MATLAB opas ja vähän MAPLEkin

Päivitetty 1.8.2001

Heikki Apiola


Tämä opas toimii V2/3-kurssien elävänä Matlab-materiaalina. Siihen lisätään aina tarpeen mukaan uusia osia. Asiat eivät aina ole rautaisen loogisessa järjestyksessä, koska joudumme usein kasaamaan asioita sitä mukaan kuin niitä tulee vastaan.

Rinnakkaisoppaana toimii tämä Tarkoitus on yhdistää nämä pikapuoliin yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka alku on tässäSisältö

 1. Viitteitä
 2. Työskentely-ympäristö
 3. Matriisit
 4. Kompleksiluvut
 5. Polynomien käsittelyä
  1. Taylorin polynomit
  2. Polynomi-interpolaatio ja PNS
  3. Splini-interpolaatio
 6. Funktiofunktiot
 7. Loogiset operaatiot, paloittain määritellyt funktiot
 8. Lisää indeksoinnista, find,sin(x)/x-tyyppiset määrittelyt
 9. 3d grafiikkaa, meshgrid, surf, quiver
 10. Animaatiot, movie
 11. Iteraatiot, Newtonin menetelmä, epälineaariset yhtälöt
 12. Graafinen hiirisyöttö ginput
 13. Epälineaariset yhtälösysteemit ja optimointi Rn:ssä

1. Viitteitä

Kirjoja

WWW-viitteitä

Työskentely-ympäristö

Matlabtyöskentely kannattaa tehdä pitämällä editori-ikkunaa erikseen auki. Unix:ssa luonnollinen on Emacs (mutta mikä tahansa tekstieditori yhtä hyvin). Windows-Matlabissa on oma tekstieditori, joka aukeaa Matlab- ikkunan File-valikosta. (Tietysti siinäkin voi käyttää vaikkapa notepadia, wordpadia tms.)

Polku, matlabpath, startup

Matlab-istunnossa voi antaa joitakin unix-komentoja sellaisenaan, kuten pwd, cd, dir (no ei ole Unix-komento, mutta ..) Matlab löytää .m-tiedostoja matlabpath:n varrelta. Kätevintä on antaa komentoja
addpath /p/edu/mat-1.414/matlab/
addpath /p/edu/mat-1.414/matlab/laode/
Jotta näitä ei aina tarvitse toistaa kannattaa kirjoittaa ne oman matlab- hakemiston tiedostoon startup.m

startup.m

%%%%%% Minun omat Matlab-alustukseni
addpath /p/edu/mat-1.414/matlab/
addpath /p/edu/mat-1.414/matlab/laode/
Tehtävä Tee tämä ja heti!

Dokumentti

Matlab-dokumentti voi olla puhdas .m-tiedosto, jossa kaikki selitykset ja tulosteet ovat kommenttien takana. Silloin tiedoston komentoja voi ajaa kirjoittamalla tiedoston nimi. Jotkut Matlab-virtuoosit käyttävät tätä tapaa näppärästi lisäilemällä kommentteja sopiviin kohtiin ja laittamalla break-komentoja.

Toinen tapa on leikkaus/liimaus-tyyli. Samantien voi tehdä työstä html-dokumentin laittamalla kaikki Matlab-koodit ja tulosteet pre-tagien väliin.

Matriisit

Kts vaikka tästä.

Kompleksiluvut

Matlabin perustietorakenne on kompleksiluvuista koostuva matriisi. Jos im-osat ovat =0, niin matriisia sanotaan reaaliseksi.

Imaginaariyksikkö on i. Jos A ja B ovat reaalisia matriiseja, niin C=A+i*B tuottaa luvuista c(k,l)=a(k,l)+i*b(k,l) koostuvan matriisin. Sekä i että j merkitsevät imaginaariyksikköä. Miten käy loopeissa, joissa esiintyy i tai j? Jos kirjoitetaan ilman kertomerkkiä, niin Matlab hoitaa homman tyylikkäästi:

  >> i=-2;z1=3+4*i;
  a=
    -5
  >> b= 3+4i
  b=
    3.0000 + 4.0000i
Kysymys: Toimiiko myös muuttujasymboleille, käykö muodossa nimi ja inim, ei varmasti! Mikä neuvoksi esim. for-silmukassa? No ainakin voidaan tehdä vaikka I=sqrt(-1) ja vapauttaa näin i ja j silmukkaindekseiksi. (Olis varmaan ollut Matlabissakin viisasta Maplen tavoin ottaa iso I pienen i:n sijasta.)

Kaikki matemaattiset perusfunktiot toimivat kompleksiargumenteilla myös.

Kompleksilukuihn liittyviä muuttujia ja funktioita

  z=a+i*b   % a ja b ovat samankokoisia matriiseja 
  real(z)   % reaaliosa(t)
  imag(z)   % imaginaariosa(t)
  laskutoimitukset samat kuin aina: + - * / ^ .* ./ .^ 
  abs(z)   % |z|
  angle(z)  % vaihekulma eli argumentti
  conj(z)   % liittoluku (a-i*b)

Kompleksilukujen piirto

  z1=3+4i
  plot(real(z1),imag(z1),'*')
  xlabel('Reaaliakseli')
  ylabel('Imaginaariakseli')
  title('z1=3 + 4i')  
  figure   % Uusi kuvaikkuna,
  compass(z1) % sinne nuolikuva
Yksittäiselle luvulle voidaan myös komentaa plot(z1);
Tapa plot(real(z),imag(z),'*') on yleispätevämpi, koska se toimii myös vektorille z.

** Seuraava ei koske harj0:aa **
[BB] s. 186 -> vecrot: Vektorin kierto tasossa. Selkeä ohjelma selityksineen. Kirjoita, kokeile ja paranna ohjeiden mukaan. Jaetaan ss. 186 - 190


3. Polynomien käsittelyä

Tarkastellaan polynomia

p(x)=2x3+x2+5x+17

Polynomin määrää kerroinvektori [2,1,5,17] .

  kert=[2 1 5 17];
  polyval(kert,0)
ans=
  17
Polyval on luonnollisesti toteutettu vektorifunktiona, eli voidaan laskea ja piirtää:
   x=linspace(-1,1);y=polyval(kert,x);plot(x,y)
Toki yllä oleva polynomi voidaan laskea myös näin:
  x=linspace(-1,1);y=2*x.^3+x.^2+5*x+17;
Tämä on yleisesti ottaen tehoton tapa laskea polynomeja, palataan aiheeseen myöhemmin. Mikään ei estä tekemästä aikavertailuja ..

Summa- ja erotuspolynomit saadaan suoraan vektoriyhteen-/vähennyslaskulla. Tulo on hieman mutkikkaampi, se olisi sovelias harjoitustehtävä, mutta antaapa nyt olla. Matlabissa on valmis conv, joka sen tekee. Lisäksi polynomijakoon on deconv .

Kokeile vaikka seuraavanlaista:

   p=[1 1]  % polynomi x+1
   p2=conv(p,p)
   % Yleisemmin:  
   pk=p
   for k=1:10 
    pk=conv(p,pk)
   end

Tehtäviä

1. Muodosta yllä olevalle polynomille ** ei nyt ** p(x)=2x3+x2+5x+17 potenssit p(x)2 ja p(x)3 ja piirrä niiden kuvaajat sopivalla välillä. Tarkista Maplella tyyliin
  p:=2*x^3+...;
  p2:=expand(p*p);
  p3:=expand(p*p2);
  plot(p3,x=-1..1); 
Katso Matlabin conv-funktion antamia kerroinvektoreita ja vertaa Maplella saatuihin kertoimiin. Voit käyttää Maplessa kaiken kukkuraksi funktiota coeffs.

2. Muodosta edellä olevan polynomin derivaattapolynomin kertoimet käyttäen polyder -funktiota.

** ok **

Tarkista Maplella. Piirrä Matlabilla p(x):n ja p'(x):n kuvaajat samaan kuvaan, käytä ihmeessä polyval-funktiota. (Saat piirtää Maplellakin, mutta se on jo liian helppoa.)

3. (** ei **) Kirjoita Matlab-funktio polyint. Voit valita vakiotermin 0:ksi. Mikään ei estä kurkistamasta polyder-toteutusta. Muista: Ei mitään looppiratkaisuja.

function ikert=polyint(c)
% Funktio palauttaa c-vektorin määräämän polynomin integraalipolynomin
% kerroinvektorin
% Kerroinvektorit on järjestetty alenevien potenssien mukaan.
Piirretään subplot -funktion avulla p,p' ja p2. Oletetaan, että polynomin kertoimet on sijoitettu muuttujaan kert.
  x=linspace(-2,2);
  clf
  subplot(2,2,1);
  plot(x,polyval(kert,x));
  xlabel('p(x)');

  subplot(2,2,2);
  plot(x,polyval(polyder(kert),x));
  xlabel('p''(x)');

  subplot(2,2,3);
  plot(x,polyval(conv(kert,kert),x));
  xlabel('p(x)^2');  
Tehtävä Lisää edelliseen vielä integraalipolynomin kuva neljänneksi pikkuruuduksi, käytä tekemääsi polyint-funktiota. (Voit kokeilla yhtä hyvin joillakin muilla kuin tuolla samalla polynomilla.)

Käyrän sovitus ja polynomi-interpolaatio

** Tämä yes **

Olkoon annettu arvovastaavuustaulukko vaikkapa niin, että tasavälisissä pisteissä 1,2,...,10 on annettu y-arvot 1 5 3 3 2 3 6 11 17 34 .

Tehtävänä on sovittaa eriasteisia polynomeja tähän aineistoon. Jos polynomin asteluku on pisteiden lkm - 1, on kyseessä interpolaatiopolynomi, siis kaikkien datapisteidan kautta kulkeva. Jos asteluku on alempi, saadaan kyseisen asteluvun pienimmän neliösumman sovitus. (Näistä puhutaan tarkemmin tuonnempana.)

Kaikkiin näihin tehtäviin soveltuu funktio polyfit

  xd=1:10;
  yd=[1 5 3 3 2 3 6 11 17 34]
  n=length(xd)-1
  ipkert=polyfit(xd,yd,n);
  pns4kert=polyfit(xd,yd,4);
  x=linspace(1,10); %Pisteet,joissa polynomin arvo lasketaan kuvaa varten.
  plot(xd,yd,'*',x,polyval(ipkert,x),'b',x,polyval(pns4kert,x),'r')
  legend('Datapisteet','Interpolaatiopolynomi','4. asteen PNS-polynomi')
Huomaa, että sovitettava polynomi on syytä laskea tiheässä pisteistössä ( x=linspace(1,10);), muuten koko hommassa on aika rajoitetusti vitsiä.

Interpolaatio Maplessa

?interp

interp - polynomial interpolation
Calling Sequence:
   interp( x, y, v )
Parameters:
   x - list or vector of independent values, x[1],..x[n+1] 
   y - list or vector of dependent values, y[1],..y[n+1] 
   v - variable to be used in polynomial 
Edellinen tilanne hoidettaisiin Maplessa näin:
xd:=[seq(i,i=1..10)]:  #(tai xd:=[$1..10];)
yd:=[1, 5, 3, 3, 2, 3, 6, 11, 17, 34]:
p:=interp(xd,yd,t);
polykuva:=plot(p,t=0.8..10.2):
xyd:=seq([xd[i],yd[i]],i=1..nops(xd)):
datakuva:=plot([xyd],style=point,symbol=circle,color=black):
plots[display]([polykuva,datakuva]);

Tehtävä (** hyvä yes **)
Muodosta taulukko, jossa otat näytteitä x sin(x) -funktiosta välillä [0,pi] n kpl. Kokeile erilaisilla n:n arvoilla (luokkaa n=4,5,6...). Sovita taulukkoon interpolaatiopolynomi. Piirrä sin-funktio (sinisellä), taulukkopisteet *:llä ja interpolaatiopolynomi punaisella. Katsokin, että interpolaatiopolynomi kulkee datapisteiden kautta. Aloita määrittelemällä x sin(x) Matlab-funktioksi vaikkapa xsin- nimiseksi (tiedostoon xsin.m) (** Ei vielä m-tiedostoa **)

Splini-interpolaatio

Matlabissa edellä oleva polynomi-interpolaatiotehtävä hoidettaisiin splini-interpolaatiolla näin:
  xd=1:10;           % xdata
  yd=[1 5 3 3 2 3 6 11 17 34] % ydata
  x=linspace(0.8,10.2);   % Pisteet,joissa polynomin arvo lasketaan.
  y=spline(xd,yd,x);
  plot(xd,yd,'*r',x,y,'b')
  legend('Datapisteet','Interpolaatiopolynomi','4. asteen PNS-polynomi')
  grid; shg
Huomataan, että splisovituksen tekninen toteuttaminen on jopa yksinkertaisempaa kuin polynomi-interpolaation, sillä spline-funktioon on rakennettu sekä "polyfit"- että "polyval"-tyyppiset toiminnot.

Maplessa toimittaisiin näin:

readlib(spline):
xd:=[seq(i,i=1..10)]:  #(tai xd:=[$1..10];)
yd:=[1, 5, 3, 3, 2, 3, 6, 11, 17, 34]:
p:=spline(xd,yd,t);
splkuva:=plot(p,t=0.8..10.2):
xyd:=seq([xd[i],yd[i]],i=1..nops(xd)):
datakuva:=plot([xyd],style=point,symbol=circle,color=black):
plots[display]([splkuva,datakuva]);
Tehtäviä

1. Tee ankkalintutehtävä tai vast. splinisovituksena.

2. Toteuta Rungen koe sekä polynomi-interp. että splini. Kirjoita funktio runge.m

Polynomin nollakohdat, roots, poly

Matlabissa on funktio roots , joka laskee kerroinvektorina annetun polynomin kaikkien (kompleksitasossa sijaitsevien) nollakohtien numeeriset approksimaatiot. Yleensä epälineaarisen yhtälön juuria ei voida numeerisesti määrittää muuten kuin yksi kerallaan, lähtien riittävän hyvästä alkuarvauksesta tai välistä, jolla tiedetään juuren sijaitsevan. Polynomiyhtälöt ovat luku sinänsä, niille on kaikki juuret (likimain) hakevia numeerisia menetelmiä. Algebran peruslauseen nojalla n:nnen asteen yhtälöllä on kompleksitasossa tasan n juurta, kun juuret lasketaan kertalukuineen. Toki polynomiyhtälöiden kohdalla saattaa esiintyä numeerista epästabiilisuutta, mutta siitä enemmän myöhemmin.

Aloitetaan yhtälöstä, jota Bombielli tutki n. 500 vuotta sitten.

x3-15x = 4
Matlab-istunto:
  kert=[1 0 -15 -4];
  juuret=roots(kert)
  poly(juuret)
Funktio poly on käänteinen funktiolle roots . Kokeillaanpa lisää, katsotaan, mitä saadaan, jos polynomin juuret ovat -1.
  >> juuret=[-1 -1 -1];
  >> poly(juuret)
 ans=
   1 3 3 1
  >> juuret=[];
  >> for k=1:10;juuret=[juuret,-1];poly(juuret),end;
  >> poly(-1*ones(1,10));
Tehtävä Selvitä, mitä kaikkea yllä olevassa tapahtuu.

Otetaan vielä yksi roots -komennon käyttömahdolisuus. Katsotaan yksikköjuuria, 11/n . Kyseessä on polynomiyhtälön

    zn-1=0
ratkaisut.
   kert=[1 0 -1]  % z2-1
   juuret=roots(kert)
   plot(juuret)
Yleisemmin:
   n=10;
   kert=[1,zeros(1,n-1),-1];
   z=roots(kert);
   plot(re(z),im(z))
Teht. Mitä tästä muistuu mieleen, mitä kaikki tarkoittaa?

4. Funktiofunktiot

Polynomifunktiot ottavat argumentikseen kerroinvektorin. Yleisemmille funktioille täytyy itse funktiomääritys antaa. Esim. roots([1 1 1]) antaa polynomin x2+x+1 nollakohdat, mutta entä jos haluaisimme vaikkapa x-tan x :n nollakohdat?

helpwin funfun näyttää Matlab-funktioita, joiden argumenttina esiintyy funktio. Esim.

( helpwin tulostaa helppitekstin "modernimman näköisesti" eri ikkunaan. )

Kuten todettiin, kaikkien nollakohtien määritys on yleensä mahdoton tehtävä, edellä mainitussa esimerkissäkin niitä on kaiken kukkuraksi ääretön määrä. Käytännössä piirrämme kuvaajan, katsomme siitä (mahd. zoom:n avulla) alkuarvauksen ja annamme sen sekä funktiomäärityksen fzero - funktion argumentiksi. Jos käytämme valmiiksi määriteltyä funkiota, niin käyttö on tämännäköistä: fzero('sin',3) antaa varmasti hyvän likiarvon pi:lle

Normaalisti määrittelemme oman funktion, otetaan vaikkapa edellä mainittu yhtälö tan x = x .

%%%%%%%%% tiedosto f.m %%%%%%%%%%%%%
function y=f(x)
y=x-tan(x);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Testaamme ensin, että funktiomme on kunnossa:
  f(0),f(pi/4), f(pi/2)
  fplot('f',[0,pi/2-.1])
Nyt voimme kutsua
  fzero('f',pi/2-0.1)
Huom! Aina kun käytät "funktifunktiota" ja teet sitä varten oman funktion, muista testata ensin oma funktiosi . Sitten vasta saat luvan soveltaa funfunktiota.

Huom! Matlab 5.3:ssa on tällaisten pikkufunktioiden teko tullut mahdolliseksi myös suoraan istunnossa komennolla inline. Otamme siitä tuonnempana esimerkkejä. Joka tapauksessa hiukankin vakavamielisen Matlab-käyttäjän tulee osata sujuvasti myös .m-funktioiden teko.

Tehtävä Kirjoita funktio f(x)=(x-1.96)/(x2+1.15) m-tiedostomääritykseksi, piirrä kuvaaja ja etsi siitä likiarvot minimeille ja nollakohdille. Määritä sitten tarkemmin käyttäen fmin- ja fzero-funktioita.

Muistathan kirjoittaa .m-tiedostosi vektoroidusti. (Mikään ei estä tässä m-tiedostossa käyttämästä myöskään polyval-funktiota, tosin ei se taida kirjoitustyötä säästää.)

Miten tehdään oma funfun (eli funktioparametrin välitys funktiolle)

Homma perustuu funktioon feval , joka toimii näin
   feval('sin',x) < -- > sin(x)
   feval('f',x1,x2,...,xn)  < -- > f(x1,x2,...,xn)
Otetaan oikein yksinkertainen esimerkki. Jospa haluaisimme funfunin, joka iteroi annettua funktiota f kerran, ts. laskee yhdistetyn funktion f o f arvoja halutuissa pisteissä.
function y=o(f,x)
y=feval(f,feval(f,x));  
Kutsuesim: o('sin',[1,2,3]) <--> sin(sin([1,2,3]))

Jos käyttäisimme yhtä ja samaa kiinteää funktionnimeä, voisimme kirjoittaa

function y=fof(x)
y=f(f(x));
Jos nyt haluaisimme tehdä homman sinille, ei auttaisi muu (*) kuin kirjoittaa m-tiedosto f.m:
function y=f(x)
y=sin(x)
Nyt sitten fof([1 2 3]) antaisi saman sin(sin([1 2 3])):n Rajoituksena olisi, että fof käyttäisi yhtä ja samaa funktiotiedostoa f.m, jota joutuisimme editoimaan, kun haluaisimme käsitellä eri funktioita. Funktio "o" on yleisempi, voimme antaa sille minkänimisen argumentin tahansa.

Muuten, funfun:ia kutsutaan usein matematiikassa operaattoriksi.

Hyödyllisempi ja luonnollisempi esim:

Tehtävä Kirjoita funfun taulukoi:

function Y=taulukoi(f,a,b,h)
x=a:h:b;
y=feval(f,x);
Y=[x' y']
No, tehtiin nyt kuitenkin. Kokeile vaikka:
taulukoi('sin',0,pi,0.1)
Tämäkään ei ole varsinainen hyötyfunktio, se vain havainnollistaa funktion nimen parametrinä välittämistä.

Jokainen tekee nopeammin homman näin:

x=0:0.1,pi;y=sin(x);[x' y']    %% taulukko, taulukointi (find-hakusana)
Tämä tarina oli ennen kaikkea siksi, että huomataan, ettei mitään tämän maagisempaa tapahdu Matlabin funfunien sisällä.

(*) Versiossa 5.3 on inline, joka sallisi tämän:

   f=inline('sin(x)','x')  

Loogiset operaatiot, paloittain määritellyt funktiot

>> help logical

 LOGICAL Convert numeric values to logical.
  LOGICAL(X) returns an array that can be used for logical indexing
  or logical tests. Logical arrays are also created by the
  relational operators (==,<,>,~, etc.) and functions like ANY, ALL,
  ISNAN, ISINF, and ISFINITE.
 
  A(B), where B is a logical array, returns the values of A at the
  indices where the real part of B is nonzero (B must be the 
  same size as A). A(B) is the same as A(FIND(B)).
 
  Most arithmetic operations remove the logicalness from an array.
  Seldom necessary, the easiest method is add zero (i.e. A+0).

Välin karakteristinen funktio

Khi[a,b] on funktio, joka välin [a,b] pisteissä saa arvon 0 ja välin komplementissa arvon 1. (Voidaan määritellä mille tahansa joukolle).

Matlabissa tämä voidaan ilmaista kätevästi. Ajatellaan, että x on "diskretoitu x-akseli" ja a ja b skalaareja. Kirjoitetaan: x > a & x < b
Esim:

>> x=linspace(-1,2);
>> a=0;b=1;
>> Khi=x > a & x < b;
>> Khi([1,2,30,40,50,60,70,90])

ans =

   0   0   0   1   1   1   0   0

>> plot(x,Khi)
>> axis([-1 2 -0.1 1.1])
>> grid
>> shg

Diskretointivirhe näkyy hyppykohdissa, asia paranruisi kummasti, jos otettaisiin vaikkapa 100 lisäpistettä väleillä (0,h) ja (1-h,1), missä h on diskretointiaskel ( (b-a)/100 ).Paloittain määritellyt funktiot voidaan kirjoittaa kätevästi (ja vektoroidusti)
karakterisististen funktioiden avulla. Tämä ajattelutapa on muutenkin 
hyödyllinen monissa yhteyksissä matematiikassa. Meillä se tulee vastaan
erityisesti V3:ssa Laplace-muunnosten yhteydessä. 
 
Lisää indeksoinnista, find, sin(x)/x-tyyppiset määrittelyt

Muistamme, että vektorista v voidaan poimia alkioita indeksoimalla sellaisilla kokonaisluvuilla k, jotka ovat välillä
        1 <= k <= length(v)
Esim:
   >> v=floor(10*rand(1,8))
v =
   8   4   6   7   9   7   1   4
>> v([1,1,4,8,6,4])
ans =
   8   8   7   4   7   7
>> v(0)
??? Index into matrix is negative or zero. See release notes on changes to 
logical indices.
 
>> a=1:10
a =
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
>> a(a<5)
ans =
   1   2   3   4
>> a<5
ans =
   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
Huomaamme, että indeksointi toimii myös loogisella vektorilla.

Looginen 0/1 ei ole aina sama kuin luku 0/1

Kokeilun tuloksena nähdään, että luvulla 0 ei voi indeksoida, mutta loogisella 0:lla voi. Luvun 1 kohdalla tulisikin ristiriitatilanne, katsotaanpa
>> tosi=a==a
tosi =
   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
>> luvut1=ones(size(a))
luvut1 =
   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
>> a(tosi)
ans =
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
>> a(luvut1)
ans =
   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

>> epatosi=a~=a
epatosi =
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

>> nollat=zeros(size(a))
nollat =
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

>> a(epatosi)
ans =
   []

>> a(nollat)
??? Index into matrix is negative or zero. See release notes on changes to 
logical indices.

>> a(logical(nollat))  % komennolla logical muutetaan totuusarvoiksi.

ans =

   []

>> whos
 Name      Size     Bytes Class

 a       1x10      80 double array
 epatosi    1x10      80 double array (logical)
 luvut1     1x10      80 double array
 nollat     1x10      80 double array
 tosi      1x10      80 double array (logical)
 v       1x8       64 double arrayy
Tämä selvitti kaiken, nyt voidaan poimia hyvin kätevästi.
>> a(a>2 & a<7)

ans =

   3   4   5   6
>> a(rem(a,2)==0)      

ans =

   2   4   6   8  10
>> a(rem(a,2)~=0)

ans =

   1   3   5   7   9

Funktion määrittely "poikkeuspisteissä",find

>> help find

 FIND  Find indices of nonzero elements.
  I = FIND(X) returns the indices of the vector X that are
  non-zero. For example, I = FIND(A>100), returns the indices
  of A where A is greater than 100. See RELOP.
 
Tyyppiesimerkki poikkeuspisteen käsittelystä on funktio (sin x)/x , jonka haluamme määritellä koko reaaliakselilla jatkuvaksi. Tiedämme, miten menetellä Maplessa:
  f:=x->sin(x)/x; 
  f(0):=1;
Matlabissa meidän x:mme on pitkä (tavallisesti 100-ulotteinen) vektori, diskretoitu x-akseli. Kokeillaan kuitenkin lyhyemmällä.

  >> x=[-1 -.5 0 .5 1];

  >> einollaind=find(x~=0) 
  einollaind =
   1   2   4   5

  >> xok=x(einollaind)
  xok =
  -1.0000  -0.5000  0.5000  1.0000

  >> nollaind=find(x==0)
  nollaind =
   3
Vektori y halutaan määritellä niin, että se saa poikkeuspisteessä arvon 1. No, voimme alustaa y:n niin, että se saa kaikkialla arvon 1 ja sitten korjaamme arvot ok-pisteissä, siis einollaind-indekseillä.
  >> y=ones(size(x)); % Jos olisi vaikka 5, niin 5*ones(size(x));
  >> y(einollaind)=sin(xok)./xok
  >> plot(x,y)
No nyt sitten:
  >> x=linspace(-3,3);ein=find(x~=0);
  >> y=ones(size(x)); y(ein)=sin(x(ein))./x(ein); plot(x,y)
Helppoahan tämäkin oli, tosin on myönnettävä, että tällä kohden Maple- ratkaisu tapahtui käden käänteessä ja Matlab-ratkaisuun tarvittiin hieman useampia käden käänteitä. Varmasti voidaan ratkaista muillakin tavoilla, vaikkapa jakamalla osavektoreiksi (x<0, x=0, x>0), mutta edellä esitetty on aika hyvä, vaikka sen itse sanommekin.

Poikkeusarvon käsittely isnan-funktion turvin

Edellisen kaltainen tehtävä voidaan suorittaa hieman helpommin turvautumalla IEEE-standardin mukaisen aritmetiikan ominaisuuksiin, ts. siihen, että 0/0 ei johda virheeseen, vaan palauttaa arvon NaN ("Not-a-Number"). (Vastaavasti esim. 1/0 antaa Inf .) Ainoa kauneusvirhe tässä on Matlabin antama varoitus nollalla jaosta.

  >> x=[-1 -.5 0 .5 1]
  x =
  -1.0000  -0.5000     0  0.5000  1.0000
  >> y=sin(x)./x
  Warning: Divide by zero.
  y =
  0.8415  0.9589    NaN  0.9589  0.8415
No nyt ei tarvitse muuta kuin korvata NaN arvolla 1.
  >> isnan(y)
  ans =
  0   0   1   0   0
  >> y(ans)=1
  y =
  0.8415  0.9589  1.0000  0.9589  0.8415
Siten homma hoituu tositilanteessa näinkin:
  x=linspace(-3,3);
  y=sin(x)./x;
  y(isnan(y))=1;
Huomaa, että molemmissa tavoissa homma toimii ilman muutoksia, jos poikkeuspisteitä on useampia edellyttäen, että poikkeusarvot ovat samat. Voit iltojesi iloksi miettiä, miten kätevimmin käsiteltäisiin eri poikkeusarvot. No, jos ilta käy muuten lyhyeksi, niin annetaan vihje
  >> x=[-1 -.5 0 .5 1];
  >> y=sin(x)./x
  y =
  0.8415  0.9589    NaN  0.9589  0.8415
  >> y(logical([0 1 0 1 0]))
  ans =

  0.9589  0.9589
  >> y(logical([0 1 0 1 0]))=[-2 2]
  y =
  0.8415  -2.0000    NaN  2.0000  0.8415
Eiköhän tämä aihepiiri tullut aikalailla tyhjentävästi käsitellyksi. ** harj0: voit lopettaa tähän ***


3d grafiikkaa

Pistehila tasossa

Kun piirrämme kahden muuttujan funktion z=f(x,y) kuvaajapintaa, tarvitsemme suorakaiteen muotoisen koordinaattipisteistön (xi,yj), i=1..m, j=1..n ja näissä hilapisteissä lasketut korkeusarvot, eli korkeusmatriisin zi,j=f(xi,yj)

Tähän tarkoitukseen on meshgrid . Kokeillaanpa hiukan

>> x=linspace(-2,2,6), y=linspace(-1,1,3)

x =

  -2.0000  -1.2000  -0.4000  0.4000  1.2000  2.0000

y =

  -1   0   1

>> [X,Y]=meshgrid(x,y) 

X =

  -2.0000  -1.2000  -0.4000  0.4000  1.2000  2.0000
  -2.0000  -1.2000  -0.4000  0.4000  1.2000  2.0000
  -2.0000  -1.2000  -0.4000  0.4000  1.2000  2.0000


Y =

  -1  -1  -1  -1  -1  -1
   0   0   0   0   0   0
   1   1   1   1   1   1
X:ssä on y:n pituuden verran x-rivejä allekkain ja Y:ssä x:n pituuden verran y-vektoreita vierekkäin. Kun katsotaan matriisien vastinpisteitä edeten kummassakin matriisissa vaakariveittäin, niin saadaan todellakin koko hilapisteistö.

Tarkemmin sanottuna matriisit X ja Y yhdessä edustavat solumatriisia:

  (x1y1),(x2y1)...(xmy1)
  (x1y2),(x2y2)...(xmy2)
  ...
  (x1yn),(x2yn)...(xmyn)
  
Tällainen solumatriisi voidaan nykyversioilla (versiosta 5 alkaen) luoda, mutta sitä ei tavallisesti tarvita. (Ennenhän se ei edes ollut mahdollinen.) Jos ajattelemme 3d grafiikkaa, tarvitaan funktion arvot hilapisteissä. Ne saadaan soveltamalla vektoroidusti määriteltyä funktiota f matriiseihin X ja Y, siis Z=f(X,Y).

Lisäpohdintaa hilapisteistä
Hilapisteparit saadaan mukavasti vierekkäin indeksoimalla X ja Y yhdellä indeksillä, 1 .. m*n. Tämä saadaan aikaan jonoutustempulla [X(:),Y(:)]; Paitsi että näin etenemme sarakesuunnassa, mikä ei sinänsä vaikuta pistejoukkoon. Helpompi ajatella rivittäin, joten:
>> Xt=X';Yt=Y';
>> [Xt(:),Yt(:)]       

ans =

  -2.0000  -1.0000
  -1.2000  -1.0000
  -0.4000  -1.0000
  0.4000  -1.0000
  1.2000  -1.0000
  2.0000  -1.0000
  -2.0000     0
  -1.2000     0
  -0.4000     0
  0.4000     0
  1.2000     0
  2.0000     0
  -2.0000  1.0000
  -1.2000  1.0000
  -0.4000  1.0000
  0.4000  1.0000
  1.2000  1.0000
  2.0000  1.0000
>> plot(Xt(:),Yt(:),'x')
>> axis([-2.5 2.5 -1.2 1.2 ])
>> grid

Otetaan "perus-kahden muuttujan funktio" f(x,y)=xy Korkeusmatriisimme syntyy yksinkertaisesti näin
>> Z=X.*Y  % Tositilanteessa puolipiste.
>> figure
>> mesh(x,y,Z)
>> hold on ; plot(Xt(:),Yt(:),'x')
>> surfc(x,y,Z)          
>> colormap(cool)
>> colorbar

Tositilanteessa tiheämpi hila (ja puolipisteet)

clf
m=30;n=20;
x=linspace(-2,2,m); y=linspace(-1,1,n);
[X,Y]=meshgrid(x,y);
%Z=X.*Y;  % No kuka tuotakaan jaksaiai aina katsella
% Yleisesti tyyliin:
f=inline('x.^2-y.^3+sin(x).*cos(y)','x','y');
Z=f(X,Y);
% mesh(x,y,Z)  % rautalankakuva (joskus havainnollinen)
surfc(x,y,Z)
colormap(winter)
colorbar
shg
Piirretään vielä hilapisteitä pinnalle ja/tai pohjatasolle:
hold on
%plot3(X(:),Y(:),Z(:),'o')  
plot3(X(:),Y(:),-2*ones(size(X(:))),'r.')

Maple-avusteinen meshgrid-havainnollistus

Hilapisteet solumatriisina
Nykyversioissa (ver >= 5) voidaan luoda oikea hilapistematriisi, siis matriisi XY, jonka alkioina ovat parit (xiyj):

x=linspace(-2,2,6), y=linspace(-1,1,3)
[X,Y]=meshgrid(x,y) 

for i=1:6           % Luodaan solumatriisi, jonka
  for j=1:3         % alkioina on 2:n pituiset vektorit
   XY{i,j}=[x(i),y(j)];  % [x(i),y(j)];  
  end
end
XY=XY'            % Transponoidaan, sillä meshgrid:n
cellplot(XY)         % vaaka-akseli on x-akseli ja pysty y.

%g=inline('x(1).*x(2)','x');

XY{1,:}            % Katsotaan solumatriisin 1. rivi

XY2(:,:,1)=X; XY2(:,:,2)=Y;  % Kootaan X- ja Y-"tasot" 3-ulotteiseksi
XY2              % matriisiksi

Tässä yhteydessä solumatriisista ja 3-ulotteisesta matriisista ei liene muuta kuin ajatuksellinen hyöty. Samalla opimme näiden uusien tietorakenteiden käsittelyn perusteita.


Lisää meshgrid-pohdintaa, interpolaatiota "in and out"

Tässä osittain vähän avanseeratumpaa pinta-asiaa osdylask99-kurssilta. Voidaan hyvin jättää väliin aluksi.

How dense grid is good ?

This leads us to

Interpolation

Polynomial and spline interpolation in 1-dim.

>> coeff=polyfit(xdata,ydata,n); x=linspace(a,b);y=polyval(coeff,x);
>> ys=spline(xdata,ydata,xev);

Interpolating surface data

% Assume our function is known at some data points. (By for eg. FD or FEM-
% calculation).
% How do we evaluate it in intermediate points?

[x,y]=meshgrid(-3:3);
z=peaks(x,y);
surf(x,y,z)
[xi,yi]=meshgrid(-3:0.5:3);
figure
 zi=interp2(x,y,z,xi,yi);     % nearest, bilinear
 surf(xi,yi,zi)
 zi=interp2(x,y,z,xi,yi,'bicubic');
 surf(xi,yi,zi) 

% We may also want to go in the reverse direction. We may have done a very
% accurate computation, but there's no point using the mesh- or surf-functions
% for a very dense data. (It takes very long and the result doesn't look good.)
% Also, we may want to evaluate the error at certain data points that are a 
% subset of the computed values.
% 
% Fine, it works both ways:

zii=interp2(xi,yi,zi,x,y); 
surf(x,y,zii)  % Our original "peaks".

See also:
DELAUNAY,VORONOI, TRIMESH, TRISURF, GRIDDATA, CONVHULL, DSEARCH, TSEARCH

Animaatiot, movie

Värähtelevä kieli välillä [0,10]. Perustaajuus ("lowest mode"):

u(x,t)=sin(pi t)sin(pi x).

Cooper s. 496.

>> nframes=20
>> x=0:0.1:10;
>> moviein(nframes);
  for j=1:nframes;
   t=(j-1)*.1
   u=sin(pi*t)*sin(pi*x);
   plot(x,u)
   M(:,j)=getframe;
  end;


Nämä komennot luovat matriisin M, johon elokuva on talletettu. Nyt voidaan elokuva ajaa esim. komennolla
  >> movie(M,4,10);
Tämä tarkoittaa: Aja elokuva 4 kertaa nopeudella 10 kehystä sekunnissa.

Iteraatiot

Kiintopisteiteraatiossa iteroimme annettua funktiota g. Tyypillinen graafinen havainnollistus on ns "cobweb"-piirros. Esitämme ensin "oikeaoppisen Matlab-ajattelutavan" mukaisen toteutuksen ja sitten for-silmukkaratkaisun. Jälkimmäisessä on se puolustus, että saadaan vuorovaikutteinen piirto.

Tehdään luennolla 1.3.2000 esitetyn mukaisesti ensin.

clear
N=10;
%function y=g(x)
% BF s. 54 Teht. 1
%y=polyval([-2 1 3],x).^(1/4); 
% Voidaan määritellä nykyisin myös istunnossa suoraan:
g=inline('polyval([-2 1 3],x).^(1/4)','x');


a=0;b=1.5;x0=(a+b)/2;  % Alkupisteeksi välin keskipiste.

x(1)=g(x0);
for i=1:N-1;
  x(i+1)=g(x(i));
end;

x2apu=[x(1:N-1);x(1:N-1)];  % x(1),x(2),x(3)  jos N=4
               % x(1),x(2),x(3)

xx=x2apu(:);         % Jonoutus sarakkeittain tekee kahdennuksen.
xpisteet=[x0,xx'];ypisteet=[xx',x(N)];
               % Tyylipuhdas, selkeä, kaunis!
% No piirretään.

