Osa 2. Matriisityöskentelyä:

2.1 Matriisi- ja taulukko-operaatiot

2.1.1 Laskutoimitusten esittely

Matlab on matriisikieli, siksi perusaritmeettiset operaatiomerkit on varattu matriisialgebralle. Yhteen- ja vähennyslaskun suhteen ei synny erimielisyyttä, laskenta suoritetaan vastinalkioittain (mikäli matriisit ovat samankokoiset, muussa tapauksessa saadaan virheilmoitus).

Kertolasku (*) on nimenomaan matriisikertolasku. Jos halutaan laskea kahden samankokoisen matriisin (vektorin) tulo vastinalkioittain (pisteittäin), kirjoitetaan kertomerkin eteen pite (.).

Jakolasku A\B tai A/B tarkoittaa matriisioperaationa yhtälöryhmän ratkaisemista ja taulukko-operaationa (A./B) yksinkertaisesti vastinalkioittain tapahtuvaa jakoa. (Taulukkotapauksessa A.\B on sama kuin A./B) .

Potenssiin korotus A^p tarkoittaa matriisioperaationa tuloa A*A*...*A ja edellyttää siten, että A on neliömatriisi. Taulukko-operaatio A.^B tarkoittaa vastinalkioittain muodostettuja potensseja ja edellyttää samankokoisia matriiseja (joista toinen voi olla skalaari). Kokoamme taulukkoon:

Matlabin laskutoimitukset

Laskutoimitus Matriisioperaatio Taulukko-operaatio
Yhteenlasku + +
Vähnnyslasku - -
Kertolasku * .*
Vasemmalta jako \ .\
Oikealta jako / ./
Potenssi ^ .^

-> Sisällysluetteloon <-


Oikeanpuoleiset taulukko-operaatiot suoritetaan siis aina vastinalkioittain ja ne edellyttävät, että operandimatriisit ovat samankokoiset. Jos toinen operandi on skalaari (1 x 1 - matriisi), niin tätä samaa skalaaria käytetään operandina jokaisessa laskutoimituksessa. (Taulukko-operaatioiden kohdalla voidaan ajatella, että Matlab laajentaa skalaarin samankokoiseksi vakiomatriisiksi toisen operandin kanssa.)

Vasemman sarakkeen matriisioperaatiot edellyttävät, että operandit ovat oikean kokoisia kyseiseen toimitukseen. Tässäkin tapauksessa skalaarilla operoiminen onnistuu aina. On syytä huomata, että potenssiin korotuksessa ja jakolaskussa matriisi- ja taulukko-operaatiot eivät ole samoja, vaikka toinen argumentti olisi skalaari. Kertolaskussa sensijaan skalaarin ja matriisin tulo on sama kuin pisteittäinen tulo.

Matriisijakolaskut
Katsotaan tarkemmin operaatioita A\B ja A/B . Nämä ovat erityisen vahvoja toimituksia. Jos kirjoitamme
>> x=A\b
saamme lineaarisen yhtälösysteemin A*x = b ratkaisuvektorin x . Kyseessä on neliömatriisin A tapauksessa sama asia kuin laskussa
>> x=inv(A)*b
Tosin käänteismatriisilla kertominen on numeerisen laskennan tehokkuuden ja tarkkuuden kannalta epäedullisempaa.

Tässä b:n on oltava A:n sarakkeen pituinen sarakevektori tai matriisi, jossa tällaisia sarakevektoreita on ladottuna vierekkäin.

Muistisäänöt:

Jotta ei jäisi vaivaamaan, x= b / A tarkoittaa yhtälösysteemin x*A = b ratkaisemista. (Siinäkin jaetaan matriisilla A, joka jälleen on jakoviivan alapuolella.)

Mainittakoon vielä, että matriisijakolaskussa A:n ei tarvitse olla neliömatriisi. Ellei se ole, ratkaisu suoritetaan PNS-mielessä. (Palataan lähemmin.)

Matriisi- ja taulukko-operaatioesimerkkejä

Kun muodostetaan Matlab-lausekkeita, jotka edustavat yhden muuttujan funktioita, on muuttujana x usein pitkä vektori, jonka voidaan ajatella edustavan "diskretoitua x-akselia".

Toisin kuin Maplessa, Matlabissa ei voida käsitellä "vapaita" muuttujia.Jos käytetään lisäpakkausta "symbolic toolbox", voidaan suorittaa myös symbolisia operaatioita, mutta tässä käsittelemme vain Matlabin perusajatusmaailmaa.

>> x=[-2,-1,0,3,5] 
>> x2=x.^2       % x-vektorin 2. potenssit.
>> x^2         % Matriisipotenssi on tuomittu epäonnistumaan.
>> x.*exp(x)      % exp toimii "pisteittäin", kerrotaan exp-arvot
            % pisteittäin x-arvoilla.
>> x=linspace(-1,2);  % 100-pituinen diskretoitu x-akselin pätkä.
>> plot(x,x.*exp(x))  % Yhdistetään kuvaajan 100-pistettä pikku janoilla.

Tee itsellesi selväksi pisteittäiset, vastinalkioittain toimivat operaatiot.

Matriisilausekkeita , vaikkapa matriisipolynomeja voidaan muodostaa, kunhan matriisit ovat kertomiskelpoisia, polynomin tapauksessa samankokoisia neliömatriiseja. Laskutoimitukset ovat silloin normaaleja, keskimmäisen sarakkeen pisteettömiä operaattorisymboleja, emmekä niitä siksi tässä yleisesittelyssä ryhdy esimerkein valaisemaan.

-> Sisällysluetteloon <-


2.1.2 Esimerkkejä operaatioista, vertailua Mapleen

Aivan kuten Maplessa, Matlabissa operoidaan lausekkeilla, joita muodostetaan muuttujasymbolien, laskutoimitusoperaattoreiden ja funktiokutsujen yhdistelminä.
Matlab- ja Maple-sijoituslauseiden syntaksi
Matlab  Maple 
>> muuttuja=lauseke 
Loppumerkki ei pakollinen (;) estää tulostuksen 
> muuttuja:=lauseke; 
Loppumerkki (; tai :) pakollinen, kaksoispiste estää tulostuksen. 

Muuttujan nimissä erotellaan pienet ja isot kirjaimet, siten esimerkiksi x ja X edustavat eri muuttujaa. Tämä pätee niin Maplen kuin Matlabin suhteen. Tuttu englanninkielinen termi "case sensitive" pätee siten molempiin.

Kuten todettu, Matlabissa ei ole vapaita muuttujia, kuten Maplessa. Tämä yksinkertaistaa evaluointimekanismia merkittävästi. Jos evaluonnissa törmätään muuttujaan, jolla ei ole arvoa, saadaan virheilmoitus. (Maplen evaluointisääntöjä on käsitelty mm. viitteessä [HAM].)

Periaatteita
Matemaattisten lausekkeiden syntaksi on hyvin pitkälle sama molemmissa ohjelmissa, lukuunottamatta Matlabin pistealkuisia toimituksia.

Matemaattisten lausekkeiden käsittely on siten Maplessa mukavampaa ja luontevampaa (myös vapaiden muuttujien takia).

Toisaalta Maplessa on tiettyjä komplikaatioita matriisien käsittelyssä. Asia on paranemaan päin versiossa Maple 6 kehitetyn LinearAlgebra- pakkauksen ansiosta. Kuitenkin siirtymäkauden hankaluuksia esiintyy, koska nykyisellään on myös tarvetta vanhempaan linalg-syntaksiin.
Matlab on numeeristen matriisien käsittelyssä ylivertaisen yksinkertainen ja lisäksi tehokas Mapleen verrattuna. (Symbolisia matriiseja ei Matlabilla tietenkään voi käsitellä.)

Esimerkki "algebrallisesta" lausekkeesta
x=linspace(-1,1);
y1=1+x;
y2=y1+(x.^2)/2;
y3=y2+(x.^3)/(1*2*3);
plot(x,y1,'b',x,y2,'r',x,y3,'g',x,exp(x),'k')
shg
grid

img/kuva3.gif

Tehtävä Suorita Matlabissa yllä olevat komennot. Piirrä samaan kuvaan vielä astetta 5 oleva Taylorin polynomi jollain edellisistä erottuvalla värillä. Voit joko editoida komentoikkunassa yllä olevaa plot-komentoa tai lisätä yksittäisen kuvaajan komentamalla ennen piirtämistä hold on .

Esimerkki matriisilausekkeesta

>> rand('state',0)
>> A=rand(2,2);
>> S1=eye(2,2)+A;
>> S2=S1+(A^2)/2;
>> S3=S2+(A^3)/(1*2*3);
>> S4=S3+(A^4)/(1*2*3*4);
>> [A,S1,S2,S3,S4,expm(A)]
ans =
 Columns 1 through 7 
  0.9501  0.6068  1.9501  0.6068  2.4716  1.0426  2.6704
  0.2311  0.4860  0.2311  1.4860  0.3971  1.6742  0.4642
 Columns 8 through 12 
  1.2187  2.7278  1.2702  2.7441  1.2849
  1.7383  0.4838  1.7562  0.4894  1.7613

Tulosta on syytä katsoa ajattelemalla sitä vierekkäisinä 2 x 2-matriiseina. Kirjoitetaan yleisemmin for-silmukalla, käytetään samalla uudempaa Matlabin tietorakennetta, solumatriisia, jossa kukin 2 x 2 - matriisi on alkiona "matriisivektorissa" P. (Solumatriisin käyttö ei olisi mitenkään välttämätöntä, sen hyöty tässä yhteydessä on lyhentää laskentakaavaa jakamalla toiminta kahteen for-silmukkaan. Saammepa samalla ensituntuman uuteen tietorakenteeseen (versiossa 5 tulleeseen).

Laskemme siis summia:

sum(A^k/k!,k=0..n)

>> for k=1:20; P{k}=(A^k)/prod(1:k); end % Tässä on kätevää käyttää 
                     % solumatriisia P ("cell array")
>> S=eye(2,2);for k=1:20; S=S+P{k}; end 
>> [S,expm(A)]
ans =
  2.7441  1.2849  2.7441  1.2849
  0.4894  1.7613  0.4894  1.7613
>> format long        % Täysi tulostustarkkuus
>> [S,expm(A)]
ans =
  2.74410134440431  1.28494639715736  2.74410134440431  1.28494639715736
  0.48941951062196  1.76130317613298  0.48941951062196  1.76130317613298
>> format short       % Palataan alkuperäiseen tulostustarkkuuteen.

Lukija, joka tuntee matriisieksponenttifunktion, huomaa heti, että tässä laskettiin eA:n osasumma (n=20) ja verrattiin tulosta Matlabin oman matriisieksponenttifuntion antamaan tulokseen.

Sellaiselle lukijalle, joka ei ole tätä käsitettä kohdannut, esimerkki toimikoon johdatuksena aiheeseen tai sitten vain muodollisena matriisinmuodostamisesimerkkinä.

