Statistics dictionary: English–Swedish

English Swedish
Acceptance Boundary Acceptansgräns
Acceptance Line Acceptansgräns
Acceptance Region Acceptansområde
Accuracy Noggranhet, Precision
Alias Aliaseffekt
Allocation Allokering
Almost Certain Convergence Nästan säker konvergens
Almost Sure Convergence Nästan säker konvergens
Alternative Hypothesis Alternativhypotes, Mothypotes
Analysis of Covariance Kovariansanalys
Analysis of Variance Variansanalys
Arithmetic Average Aritmetisk medelvärde
Arithmetic Mean Aritmetisk medelvärde
Association Samband
Asymmetrical Test Asymmetrisk test, Enkelsidigt test, Ensidigt test
Asymptotic Asymptotisk
Attribute Attribut
Autocorrelation Autokorrelation
Autoregressive Autoregressiv
Average Genomsnitt, Genomsnitt, Medeltal, Medelvärde
Balanced Balanserad
Bar Chart Stolpdiagram
Base Bas
Batch Variation Partivariation
Bernoulli Trial Bernoulliförsök
Between-groups Variance Mellangrupsvarians
Bias Bias, Förväntningsskevhet, Skevhet, Systematisk avvikelse, Systematiskt fel
Bimodal Distribution Bimodal fördelning
Birth and Death Process Födelse- och dödsprocess
Bivariate Bivariat
Bivariate Distribution Bivariat fördelning, Tvådimensionell fördelning
Block Block
Block Effect Blockeffekt
Branching Process Förgreningsprocess
Canonical Analysis Kanonisk analys
Cell Frequency Cellfrekvens
Central Limit Theorem Centrala gränsvärdessatsen
Central Moment Centralmoment
Chain Kedja
Characteristic Function Karakteristik funktion
Characteristic Root Egenvärde
Chi-squared Chi-två
Class Klass
Classification Statistic Klassificeringsstatistika
Cluster Analysis Klusteranalys
Cluster Sampling Klusterurval
Coeffecient of Concordance Konkordanskoefficient
Coeffecient of Correlation Korrelationskoeffecient
Coefficient of Determination Determinationskoefficient
Coefficient of Multiple Correlation Multipel korrelationskoefficient
Column Effect Kolumneffekt
Combinatorial Kombinatorisk
Common Factor Genemsam faktor
Communality Kommunalitet
Compile Statistics on / about sth. Föra statistik över ngt., Görä upp statistik på ngt.
Composite Hypothesis Delvis specificerad hypotes
Conditional Betingad
Confidence Konfidens
Confidence Coefficient Konfidenskoefficient, Tillförlitlighetsfaktor
Confidence Interval Konfidensintervall
Confidence Level Konfidensgrad
Confounding Koppling
Consistent Konsistent, Konsistent
Constant Konstant
Constraint Restriktion
Contingency Table Kontingenstabell
Continuous Kontinuerlig
Contrast Kontrast
Control Kontroll, Reglering
Control Set Jämförelsegrupp, Referensmängd
Convergence in Distribution Konvergens i fördelning
Convergence in Probability Konvergens i sannolikhet
Convolution Faltning, Konvolution
Correction for Continuity Kontinuitetskorrektion
Correlation Korrelation
Correlogram Korrelogram, Korrelogram, Punktdiagram
Covariance Kovarians
Critical Region Kritisk område, Kritisk område
Critical Value Kritisk värde, Kritisk värde
Cross-correlation Korskorrelation
Cumulative Distribution Function Fördelningsfunktion
Cumulative Frequency Kumulativ frekvens
Curve Fitting Kurvanpassning
Curvilinear Krökt
Cycle Cykel, Följd, Period
Cyclic Order Cyklisk ordning
Decile Decil, Decil
Decision Beslut
Decomposition Uppdelning
Degrees of Freedom Frihetsgrader
Density Function Täthetsfunktion
Dependent Variable Beroende variabel, Regressand
Descriptive Statistic Beskrivande statistik
Design Undersökningsplan
Deterministic Deterministisk
Deviation Avvikelse
Diffusion Process Diffusionsprocess
Discontinuous Variable Diskret variabel
Discrete Diskret
Discrete Variable Diskret variabel
Discriminant Diskriminant
Discriminatory Analysis Diskriminantanalys
Disjoint Disjunkt
Disjoint Events Disjunkta händelser, Oförenliga händelser
Dispersion Spridning
Distribution Fördelning
Distribution Free Fördelninsfri
Distribution Function Fördelningsfunktion
Double-tailed Test Duppelsidigt test, Tvåsidigt test
Dummy Variable Artificiell variabel
Efficiency Effektivitet
Eigenvalue Egenvärde
Elementary Event Elementarhändelse
Embedded Inbäddad
Error Fel
Error Mean-Square Felmedelkvadrat, Felvarians, Residualvarians
Error of First Kind Fel av första slaget
Error of Second Kind Acceptansfel, Fel av andra slaget
Error Sum of Squares Felkvadratsumma, Residualkvadratsumma
Error Variance Felmedelkvadrat, Felvarians, Residualvarians
Estimate Estimat
Estimator Estimator
Event Händelse
Event Space Utfallsrum, Utfallsrum
Excess Excess
Expectation Väntevärde
Experimental Design Försöksplan
Experimental Error Försöksfel
Explanatory Variable Förklarande variabel, Oberoende variabel, Regressor
Extreme Value Extremvärde
Factor Faktor, Faktor
Factor Analysis Faktoranalys
Factor Loading Faktorladding
Factorial Faktoriell, Fakultet, Faktoriell
Factorial Experiment Faktorförsök, Faktorförsök
Filter Filter
Finite Ändlig
Fit Anpassa, Anpassning
Fixed Effect Fast effekt
Forecast Förutsäga, Förutsägelse, Prediktering, Prediktion, Prognos
Fractile Fraktil
Fractional Replication Fraktionell upprepning
Frame Ram
Frequency Frekvens, Frekvens
Frequency Distribution Frekvensfördelning
Frequency Function Frekvensfunktion
Fundamental Probability Set Referensmängd
Game Theory Spelteori
Generating Function Genererande funktion, Genererande funktion
Geometric Mean Geometriskt medelvärde
Goodness of Fit Anpassningsgrad
Graph Graf, Diagram, Ritning, Teckning
Grid Galler, Kvadrat
Half-replicate Design Försöksplan med halv upprepning
Harmonic Mean Harmoniskt medelvärde
Heterocedastic Heteroskedastisk, Heteroskedastisk
Histogram Histogram
Homoscedastic Homoskedastisk, Homoskedastisk
Hypothesis Hypotes
Hypothesis Testing Hypotesprövning, Hypotestest, Hypotesprövning, Hypotestest
Incomplete Ofullständig
Inconsistent Inkonsistent, Inkonsistent, Oförenlig
Independence Oberoende
Independent Variable Förklarande variabel, Oberoende variabel, Regressor
Indicator Function Indikatorfunktion
Inference Inferens, Beslut, Inferens, Slutsats, Beslut, Inferens
Infinite Infinit, Oändlig
Inspection Lot Kotrollparti
Integrated Spectrum Integrerat spektrum, Spektralfördelningsfunktion
Intensity Intensitet
Interaction Samspel
Interblock Mellanblock
Interclass Variance Mellanklasvarians
Interquartile Range Kvartilavstånd
Intersection Snitt
Interval Estimation Intervallestimering, Intervallskattning
Intrablock Inomblock
Intraclass Variance Inomklassvarians
Invariance Invarians
Inverse Invers
Inversion Inversion
Joint Distribution Simultan fördelning
Kurtosis Excess
Lag Tidsförskjutning
Latent Root Egenvärde
Latin Square Romersk kvadrat
Lattice Gitter
Law of Large Numbers De stora talens lag
Least Squares Method Minsta-kvadratmetoden
Level of Factor En faktors nivå
Level of Significance Signifikansnivå
Likelihood Trovärdighet
Likelihood Ratio Likelihood-kvot, Sannolikhetskvot
Linear Lineär, Linjär
Linear Regression Lineär regression, Linjär regression
Loading Laddning
Location Läge
Logistic Logistisk
Loss Function Förlustfunktion
Lot Parti
Lower Control Limit Undre kontrollgräns
Main Effect Huvudeffekt
Marginal Marginal
Markov Chain Markovkedja
Markov Process Markovprocess
Martingale Martingal
Maximum Maximum
Maximum Likelihood Method Maximimetoden, Maximum-likelihoodmetoden
Mean Genomsnitt, Medeltal, Medelvärde
Mean Deviation Linjär medelavvikelse
Mean Square Medelkvadrat
Measure Theory Måtteori
Median Median
Minimum Minimum
Minimum Variance Minsta varians
Mode Modalvärde, Typvärde
Model Modell
Moment Moment
Moment Matrix Momentmatris
Most Efficient Effektivaste
Most Powerful Starkast
Moving Average Glidande medelvärde
Multicollinearity Multikollinearitet
Multiple Classification Flerdimensionell klassificering
Multiple Regression Multipel regression
Multivariate Analysis Multivariat analys
Multivariate Distribution Flerdimensionell fördelning, Multivariat fördelning
Mutually Exclusive Parvis uteslutande, Ömsesidigt uteslutande
Nested Design Hierarkisk plan
Noise Brus
Non-Null Hypothesis Alternativhypotes, Mothypotes
Nonlinear Icke-lineär, Icke-linjär, Olineär, Olinjär, Icke-lineär, Icke-linjär, Olineär, Olinjär
Nonparametric Icke-parametrisk, Icke-parametrisk
Nonsense Correlation Nonsenskorrelation
Nonsingular Distribution Icke-singular fördelning
Normal Distribution Normalfördelning
Normal Equations Normalekvationer
Null Hypothesis Nollhypotes
Object Element
Oblique Factor Korrelerad faktor
Observation Observerat värde
Occur Inträffa
One Sided Test Asymmetrisk test, Enkelsidigt test, Ensidigt test
One Way Classification Envägsindelning
Optimum Allocation Optimal allokering, Optimal allokering
Order Ordning
Order Statistics Ordningsstatiskor
Outcome Utfall
Outlier Utböling, Utböling
Paired Comparison Parvis jämförelse
Pairwise Disjoint Parvis uteslutande, Ömsesidigt uteslutande
Parameter Parameter
Partial Partiell
Partition Delning, Stratifiering
Peak Spets
Percentile Percentil, Procentpunkt
Period Cykel, Följd, Period
Perodogram Perodogram
Phase Fas
Pilot Survey Provundersökning
Plot Diagram, Ritning, Teckning, Parcell, Rita, Teckna, Ruta
Point Estimation Punktestimering, Punktskattning
Pooling Sammanslagning
Population Grundmängd, Population, Grundmängd, Population
Posterior Probability Posteriorisannolikhet
Power Teststyrka
Power Spectrum Spektralfunktion, Spektraltäthet
Precision Noggranhet, Precision
Prediction Förutsägelse, Prediktering, Prediktion, Prognos, Prediktering
Predictor Prediktor
Primary Unit Primär enhet
Principal Component Analysis Principalkomponentanalys
Principal Components Principalkomponenter
Prior Distribution Priorifördelning
Prior Probability Priorisannolikhet
Probability Sannolikhet
Probability Density Function Täthetsfunktion
Probability Distribution Sannolikhetsfördelning
Probability Mass Sannolikhetsmassa
Probability Ratio Sannolikhetskvot
Probability Sample Sannolikhetsurval
Probability Sampling Sannolikhetsurval
Probability Space Sannolikhetsrum
Producer's Risk Producentrisk
Product Moment Produktmoment
Projection Projektion
Proportional Sampling Proportionell sampling
Quadrat Galler, Kvadrat, Kvadrat, Kvadrat, Kvadrat
Quadratic Mean Kvadratisk medelvärde
Qualitative Kvalitativ
Quality Control Kvalitetskontroll
Quantile Kvantil
Quantitative Kvantitativ
Quartile Kvartil
Quartile Deviation Kvartilavvikelse
Questionnaire Frågeformulär
Queue
Queueing Theory Köteori
Random Slump-, Slumpmässig, Stokastisk
Random Effect Slumpeffekt
Random Error Slumpfel
Random Event Slumphändelse
Random Order Slumpmässig ordning
Random Sample Slumpsampel
Random Sampling Number Slumptal
Random Selection Slumpmässig urval
Random Variable Stokastisk variabel
Random Walk Slumpvandring
Randomisation Randomisering
Randomised Blocks Randomiserade block
Range Variationsbredd
Rank Rang, Rang
Rank Correlation Rangkorrelation
Rank Order Statistic Rangordningsstatistika, Rangordningsstatistika
Ratio Estimator Kvotskattningsfunktion
Realisation Utfall
Rectangular Distribution Likformig fördelning, Tektangulär fördelning
