä
Luca Sodomaco
Vilma Virasjoki
Christian Webb

Tohtorikoulutettavat

Matteo Allaix
Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Nikita Belyak
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Lucas Dias Condeixa
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Mikko Harju
Sami Helander
Pauliina Hirvi
Laura Jakobsson
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Konrad Kohbrok
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Niko Lietzén
Kristian Moring
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Paavo Raittinen
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Matias Vestberg
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo
Julian Weigt

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Olli Herrala
Miko Karjalainen
Janne Lahti
Jussi Leppinen
Leevi Olander
Luisa Zeppelin
Miia Palmu
Morgan Shaw

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi