Stokastiikka ja tilastollinen ajattelu

Note: These lecture notes are subject to updates in the future.

Tiivistelmä

Tämän luentomonisteen tavoitteena on tutustuttaa lukija stokastiikan tärkeimpiin malleihin ja tilastolliseen ajattelutapaan. Alkuosassa tutustutaan todennäköisyyden laskusääntöihin ja opitaan mallintamaan satunnaisvaihtelua stokastisten mallien avulla. Toinen osa käsittelee tilastollisia menetelmiä, joiden avulla voi laatia estimaatteja ja ennusteita sekä analysoida tilastollista merkitsevyyttä havaitun datan ja prioritiedon valossa. Keskeisenä tavoitteena on antaa lukijalle mielikuva tilastollisten menetelmien mahdollisuuksista ja rajoituksista ja opettaa lukija kriittisesti arvioimaan tilastollisten menetelmien pohja-oletuksia.