-> Sisällysluetteloon <-


2.2 Vektorin ja matriisin osat ja kokoaminen

2.2.1. Vektorit ja kaksoispiste

Vektorin luominen

Kaksoispistenotaation olemme jo nähneet monessa paikassa.

 a:b   % vektori: [a,a+1,...,b]
 a:h:b  % vektori: [a,a+h,...,b]
Viimeinen alkio voi jäädä b:tä vähän pienemmäksi, jos jako "ei mene tasan", mutta se on harvemmin tärkeää. Kun klikkaat colon , saat Matlab:n help colon- ohjetekstin.

Esim:

>> -5:6
ans =
  -5  -4  -3  -2  -1   0   1   2   3   4   5   6
>> -3.1:0.1:-2
ans =
 Columns 1 through 7 
  -3.1000  -3.0000  -2.9000  -2.8000  -2.7000  -2.6000  -2.5000
 Columns 8 through 12 
  -2.4000  -2.3000  -2.2000  -2.1000  -2.0000
>> 2:-0.5:-1
ans =
  2.0000  1.5000  1.0000  0.5000     0  -0.5000  -1.0000

Viimeinen esimerkki havainnollistaa sitä, että pienenevän jonon saamme kätevästi ottamalla negatiivisen askelpituuden h.

Usein on tarpeen jakaa annettu väli tasan n:ään osaan. Se voitaisiin tehdä tyyliin

  h=(b-a)/n
  x=a:h:b
Tähän on myös valmis funktio linspace, vanha tuttavamme.
 >> x=linspace(a,b,n);

Funktiolla linspace on myös muoto linspace(a,b), jolloin n:n oletusarvona käytetään lukua 100. Tämä on tavallisessa käyrien piirtämisessä usein sopiva arvo.

Vertailua Mapleen

Maplessa perustyökalu vastaaviin säännöllisiin jonoihin on seq . Yllä oleva voitaisiin hoitaa Maplessa tähän tyyliin:
> a:=-Pi: b:=Pi: n:=20:
> h:=(b-a)/n;
                 h := 1/10 Pi
> x:=seq(a+k*h,k=0..n);
x := -Pi, - 9/10 Pi, - 4/5 Pi, - 7/10 Pi, - 3/5 Pi, - 1/2 Pi, - 2/5 Pi,
  - 3/10 Pi, - 1/5 Pi, - 1/10 Pi, 0, 1/10 Pi, 1/5 Pi, 3/10 Pi, 2/5 Pi,
  1/2 Pi, 3/5 Pi, 7/10 Pi, 4/5 Pi, 9/10 Pi, Pi

-> Sisällysluetteloon <-


Vektorin osat ja modifioiminen

Vektorista v voidaan poimia alkio indeksoimalla tyyliin v(3). Indeksinä voidaan käyttää kokonaislukuvektoria, joka usein muodostetaan kaksoispisteen avulla, tällöin siis viitataan osavektoriin.

Esim:

>> v=rand(1,7)
v =
  0.7382  0.1763  0.4057  0.9355  0.9169  0.4103  0.8936
>> v(2:5)
ans =
  0.1763  0.4057  0.9355  0.9169

Mikään ei estä ottamasta mitä tahansa jonoa vektorin indekseiksi kelpaavia kokonaislukuja (siis välillä 1 ... length(v)). Samaa lukua saa toistaa ja indeksilukujen järjestys saa hypähdellä miten vain.

>> v([1 1 1 2 7 6 6 3])
ans =
 Columns 1 through 7 
  0.7382  0.7382  0.7382  0.1763  0.8936  0.4103  0.4103
 Column 8 
  0.4057

Vektorin osalle voidaan sijoittaa arvoksi jokin toinen vektori yksinkertaisesti tyyliin

>> v(1:4)=[2 4 6 8]
v =
  2.0000  4.0000  6.0000  8.0000  0.9169  0.4103  0.8936

Tehtävä: Miten kääntäisit vektorin alkiot vastakkaiseen järjestykseen kaksoispistettä käyttäen?
Vastaus

-> Sisällysluetteloon <-


2.2.2 Matriisit ja niiden osat

Matriisien rakentelu osista ja matriisifunktioilla

Opimme edellä perustavat matriisien muodostamiseen, kuten
>> A=[1 2 3;4 6 5]
Matlabissa on koko joukko tehokkaita funktioita erilaisten matriisien muodostamiseen. Eri tavoin muodostetuista osamatriiseista voidaan rakentaa isompia matriiseja näitä periaatteita noudattaen: Esim:

>> A=[1 2 1;-1 2 3;-10 -11 -12]
A =
   1   2   1
  -1   2   3
  -10  -11  -12

>> b=[1;1;1];  % tai b=ones(3,1)
>> Ab=[A,b]
Ab =
   1   2   1   1
  -1   2   3   1
  -10  -11  -12   1

>> A_alle_trb=[A;b']
A_alle_trb =
   1   2   1
  -1   2   3
  -10  -11  -12
   1   1   1
>> [A,A,A]
ans =
   1   2   1   1   2   1   1   2   1
  -1   2   3  -1   2   3  -1   2   3
  -10  -11  -12  -10  -11  -12  -10  -11  -12

Otetaan tässä vertailu Mapleen.

Matriisienmuodostamisfunktioiden esittelyä

Nollamatriisi, ykkösmatriisi ja yksikkömatriisi saadaan funktioilla zeros(m,n), ones(m,n), eye(m,n) ("eye" lausutaan samalla tavoin kuin I.)

Nämä ja monet muut tuottavat neliömatriisin, jos niitä kutsutaan vain yhdellä argumentilla. Tämä on joskus epäjohdonmukaista, siksi suosittelemme aina kahden argumentin käyttöä.

