Statistics dictionary: English–Finnish

English Finnish
Acceptance Boundary Hyväksymisraja
Acceptance Line Hyväksymisraja
Acceptance Region Hyväksymisalue
Accuracy Tarkkuus
Alias Alias
Allocation Kiintiöinti
Almost Certain Convergence Melkein varma konvergenssi
Almost Sure Convergence Melkein varma konvergenssi
Alternative Hypothesis Vaihtoehtoinen hypoteesi, Vastahypoteesi
Analysis of Covariance Kovarianssianalyysi
Analysis of Variance Varianssianalyysi
Arithmetic Average Aritmeettinen keskiarvo
Arithmetic Mean Aritmeettinen keskiarvo
Association Yhteys
Asymmetrical Test Yksisuuntainen testi
Asymptotic Asymptoottinen
Attribute Ominaisuus
Autocorrelation Autokorrelaatio
Autoregressive Autoregressiivinen
Average Keskiluku, Keskiarvo
Balanced Tasapainotettu
Bar Chart Pylväsdiagrammi
Base Perus-
Batch Variation Erävaihtelu
Bernoulli Trial Bernoulli-koe
Between-groups Variance Ryhmien välinen varianssi
Bias Harha
Bimodal Distribution Kaksihuippuinen jakauma
Birth and Death Process Syntymis- ja kuolemisprosessi
Bivariate Kahden muuttujan
Bivariate Distribution Kaksiulotteinen jakauma
Block Lohko
Block Effect Lohkovaikutus
Branching Process Haarautumisprosessi
Canonical Analysis Kanoninen analyysi
Cell Frequency Solufrekvenssi
Central Limit Theorem Keskeinen raja-arvolause
Central Moment Keskusmomentti
Chain Ketju
Characteristic Function Karakteristinen funktio
Characteristic Root Ominaisarvo
Chi-squared Khin neliö
Class Luokka
Classification Statistic Erottelufunktio
Cluster Analysis Ryhmittelyanalyysi
Cluster Sampling Ryväsotanta
Coeffecient of Concordance Järjestyksen yhtäpitävyyskerroin
Coeffecient of Correlation Korrelaatiokerroin
Coefficient of Determination Selitysaste
Coefficient of Multiple Correlation Yhteiskorrelaatiokerroin
Column Effect Sarakevaikutus
Combinatorial Kombinatorinen
Common Factor Yhteisfaktori
Communality Kommunaliteetti
Compile Statistics on / about sth. Tilastoida jtk., Tilastoida jtk.
Composite Hypothesis Osittain määrätty hypoteesi
Conditional Ehdollinen
Confidence Luottamus
Confidence Coefficient Luottamuskerroin
Confidence Interval Luottamusväli
Confidence Level Luottamustaso
Confounding Sulautus
Consistent Tarkentuva, Yhteensopiva
Constant Vakio
Constraint Rajoitus
Contingency Table Kontingenssitaulu
Continuous Jatkuva
Contrast Kontrasti
Control Valvonta, Ohjaus
Control Set Vertailuryhmä
Convergence in Distribution Jakaumakonvergenssi
Convergence in Probability Stokastinen konvergenssi
Convolution Konvoluutio
Correction for Continuity Jatkuvuuskorjaus
Correlation Korrelaatio
Correlogram Korrelaatiodiagrammi, Pistediagrammi
Covariance Kovarianssi
Critical Region Kriittinen alue, Hylkäämisalue
Critical Value Kriittinen arvo, Kriittinen raja
Cross-correlation Ristikorrelaatio
Cumulative Distribution Function Kertymäfunktio
Cumulative Frequency Kertymäfrekvenssi
Curve Fitting Käyrän sovitus
Curvilinear Käyräviivainen
Cycle Jakso
Cyclic Order Kiertävä järjestys
Decile Desiili, Kymmenyspiste
Decision Päätös
Decomposition Hajoitus
Degrees of Freedom Vapausasteet
Density Function Tiheysfunktio
Dependent Variable Selitettävä muuttuja
Descriptive Statistic Kuvaileva tunnusluku
Design Suunnitelma
Deterministic Deterministinen
Deviation Poikkeama
Diffusion Process Diffuusioprosessi
Discontinuous Variable Diskreetti muuttuja
Discrete Diskreetti
Discrete Variable Diskreetti muuttuja
Discriminant Erottelu
Discriminatory Analysis Erotteluanalyysi