Recurrence Time Återkomsttid
Recurrent Återkommande
Recursive Rekursiv
Reduction of Data Komprimering av data
Reference Set Jämförelsegrupp, Referensmängd, Referensmängd
Regressand Beroende variabel, Regressand
Regression Regression
Regressor Förklarande variabel, Oberoende variabel, Regressor
Rejection Förkastande
Rejection Region Kritisk område
Relativ Frequency Relativ frekvens
Relative Efficiency Relativ effektivitet
Reliability Reliabilitet, Tillförlitlighet
Renewal Theory Förnyelseteori
Renewal Time Förnyelsetid
Repetition Repetition
Replacement Återläggning
Replication Upprepning
Representative Sample Representativt urval
Reproducibility Reproducerbarhet
Residual Residual, Residual
Residual Sum of Squares Felkvadratsumma, Residualkvadratsumma
Residual Variance Felmedelkvadrat, Felvarians, Residualvarians, Residualvarians
Response Svar, Respons
Restriction Restriktion
Risk Risk
Row Effect Radeffekt
Run Cykel, Följd, Period
Saddle Point Sadelpunkt
Sample Sampel, Stickprov, Urval, Sampel, Stickprov, Urval
Sample Moment Sampel moment
Sample Space Utfallsrum
Sampling Sampling, Urval, Sampling, Urval
Sampling Error Samplingfel
Sampling Unit Samplingenhet
Scatter Diagram Korrelogram, Punktdiagram, Punktdiagram
Schedule Blankett
Score Poäng
Seasonal Variation Säsongvariation
Sequential Sekvens, Sekvens
Serial Correlation Autokorrelation
Set Mängd
Set Difference Differens (av mängder), Skillnad
Set Theory Mängdlära
Sign Test Teckentest
Significance Level Signifikansnivå
Significant Signifikant
Simple Hypothesis Enkel hypotes
Simple Random Sampling Obundet slumpmässigt urval, Obunden sampling, Obundet slumpmässigt urval
Simulation Simulering
Simultaneous Estimation Simultan estimation
Single Sampling Enkelsampling
Single Tail Test Asymmetrisk test, Enkelsidigt test, Ensidigt test
Singular Distribution Singular fördelning
Size Storlek, Nivå
Skewness Snedhet
Smoothing Utjämning
Specific Factor Specifik faktor
Specific Variance Specifik varians
Spectral Density Spektralfunktion, Spektraltäthet
Spectral Density Function Spektraltäthetsfunktion
Spectral Distribution Function Integrerat spektrum, Spektralfördelningsfunktion
Spectrum Spektrum
Standard Standard
Standard Deviation Standardavvikelse, Standardavvikelse
Standard Error Medelfel
Standardised Standardiserad
Stationary Stationär
Statistic Statistika
Statistical Decision Function Statistisk beslutsfunktion
Statistics Statistik, Statistik, Statistik
Stepwise Stegvis
Stochastic Slump-, Slumpmässig, Stokastisk
Stratification Delning, Stratifiering
Stratified Sampling Stratified sampling
Stratum Stratum
Studentisation Student-transformation
Subpopulation Delmängd, Subpopulation
Subset Delmängd, Subpopulation
Sufficiency Sufficiens
Sufficient Uttömmande
Sure Event Säker händelse
Survey Undersökning, Undersökning
Symmetrical Test Symmetrisk test
Systematic Error Systematiskt fel
Systematic Sampling Systematisk sampling
Tail Svans
Test Statistic Testvariabel, Testvariabel
Tied Ranks Lika ranger
Time Series Tidserie
Tolerance Limits Toleransgränser
Transient Transient, Transient, Transient
Transition Probability Övergångssanolikhet
Treatment Behandling
Two Sided Test Duppelsidigt test, Tvåsidigt test
Two-Dimensional Distribution Bivariat fördelning, Tvådimensionell fördelning
Two-Tailed Test Duppelsidigt test, Tvåsidigt test
Unbiased Förväntningsriktig, Förväntningsrätt, Väntevärdesriktig
Uncertainty Osäkerhet
Uniform Distribution Likformig fördelning, Tektangulär fördelning
Union Union
Universal Set Utfallsrum
Upper Control Limit Högre kontrollgräns
Variable Variabel
Variance Varians
Weighted Vägt