Esimerkki

>> [zeros(2,3),eye(2,2),ones(2,4)]
ans =
   0   0   0   1   0   1   1   1   1
   0   0   0   0   1   1   1   1   1
>> eye(size([ans;ans]))
ans =
   1   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   1   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   1   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   1   0   0   0   0   0

Eräitä matriisinmuodostamisfunktioita
  ones   Ykkösistä koostuva matriisi
  zeros  Nollamatriisi
  rand   Satunnaislukumatriisi
  diag   Vektorista diagonaalimatriisi, 
       matriisin diagonaalivektori
  spdiags Harvan matriisin muodostaminen diagonaaleista.
  blkdiag Lohkodiagonaalimatriisi
  repmat  Matriisin rakentaminen toistamalla lohkoa.
 

Esimerkki

>> A=rand(3,4)           
A =
  0.4451  0.4186  0.2026  0.0196
  0.9318  0.8462  0.6721  0.6813
  0.4660  0.5252  0.8381  0.3795
>> diag(A)
ans =
  0.4451
  0.8462
  0.8381
>> diag(diag(A))
ans =
  0.4451     0     0
     0  0.8462     0
     0     0  0.8381

>> repmat(eye(2,2),2,3)
ans =
   1   0   1   0   1   0
   0   1   0   1   0   1
   1   0   1   0   1   0
   0   1   0   1   0   1

>> blkdiag(diag([-1,1]),2*ones(2,2))
ans =
  -1   0   0   0
   0   1   0   0
   0   0   2   2
   0   0   2   2

Viimemainittu on (ainakin isommassa tapauksessa) helpompi kuin
>> [diag([-1,1]),zeros(2,2);zeros(2,2),2*ones(2,2)]

Osamatriisit

SKK ss 23 - 25, HIG s. 5

Alkuunpääsyosasssa esittelimme lyhyesti matriisin osiin viittausta. Kerrataan vielä:

 A(:,[2,4,7])    A:n sarakkeet 2,4,7 kokonaisuudessaan.
 A(2:4,[2,4,7])   Samoista sarakkeista rivit 2,3,4.
 A(:)        A:n kaikki alkiot jonoutettuina sarakkeittain.
Aivan kuten vektorien tapauksessa, voidaan matriisin osaa muuttaa suoralla sijoituksella vastaavaan osamatriisiin tähän tapaan:
 A=reshape(1:15,3,5)
A =
   1   4   7  10  13
   2   5   8  11  14
   3   6   9  12  15
 A(1:2,[1 3 5])
ans =
   1   7  13
   2   8  14
 A(1:2,[1 3 5])=-ceil(10*rand(2,3))
A =
  -10   4  -2  10  -10
  -8   5  -5  11  -10
   3   6   9  12  15
 A(1:2,[1 3 5])=-1
A =
  -1   4  -1  10  -1
  -1   5  -1  11  -1
   3   6   9  12  15 
A(1:2,[1 3 5])=-ones(2,3)   % Edellinen muoto tuottaa saman, kts. alla.
Kaksi viimeistä komentoa havainnollistavat sitä, että jos korvaavan matriisin alkiot ovat samoja, riittää antaa tuo yhteinen skalaari sijoituslauseessa. (Tämä on tavallaan "skalaarin laajennussäännön ilmentymä".)

Neuvo: Kun muutat matriisia edellä olevaan tyyliin, kannattaa varmuuden vuoksi ensin katsoa, että kyseessä on juuri se matriisin osa, jota todella haluat muuttaa. Niin juuri menettelimme yllä.

Huom Tällaisissa sijoituksissa alkuperäinen matriisi muuttuu. Siksi kannattaa useissa tapauksissa tallettaa ensin matriisin kopio toiselle nimelle, jota sitten modifioidaan. Tyypillinen esimerkki on Gaussin eliminaation rivioperaatiot.

Tehtäviä: Gaussin eliminointi ...

2.2.3 Taulukointia

Etsi jostakin!!!

Laajempia esimerkkejä

Kunhan ehditään ...

-> Sisällysluetteloon <-


2.3 Datan käsittelyä, ehdollista valintaa

2.3.1 Relaatiot ja loogiset operaatiot

Vertailuoperaattorit

yhtäsuuri erisuuri pienempi suurempi pienempi tai yhtäsuuri suurempi tai yhtäsuuri
== ~= < > <= >=

Vertailuoperaattorit voidaan ajatella funktioiksi, joiden argumentit ovat operaattorimerkin molemmin puolin, voidaan puhua vasemmasta ja oikeasta argumentista.

Vertailufunktiot toimivat kohdassa 4.1.1 käsiteltävien skalaalaarifunktioiden tavoin.

Tämä tarkoittaa:

 1. Kahden skalaarin vertailu tuottaa arvon 1, jos relaatio on tosi ja arvon 0, muuten.
 2. Samankokoisten matriisien vertailu tuottaa samankokoisen tulosmatriisin, jossa vertailu suoritetaan vastinalkioittain ("pisteittäin"). Erikokoisten matriisien vertailu tuottaa virheilmoituksen, paitsi jos toinen argumentti on skalaari.
 3. Jos toinen argumentti on skalaari, se laajenee toisen kokoiseksi, ts. skalaaria verrataan kuhunkin toisen argumentin alkioon vuorollaan.
Esimerkkejä
Skalaarin ja skalaarin vertailu
>> 2==3, 2<3
ans =
   0
ans =
   1
Matriisin ja matriisin vertailu
>> A=[0 1;2 1],B=ones(size(A)),C=zeros(size(A)),E=eye(2,2)
A =
   0   1
   2   1
B =
   1   1
   1   1
C =
   0   0
   0   0
E =
   1   0
   0   1
>> A==B
ans =
   0   1
   0   1
>> A<=C 
ans =
   1   0
   0   0
>> A>E 
ans =
   0   1
   1   0
>> E==(E ~=0)
ans =
   1   1
   1   1
>> E=(E ~=0)  % Pieni kompa: Suoritetaan sijoitus muuttujaan E.
E =          % Se ei tässä tapauksessa muuta mitään.
   1   0
   0   1
Skalaarin ja matriisin vertailu
>> A=rand(10,10);
>> A>=0.5
ans =
   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0
   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
   1   1   1   0   1   0   0   0   1   0
   0   1   0   1   1   0   0   0   1   0
   0   0   1   1   0   0   1   0   0   1
   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0
   1   1   1   1   1   1   0   1   1   1
   1   0   1   0   1   0   1   1   0   0
   1   1   0   0   0   0   1   0   1   0
   1   0   0   1   1   1   1   1   1   1
Tämä on kätevä tapa selvittää niiden alkioiden paikat, jotka toteuttavat annetun ehdon (tässä tapauksessa ehtona on " olla >= 0.5 " ).

Loogisia funktioita: is*

Komennolla   >> doc is  saadaan täydellinen luettelo is-alkuisista funktioista. Näillä voidaan kysyä "oletko tätä tyyppiä"- tai "oletteko samoja"- kysymyksiä.

Valikoima   is*-funktioita (helppilinkkeineen)

ischar isempty isequal isfinite isieee isinf
isnan isnumeric islogical isprime issparse

Esimerkki numeerisesta ja loogisesta tyypistä

>> luvut10=1:10        
luvut10 =
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
>> tosi10=luvut10==luvut10   
tosi10 =
   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
>> epatosi10=luvut10 ~=luvut10 
epatosi10 =
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
>> ykkoset10=ones(1,10)
ykkoset10 =
   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
>> nollat10=zeros(1,10)
nollat10 =
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
>> isnumeric(tosi10)
ans =
   1
>> islogical(ykkoset10)
ans =
   0
>> tosi10-tosi10
ans =
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
>> isequal(ans,nollat10)
ans =
   1
>> 2*tosi10
ans =
   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
>> 2*tosi10-3.5
ans =
 Columns 1 through 7 
  -1.5000  -1.5000  -1.5000  -1.5000  -1.5000  -1.5000  -1.5000
 Columns 8 through 10 
  -1.5000  -1.5000  -1.5000

Huomataan, että totuusarvot ovat myös numeerisia, mutta kääntäen numeeriset funktiot (kuten zeros, ones) tuottavat numeerisen tuloksen, joka ei ole tyyppiä "logical".

Edellistä voidaan hyödyntää usein kätevästi suorittamalla laskutoimituksia totuusarvoilla 0 ja 1, jälkimmäinen on hyvä tiedostaa. Palaamme asiaan find-komennon yhteydessä kohdassa 2.3.2.

Merkkijonojen ("string") suhteen kannattaa tässä yhteydessä mainita myös konversiofunktiot num2str ja str2num

(Esi)merkkijono

>> luvut10=1:10
luvut10 =
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
>> ischar(luvut10)
ans =
   0
>> merkki10=num2str(luvut10)
merkki10 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>> ischar(merkki10)
ans =
   1
>> isnumeric(str2num(merkki10))
ans =
   1
>> isequal(str2num(merkki10),luvut10)
ans =
   1
>> isequal(str2num(merkki10),merkki10)
ans =
   0
>> isequal(merkki10,num2str(luvut10))     
ans =
   1

Jos haluat hassutella merkkijonoilla, niin kokeilepa hyvin vuoksi, mitä antaa   >> merkki10+0 . Tälle on luonnollinen (ASCII-) selitys, mutta älä nyt juutu kuitenkaan.

Loogiset operaattorit

ja (and) tai (or) ei (not) "joko tai" tosi, jos kaikki alkiot ~= 0 tosi, jos jokin alkio ~= 0
& | ~ xor all any

Esimerkki loogisista operaatioista vektoreilla

>> x=[-2,1,0,5]; 
>> y=[-2,-1,0,1];
>> (x>0) | (y>0)
ans =
   0   1   0   1
>> (x>0) & (y>0)
ans =
   0   0   0   1


Esimerkki all- ja any- funktioista matriiseilla

>> A=reshape(1:6,3,2)'
A =
   1   2   3
   4   5   6
>> B=A; B(2,2)=-B(2,2)
B =
   1   2   3
   4  -5   6
>> all(A==B)     % all-funktiota sovelletaan sarakkeittain,
ans =         % identtiset sarakkeet antavat 1:n (ja vain ne).
   1   0   1
>> all(all(A==B))   % Näin voidaan testata, ovatko matriisien kaikki
ans =         % alkiot samat.
   0
>> any(A==B)     % any-funktiota sovelletaan sarakkeittain.
ans =         % Jos vastinsarakkeissa on jotkin samat
   1   1   1  % vastinalkiot, saadaan 1, muuten 0.

>> any(any(A==B))   % Onko edes yksi vastinalkiopari sama?
ans =         % Tässä tapauksessa on (monikin).
   1
>> all(any(A==B))   % Onko jokaisessa vastinsarakkeessa ainakin yksi
ans =         % sama vastinalkiopari?
   1


Tällaisia yhdistelmiä voidaan soveltaa luovasti.

Huomaamme (jos olemme lukeneet pitemmälle), että all ja any ovat skalaarifunktioita

Matemaattinen sovellus - välin karakteristinen funktio

Monessa yhteydessä on hyödyllistä käsitellä jonkin joukon A karakteristista funktiota ChiA . Kyseessä on funktio, joka saa joukon A pisteissä arvon 1 ja muualla arvon 0.

Esimerkiksi integraalimuunnosten yhteydessä tarvitaan usein paloittain määritellyn funktion esitystä karakterististen funktioiden (Heavisiden funktioiden) lineaarikombinaationa.

Matlabissa välin karakteristinen funktio voidaan esittää ällistyttävän näppärästi ja vähäeleisesti.
Ajatellaan, että x on diskretoitu x-akseli (tietysti käytännössä äärellinen osa sitä) ja a ja b skalaareja. Matlab-lauseke

>> (x > a) & (x < b)
antaa x:n pituisen vektorin, joka käyttäytyy halutulla tavalla.

Esimerkki

a=0;b=1;
x=linspace(a,b,20) % Karkea diskretointi havainnollistuksen vuoksi.
y=(x>a) & (x < b)
plot(x,y);  % Yhdistetään vektorien x ja y vastinpisteet jananpätkillä.
axis([-1,2,-0.1,1.1]);grid;shg  % Parannellaan kuvan ulkoasua.

Jos haluaisimme tarkemman kuvan, voisimme ottaa hienomman diskretoinnin. Tässä tapauksessa olisi toki piirtämisen kannalta ekonomisinta valita 6 pistettä älykkäästi, kuvaajahan koostuu viidestä jananpätkästä.

Erityisesti, jos H on Heavsiden funktio (ts. positiivisen reaaliakselin karakteristinen funktio), niin siirretty funktio H(x-a) saadaan Matlab-lausekkeella >> x > a .

Huomaamme, kuinka kätevää on, että totuusarvoilla 0 ja 1 voi suorittaa myös tavallisia aritmeettisia laskutoimituksia.

Harjoitustehtäviä paloittain määritellyistä funktioista. Ota Vastaavia Maple-tehtäviä K/P3-matskuista, Laplace-muunnosten yht. Muista myös Cooper (tekijälle muistutus!)

2.3.2 Datan käsittelyä, ehdollista valintaa, mieti ots! find, (sum, max, min)

Muistutamme aluksi, että vektorista v voidaan poimia alkioita indeksoimalla kokonaislukuvektorilla, jonka alkiot ovat välillä 1, ..., n , missä n on vektorin pituus.

Esimerkki

>> rand('state',0)    % Kokeen toistettavuuden takia alustus.
>> v=floor(10*rand(1,8)) % Satunnaisia kokonaislukuja välillä [0,10].
v =
   9   2   6   4   8   7   4   0

>> indvek=[1 1 3 4 2 2 6 1 7 5 5 5]; % indeksivektori saa olla miten
                   % pitkä tahansa, toistoja saa esiintyä                   
>> v(indvek)
ans =
   9   9   6   4   2   2   7   9   4   8   8   8
             

Usein on tarvetta valita vektorista alkiot, jotka toteuttavat tietyt ehdot. Voimme esimerkiksi tarvita kaikki alkiot, jotka ylittävät jonkin kynnysarvon. (Pankinjohtaja voi haluta valita avainasiakkaikseen kaikki ne, joiden pankkitalletusten vuoden keskiarvo ylittää 20 000 euroa. Tästä harjoitustehtävä!)

Funktio find palauttaa nollasta poikkeavien vektorin alkioiden indeksit. Ehtovektoreitahan osaamme muodostaa loogisilla ja järjestysoperaatioilla.

Esimerkki

>> x=[0,1,-3,5,0];
>> ind=find(x)
ind =
   2   3   4
>> x(ind)
ans =
   1  -3   5
>> x=[x,2*x,-x] % Rakennetaan pitempi ja luvuiltaan vaihtelevampi vektori
           
x =
 Columns 1 through 12 
   0   1  -3   5   0   0   2  -6  10   0   0  -1
 Columns 13 through 15 
   3  -5   0
>> ind=find(x>=2)
ind =
   4   7   9  13
>> x(ind)
ans =
   5   2  10   3

Yleensä kirjoitetaan suoraan x(find(x>=2)) , mikä on helppo omaksua idiomina.

Matlab sallii myös find-funktion poisjättämisen yllä: x(x>=2) toimii yhtä hyvin.

Kyseessä on Looginen indeksointi. Siten Matlabissa on kaksi indeksointitapaa, koknoaislukuindeksointi, ja indeksointi loogisella vektorilla. Jälkimmäisessä valitaan indeksoitavasta vektorista ne ja vain ne alkiot, jotka vastaavat arvoa 1 (tosi). Sekaannusta indeksointitapojen suhteen ei tule, koska indeksivektorin on oltava tällöin tyyppiä "logical".
Loogisen indeksoinnin etuna on tehokkuus, sitä kannattaa siten yleensä suosia tehtävissä, joissa se luontevasti soveltuu, erityisesti jos tehokkuus on tärkeää.

(Vanhemmassa tämän oppaan versiossa suosittelin find:n käyttöä ensisijaisesti, siksi seuraavissa esimerkeissä sillä saattaa olla etusija, nyt (syksyllä 2016) olen muuttanut mieleni.)

Tehtävä Valitse annetusta vektorista parittomia (vastaavasti parillisia) indeksejä vastaavat alkiot.

Ratkaisu

Eleganttia on käyttää jakojäännosfunktiota rem

 
>> v=...            % Jokin vektori
>> indeksit=1:length(v)    % v:n indeksivektori
>> v(find(rem(indeksit,2)==0)) % Parillisia vastaavat
>> v(find(rem(indeksit,2)~=0)) % Parittomia vastaavat

Funktio find sovellettuna matriisiin

Funktiota find on helppo soveltaa matriisiin A jonouttamalla A ensin pitkäksi vektoriksi. Tämähän saadaan aikaan kirjoittamalla A(:) . Tällöin indeksointi tapahtuu yhdellä indeksillä ja palautuu näin vektoritilanteeseen.