Disjoint Pistevieras
Disjoint Events Toisensa poissulkevat tapahtumat
Dispersion Hajonta
Distribution Jakauma
Distribution Free Jakaumasta riippumaton
Distribution Function Kertymäfunktio
Double-tailed Test Kaksisuuntainen testi
Dummy Variable Tekomuuttuja
Efficiency Tehokkuus
Eigenvalue Ominaisarvo
Elementary Event Alkeistapahtuma
Embedded Upotettu
Error Virhe
Error Mean-Square Jäännösvarianssi
Error of First Kind Ensimmäisen lajin virhe, Hylkäämisvirhe
Error of Second Kind Hyväksymisvirhe, Toisen lajin virhe
Error Sum of Squares Jäännösneliösumma
Error Variance Jäännösvarianssi
Estimate Estimaatti
Estimator Estimaattori
Event Tapahtuma
Event Space Otosavaruus, Tapahtuma-avaruus
Excess Huipukkuus
Expectation Odotusarvo
Experimental Design Koesuunnitelma
Experimental Error Koevirhe
Explanatory Variable Selittäjä
Extreme Value Ääriarvo
Factor Faktori, Tekijä
Factor Analysis Faktorianalyysi
Factor Loading Faktorilataus
Factorial Kertoma, Yhdistely-
Factorial Experiment Faktorikoe, Yhdistelykoe
Filter Suodatin, Suodin
Finite Äärellinen
Fit Sovittaa, Yhteensopivuus
Fixed Effect Kiinteä vaikutus
Forecast Ennustaa, Ennuste
Fractile Fraktiili
Fractional Replication Osittainen toisto
Frame Kehikko
Frequency Frekvenssi, Taajuus
Frequency Distribution Frekvenssijakauma
Frequency Function Pistetodennäköisyysfunktio
Fundamental Probability Set Alkeistapahtumien joukko
Game Theory Peliteoria
General Addition Rule Yleinen yhteenlaskusääntö
General Multiplication Rule Yleinen tulosääntö
Generating Function Emäfunktio, Generoiva funktio
Geometric Mean Geometrinen keskiarvo
Goodness of Fit Yhteensopivuuden aste
Graph Kuvio, Verkko, Piirros
Grid Ristikko
Half-replicate Design Puolittainen toisto
Harmonic Mean Harmoninen keskiarvo
Heterocedastic Erivarianssinen, Heteroskedastinen
Histogram Histogrammi
Homoscedastic Homoskedastinen, Samavarianssinen
Hypothesis Hypoteesi
Hypothesis Testing Hypoteesin testaus, Tilastollinen testaus
Incomplete Epätäydellinen
Inconsistent Epäkonsistentti, Tarkentumaton, Yhteensopimaton
Independence Riippumattomuus
Independent Variable Selittäjä
Indicator Function Osoitinfunktio
Inference Inferenssi, Johtopäätös, Päättely, Päättely
Infinite Ääretön
Inspection Lot Tarkastettava erä
Integrated Spectrum Spektrikertymäfunktio
Intensity Intensiteetti
Interaction Yhdysvaikutus
Interblock Lohkojen välinen
Interclass Variance Luokkien välinen varianssi
Interquartile Range Kvartiiliväli
Intersect Leikata (joukko-opissa)
Intersection Leikkaus
Interval Estimation Väliestimointi
Intrablock Lohkonsisäinen
Intraclass Variance Luokkiensisäinen varianssi
Invariance Invarianssi
Inverse Käänteis-
Inversion Käänteismuunnos
Joint Distribution Yhteisjakauma
Kurtosis Huipukkuus
Lag Viive
Latent Root Ominaisarvo
Latin Square Latinalainen neliö
Lattice Hila
Law of Large Numbers Suurten lukujen laki
Least Squares Method Pienimmän neliösumman keino
Level of Factor Tekijän taso
Level of Significance Merkitsevyystaso
Likelihood Uskottavuus
Likelihood Ratio Uskottavuusosamäärä, Uskottavuusosamäärä
Likelihood Ratio Test Osamäärätesti
Linear Lineaarinen, Lineaarinen
Linear Regression Lineaarinen regressio
Loading Lataus
Location Sijainti
Logistic Logistinen
Loss Function Tappiofunktio
Lot Erä
Lower Control Limit Alaraja (valvontakoneessa)
Main Effect Omavaikutus, Päävaikutus
Marginal Reuna-
Markov Chain Markovin ketju
Markov Process Markovin prosessi
Martingale Martingaali
Maximum Maksimi
Maximum Likelihood Method Suurimman uskottavuuden menetelmä
Mean Keskiarvo
Mean Deviation Keskipoikkeama
Mean Square Keskineliö
Measure Theory Mittateoria
Median Mediaani
Minimum Minimi
Minimum Variance Minimivarianssi
Mode Moodi, Tyyppiarvo
Model Malli
Moment Momentti
Moment Matrix Momenttimatriisi
Most Efficient Tehokkain
Most Powerful Voimakkain
Moving Average Liukuva keskiarvo
Multicollinearity Multikollineaarisuus
Multiple Classification Moniulotteinen luokitus
Multiple Regression Usean selittäjän regressio
Multivariate Analysis Monimuuttuja-analyysi
Multivariate Distribution Moniulotteinen jakauma
Mutually Exclusive Pareittain toisensa poissulkeva
Nested Design Hierarkkinen kaavio, Sisäkkäiskaavio
Noise Kohina
Non-Null Hypothesis Vaihtoehtoinen hypoteesi, Vastahypoteesi
Nonlinear Ei-lineaarinen, Epälineaarinen
Nonparametric Ei-parametrinen, Epäparametrinen
Nonsense Correlation Näennäiskorrelaatio
Nonsingular Distribution Epäsingulaarinen jakauma
Normal Distribution Normaalijakauma
Normal Equations Normaaliyhtälöt
Null Hypothesis Nollahypoteesi
Object Alkio
Oblique Factor Vino faktori
Observation Havainto
Occur Tapahtua
One Sided Test Yksisuuntainen testi
One Way Classification Yksisuuntainen luokitus
Optimum Allocation Optimaalinen allokointi, Paras kiintiöinti
Order Järjestys
Order Statistics Järjestystunnusluvut
Outcome Tulos
Outlier Ulkopuolinen havainto, Vieras havainto
Paired Comparison Parivertailu
Pairwise Disjoint Pareittain toisensa poissulkeva
Parameter Parametri
Partial Osittais-
Partition Ositus
Peak Huippu
Percentile Prosenttipiste, Sadannespiste
Period Jakso
Perodogram Periodogrammi
Phase Vaihe
Pilot Survey Esitutkimus
Plot Piirros, Palsta, Piirtää, Ruutu
Point Estimation Piste-estimointi
Pooling Yhdistäminen
Population Perusjoukko, Populaatio
Posterior Probability Posterioritodennäköisyys
Power Voimakkuus
Power Spectrum Spektritiheys
Precision Tarkkuus
Prediction Ennuste, Ennustaminen
Predictor Ennustava muuttuja
Primary Unit Perusyksikkö
Principal Component Analysis Pääkomponenttianalyysi
Principal Components Pääkomponentit
Prior Distribution Priorijakauma
Prior Probability Prioritodennäköisyys
Probability Todennäköisyys
Probability Density Function Tiheysfunktio
Probability Distribution Todennäköisyysjakauma
Probability Mass Todennäköisyysmassa
Probability Ratio Todennäköisyysosamäärä
Probability Sample Todennäköisyysotos
Probability Sampling Todennäköisyysotanta
Probability Space Todennäköisyyskenttä
Producer's Risk Tuottajan riski
Product Moment Tulomomentti
Projection Projektio
Proportional Sampling Suhteellinen otanta
Quadrat Ristikko, , Kvadraatti, Neliö, Neljännes
Quadratic Mean Neliökeskiarvo
Qualitative Kvalitatiivinen
Quality Control Laadunvalvonta
Quantile Kvantiili
Quantitative Kvantitatiivinen
Quartile Kvartiili
Quartile Deviation Kvartiilipoikkeama
Questionnaire Kyselylomake
Queue Jono
Queueing Theory Jonoteoria
Random Satunnainen, Satunnais-, Stokastinen
Random Effect Satunnaisvaikutus
Random Error Satunnaisvirhe
Random Event Satunnaistapahtuma
Random Order Satunnaisjärjestys
Random Sample Satunnaisotos
Random Sampling Number Satunnaisluku
Random Selection Satunnaisvalinta
Random Variable Satunnaismuuttuja
Random Walk Satunnaiskulku
Randomisation Satunnaistaminen
Randomised Blocks Satunnaistetut lohkot
Range Vaihteluväli
Rank Järjestysluku, Rankiluku, Sijaluku
Rank Correlation Järjestyskorrelaatio
Rank Order Statistic Järjestystunnusluku, Sijatunnusluku
Ratio Estimator Suhde-estimaattori
Realisation Realisaatio
Rectangular Distribution Tasajakauma
Recurrence Time Paluuaika
Recurrent Palautuva
Recursive Rekursiivinen
Reduction of Data Aineiston supistaminen
Reference Set Vertailuryhmä, Alkeistapahtumien joukko
Regressand Selitettävä muuttuja
Regression Regressio
Regressor Selittäjä
Rejection Hylkääminen
Rejection Region Hylkäämisalue
Relativ Frequency Suhteellinen frekvenssi
Relative Efficiency Suhteellinen tehokkuus
Reliability Luotettavuus
Renewal Theory Uusiutumisteoria
Renewal Time Uusiutumisaika
Repetition Toistaminen
Replacement Takaisinpano
Replication Toisto
Representative Sample Edustava otos
Reproducibility Toistettavuus
Residual Jäännös, Residuaali
Residual Sum of Squares Jäännösneliösumma
Residual Variance Jäännösvarianssi, Residuaalivarianssi
Response Vastaus, Vaste
Restriction Rajoitus
Risk Riski
Row Effect Rivivaikutus
Run Jakso
Saddle Point Satulapiste
Sample Näyte, Otos, Otos, Otos
Sample Moment Otosmomentti
Sample Point Tulosvaihtoehto
Sample Space Otosavaruus
Sampling Otanta, Poiminta
Sampling Error Otantavirhe
Sampling Unit Otantayksikkö
Scatter Diagram Pistediagrammi, Hajontakuvio
Schedule Lomake
Score Pistemäärä
Seasonal Variation Kausivaihtelu
Sequential Peräkkäis-, Sekvenssi-
Serial Correlation Autokorrelaatio
Set Joukko
Set Difference Erotus (joukko-opissa)
Set Theory Joukko-oppi
Sign Test Merkkitesti
Significance Level Merkitsevyystaso
Significant Merkitsevä
Simple Hypothesis Täysin määrätty hypoteesi
Simple Random Sampling Riippumaton satunnaisotanta, Yksinkertainen otanta, Yksinkertainen satunnaisotanta
Simulation Simulointi
Simultaneous Estimation Yhteisestimointi
Single Sampling Kertaotanta
Single Tail Test Yksisuuntainen testi
Singular Distribution Singulaarinen jakauma
Size Koko, Taso
Skewness Vinous
Smoothing Tasoitus
Specific Factor Erityisfaktori
Specific Variance Omavarianssi
Spectral Density Spektritiheys
Spectral Density Function Spektritiheysfunktio
Spectral Distribution Function Spektrikertymäfunktio
Spectrum Spektri
Standard Standardi
Standard Deviation Keskihajonta, Standardipoikkeama
Standard Error Keskivirhe
Standardised Standardoitu
Stationary Stationaarinen
Statistic Tunnusluku
Statistical Decision Function Tilastollinen päätösfunktio
Statistics Tilastot, Tilastotiede, Tilastotiedot
Stepwise Askeltava
Stochastic Satunnainen, Satunnais-, Stokastinen
Stratification Ositus
Stratified Sampling Ositettu otanta
Stratum Osite
Studentisation Student-muunnos
Subpopulation Osajoukko
Subset Osajoukko
Sufficiency Tyhjentävyys
Sufficient Tyhjentävä
Sure Event Varma tapahtuma
Survey Kyselytutkimus, Tutkimus
Symmetrical Test Symmetrinen testi
Systematic Error Systemaattinen virhe
Systematic Sampling Systemaattinen otanta
Tail Häntä
Test Statistic Testimuuttuja, Testisuure
Tied Ranks Jaetut sijaluvut
Time Series Aikasarja
Tolerance Limits Toleranssirajat
Transient Hetkellinen, Transientti, Väistyvä
Transition Probability Siirtymätodennäköisyys
Treatment Käsittely
Two Sided Test Kaksisuuntainen testi
Two-Dimensional Distribution Kaksiulotteinen jakauma
Two-Tailed Test Kaksisuuntainen testi
Unbiased Harhaton
Uncertainty Epävarmuus
Uniform Distribution Tasajakauma
Union Yhdiste
Universal Set Otosavaruus
Upper Control Limit Yläraja (valvontakoneessa)
Variable Muuttuja
Variance Varianssi
Weighted Painotettu