Funktio find on valmiiksi ohjelmoitu niin, että kutsu ind=find(A) tekee tuon jonoutuksen. (Ei siis tarvitse kirjoittaa: ind=find(A(:)) .) Kaiken lisäksi matriisit ymmärtävät myös jonoutetun indeksin käytön, ts. jos matriisille annetaan indeksivektori, se tulkitsee sen luvut jonoutetun matriisin indekseiksi.

Toisaalta funktiota voidaan myös kutsua : [i,j]=find(A) Tällöin palautetaan indeksivektorit i  ja   j, jotka rinnakkain asetettuna antavat 0:sta poikkeavien A:n alkioiden paikat. Tämä muoto on erityisen hyödyllinen käsiteltäessä matriiseja "harvoina" ("sparse").

Esimerkki

A=magic(4)       % Olkoon A 4 x 4- "taikaneliö"
ehtomat=mod(A,3)==0  % Mitkä alkiot ovat jaollisia 3:lla ?
ind=find(ehtomat)   % Indeksit ovat vektoriksi jonoutetun A:n indeksejä.
        % (siis sama kuin find(ans(:))
A(ind)     %
A(ind)=33   % Sijoitetaan kuhunkin arvo 33.

Tehtävä

Olkoon A vaikkapa edellinen 4 x 4-taikaneliö (tai mikä tahansa matriisi). Kirjoita Matlab-lauseke, joka korvaa 0:lla kaikki ne A:n luvut, jotka eivät ole jaollisia 3:lla.

Ratkaisu

A=magic(4) % tms.
A(find(mod(A,3)~=0))=0

2.3.3. Summia ja tuloja, sum, prod

Jatkoksi

2.3.4. Ohjausrakenteita: for,while, if, switch

Matlabissa on otsikossa mainitut 4 ohjausrakennetta. Pääperiaate on, että koodi tulisi pyrkiä rakentamaan tehokkaita vektorioperaatioita käyttäen ja vain "viime hädässä" tulisi turvautua ohjausrakenteisiin. Silloin koodista tulee tehokasta ja myös selkeää.

Toisaalta ohjausrakenteiden välttelyssä ei kannata mennä liiallisuuksiin. Pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että vektorin komponentteja tai matriisin alkioita ei tule yleensä pyörittää for-silmukoissa. Sitä voidaan pitää moukkamaisen Matlab-tuhertajan amatöörimäisenä puuhana. Sensijaan käsiteltäessä pienehköä lukumäärää pitkiä vektoreita tai matriiseja, voidaan hyvin sallia niiden suhteen suoritettava silmukointi. Tällöin ei vielä ole isompaa kasvojen menetyksen riskiä. Toki on laskentatehtäviä, jotka eivät "vektoroidu". Jos vektorin seuraava komponentti riippuu edellisistä, on kyseessä iteratiivinen prosessi. Tällöin on pakko turvautua ohjelmasilmukkaan. Kannattaa toki miettiä, voiko iteraation toteuttaa siten, että samantien iteroidaan kokonaisilla vektoreilla.

Ota oma fraktaaliesimerkki

if- ja switch-rakenteet

Yksinkertaisin muoto:
if lauseke
    komentoja 
end
Tässä lauseke on skalaari tai yleisemmin matriisi, joka tyypillisesti saadaan järjestys- tai loogisilla operaatioilla. Komennot suoritetaan, jos lausekematriisin kaikki alkiot (tarkemmin niiden reaaliosat) ovat nollasta poikkevia.

Tyypillisimmin lauseke on skalaari.

Yleisesti if-lauseessa voi olla elseif ja else- haaroja. (elseif on kirjoitettava yhteen.)

Koodi voidaan kirjoittaa samalle riville, silloin rivinvaihdot on korvattava pilkuilla. Selkeyden takia on syytä suosia yllä olevaa kirjoitustapaa sisennyksineen.
Luonnollisesti ohjausrakenteet kirjoitetaan yleensä m-tiedostoon, vain aivan yksinkertaisissa tapauksissa kannattaa kirjoittaa suoraan komentoikkunaan.

Esimerkki

Kirjoitetaan koodi, joka palauttaa arvon 0, jos luku on 0, arvon 1, jos se on positiivinen tai Inf, arvon -1, jos negatiivinen tai -Inf ja virheilmoituksen, jos "luku" on kompleksinen tai NaN.

Vaikka tällainen rakenne voidaan kirjoittaa suoraan Matlab-istuntoon, se ei ole mitenkään järkevää. Kirjoitamme koodin tiedostoon ifesim.m . Laitamme alkuun input-lauseen, joka kysyy käyttäjältä syötelukua n.

n=input('Anna luku tai +-Inf ')
' Jos annoit kompleksiluvun tai NaN:n, syytä itseäsi. '
if imag(n)~=0
  error('Haluan reaaliluvun')
elseif n < 0
  tulos=-1
elseif n==0
  tulos=0
elseif n > 0
  tulos=1
else
 error('Haluan reaaliluvun, tai +/- Inf:n, NaN ei käy. ')
end

Switch-esimerkki

Kirjoitetaan muunnelma edellisestä, joka sopii switch-rakenteelle. Tehdään se tiedostoon switchesim.m .

n=input('Anna reaaliluku tai +-Inf ')

switch n
  case 0
   'Annoit luvun 0'
  case 1
   'Annoit luvun 1'
  case -1
   'Annoit luvun -1'
  otherwise
   ['Annoit jotain muuta, tarkemmin sanottuna ',num2str(n),':n']
end

Switch-rakenne soveltuu siis tilanteeseen, jossa haaraudutaan muutaman "vaihdemuuttujan" arvon mukaan. Toisin kuin if-lauseessa, tässä ei käytetä loogisia ehtoja, vaan rakenne itsessään sisältää "vaihdemuuttujan" vertailun "tapausarvoon".

Näyttää siltä, että kompleksinen vaihdemuuttuja toimii jonkin tämän kirjoittajalle vaikeasti aukeavan logiikan mukaisesti. En voi nyt muuta kuin suositella pitäytymistä reaalisissa (tai käyttämään if-rakennetta).

Yllä oleva koodi toimii järkevästi reaaliluvuilla sekä syötteillä Inf,-Inf, NaN ja 'kissa'. Kompleksilukujen suhteen se puhuu joskus palturia.

for-lause

for muuttuja=vektorilauseke
  komennot
end
Muuttuja käy läpi kaikki vektorilausekkeen komponentit ja suorittaa kullakin komennot. Useimmiten vektorilauske on muotoa 1:n tai alku:askel:loppu. Mikään ei estä käyttämästä vaikkapa vektoria
[-100, 55, 2+3*i,primes(30),inf]

Esimerkki (tyhmä)

Lasketaan vektorin alkioiden itseisarvojen summa "vääräoppisella, tuhertajan tyylillä".

v=...  % Annetaan vektori v 
n=length(v);
summa=0;
for k=1:n
 summa=summa+abs(v(k));
end;
Oikeaoppinen tapa on luonnollisesti käyttää sum-funktiota, siis: >> sum(v)

Esimerkki (viisaampi)

Iteroidaan neliöjuurifunktiota annettuun lähtäarvoon ja talletetaan koko iteraatiojono vektoriksi iterjono .

a=5   % Annetaan iteraation lähtäarvo, olkoon 5
n=10  % Iteraatiokierrosten lukumäärä
%%%%%%%%%%% iter.m alkaa %%%%%%%%%%%%%%%%%%
iterjono=[]; % Alustetaan iterjono tyhjäksi vektoriksi.
uusiarvo=a;
for k=1:n
 iterjono=[iterjono,uusiarvo];
 uusiarvo=sqrt(uusiarvo);
end;
iterjono
%%%%%%%%%%%%%% iter.m loppuu %%%%%%%%%%%%

Jos kirjoitamme yllä merkityn osan tiedostoon iter.m, voimme edetä Matlab-istunnossamme seuraavaan tapaan:

a=5;n=10;
iter      % Suoritetaan tiedostossa iter.m olevat komennot.
a=iterjono(end) % Uudeksi alkuarvoksi viimeinen edellä saatu arvo
a =
  1.0031
>> iter     % Suoritetaan tiedostossa iter.m olevat komennot, 
iterjono =    % alkuarvona on edellisen iteroinnin viimeinen arvo.
 Columns 1 through 7 
  1.0031  1.0016  1.0008  1.0004  1.0002  1.0001  1.0000
 Columns 8 through 10 
  1.0000  1.0000  1.0000
>> format long  % Täysi tulostustarkkuus
>> iter     % Nyt ei muuteta alkuarvoa, katsotaan edellistä tarkemmin
iterjono =
 Columns 1 through 4 
  1.00314837919044  1.00157295250543  1.00078616722326  1.00039300638462
 Columns 5 through 8 
  1.00019648388935  1.00009823711941  1.00004911735345  1.00002455837517
 Columns 9 through 10 
  1.00001227911220  1.00000613953725
>> format short  % Palataan oletustulostustarkkuuteen.

Esimerkki sisäkkäisistä silmukoista, Hilbertin matriisi

Muodostetaan ns. Hilbertin matriisi, jonka alkiot ovat H(i,j)=1/(i+j-1).

m=4;n=4 % Annetaan m ja n

for i=1:m
  for j=1:n
    H(i,j)=1/(i+j-1);
  end
end
H   % Näytä tulos.
H =
  1.0000  0.5000  0.3333  0.2500
  0.5000  0.3333  0.2500  0.2000
  0.3333  0.2500  0.2000  0.1667
  0.2500  0.2000  0.1667  0.1429

Tässä on esimerkki tilantessa, joka on varmasti helpointa kirjoittaa alkiotason silmukointina. (Hyväksymme tarpeen tullen poikkeuksia "tuherrussäännöstä, etenkin jos se koskee meitä itseämme :-). ) Matriisioperaatioratkaisu vaatii hieman kokemusta. Itse asiassa Matlabissa on valmis funktio hilb, jonka on kirjoittanut Matlab:n luoja, Cleve Moler. Koodin voi katsoa komennolla type hilb .

while-lause

While-silmukan yleinen muoto on
while lauseke
   komennot 
end
Komennot suoritetaan niin kauan kuin lauseke on tosi.

While-rakenne on sopivampi iterointiin kuin for sikäli, että lopetusehto voidaan ottaa luontevasti mukaan.

Esimerkki, kone-epsilon

Kone-epsilon on suurin liukuluku eps>0, joka lisättynä 1:een antaa tulokseksi 1. Kyseessä on liukulukujärjestelmän suhteellisen tarkuuden mitta, jota myös pyöristysyksiköksi sanotaan. Kts. eps

e=1; % Alustus 
while 1+e > 1
 e=e/2;
end
e
eps  % Systeemimuuttuja eps antaa arvion kone-epsilonille
abs(e-eps)  % Paljonko eroavat

Tämä koodi voi antaa "pahimmassa tapauksessa" arvon eps/2 riippuen alkuarvosta. Kone-epsilonin tapauksessa tärkeää on tietää suuruusluokka, kertoimella 2 ei ole merkitystä.


-> Sisällysluetteloon <-


-> Sisällysluetteloon <-


-> Sisällysluetteloon <-