clf
fplot('g',[a b])
hold on
plot([a b],[a b])
plot(xpisteet,ypisteet,'r')
grid
shg

xlim([0.5 1.4])  % Riippuu g:stä
ylim([0.6 1.4])  % Riippuu g:stä

x
diff(x)  % Kätevä funktio, muodostaa x-vektorin alkioiden erotukset.
     % Nähdään suoraan, onko kiintopisteominaisuus jo lähellä.

format long
format short

Vuorovaikutteinen for-silmukkaratkaisu


% Voidaan toki toteuttaa helposti myös for-silmukalla. Tällöin voidaan
% samantien tehdä vuorovaikutteiseksi

clf
fplot('g',[a b])
hold on
plot([a b],[a b])
grid
shg

a=0;b=1.5;x0=(a+b)/2;

plot([x0],[g(x0)])
x(1)=g(x0);
for i=1:N-1;
  x(i+1)=g(x(i));
  plot(x([i,i,i+1]),x([i,i+1,i+1]),'r')
  display('Paina ENTER');
  pause;
end;

Vertailuksi Maple-tyyli

Tässä on oma eleganssinsa. Määrittelemme ensin funktion porras , joka on reaalimuuttujan grafiikka-arvoinen funktio (!)

# Iteraatiot
# Työarkista Lv7iter.mws
# Kiintopisteiteraatio
# Cobweb: (Robert Israelin tapaan)

porras:=x->plot([[x,x],[x,f(x)],[f(x),f(x)]]): # Annetaan f:n olla globaali.

# KRE EXA 1 s. 926-927 
# 
 g1:=x->(1/3)*(x^2+1);
 plot([x,g1(x)],x=0..5);
 X:='X':f:='f':

 f:=g1:
 X[0]:=1.0:
 n:=10:
 for i to n do X[i]:=g1(X[i-1]) od:
 fjaxkuva:=plot([x,f(x)],x=0 .. 1,color=[blue,black]): 
 with(plots):
 display({fjaxkuva,seq(porras(X[i]),i=0..n)});
 

Graafinen interaktiivinen hiirisyöttö, ginput

xd=0:2:10;yd=sin(xd); n=length(xd); x=linspace(0,10);clf
y=spline(xd,yd,x);plot(x,y);hold on;plot(xd,yd,'or');grid;shg

%[xd,yd]=ginput(n); y=spline(xd,yd,x);plot(x,y); plot(xd,yd,'or');shg
% Tässä valitaan hiirellä samanverran pisteitä kuin on alkup. solmuja.

[xd,yd]=ginput; y=spline(xd,yd,x);plot(x,y); plot(xd,yd,'or');shg
% Tässä valitaan siihen saakka, kunnes huvittaa painaa grafiikkaikkunassa ENTER:iä.
Tällaista vuorovaikutteista tapaa on erityisen soveliasta kokeilla Bezier- käyrien yhteydessä.

11. Epälineaariset yhtälösysteemit ja optimointi Rn:ssä

Usean muuttujan Newton

Esim. Ratkaistava alla oleva yhtälösysteeemi:
 1+x2-y2+excos y = 0
 2 x y + ex sin y = 0
Piirretään ensin:
clf
x=linspace(-2,5,40);y=linspace(-6,6,40);
[X,Y]=meshgrid(x,y);      
Z1=1+X.^2-Y.^2+exp(X).*cos(Y);
Z2=2*X.*Y+exp(X).*sin(Y);
contour(X,Y,Z1,[0 0])   % Piirretäessä vain yksi korkeuskäyrä, pitää antaa
hold on          % korkeusvektori, jossa 2 samaa arvoa. ("feature")
contour(X,Y,Z2,[0 0],'r')
grid
shg
figure
surfl(X,Y,Z1);hold on; surfc(X,Y,Z2);colorbar;shg;grid

Implementoidaan Newtonin menetelmästä nuolinäppäinalgoritmi

Ongelmariippuva osa sisältyy funktioon funjac. Käytännössä kannattaa usein käyttää Maple-generointia (puoliautomaattista). Voitaisiin yhtä hyvin kirjoittaa erikseen funktion ja jakobiaanin laskevat funktiot, makuasia.
%%%%%%% funjac.m %%%%%%%%%%%%
function [f,J]=funjac(x)
% Kutsuesim: [f,J]=funjac([1,2]) % Lasketaan funktio ja Jakobiaani pist [1,2].
% Tämä on algoritmin ongelmariippuva osa, käytä tarvittaessa Maplea
% Jakobiaanin muodostamiseen

function [f,J]=funjac(xy)
% Kutsuesim: [f,J]=funjac([1,2]) % Lasketaan funktio ja Jakobiaani pist [1,2].
% Tämä on algoritmin ongelmariippuva osa, käytä tarvittaessa Maplea
% Jakobiaanin muodostamiseen
x=xy(1);y=xy(2); % Tämä vain alla olevan kaavan helppolukuis/kirjoittamiseksi
f=[1+x^2-y^2+exp(x)*cos(y); 2*x*y+exp(x)*sin(y)];
J=[2*x + exp(x)*cos(y), -2*y - exp(x)*sin(y)
  2*y + exp(x)*sin(y),  2*x + exp(x)*cos(y)];

%%%%%%%%% end funjac.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 \ MAPLE / reserved. Maple and Maple V are registered trademarks of
 <____ ____> Waterloo Maple Inc.
   |    Type ? for help.
> with(linalg):
> jacobian([1+x^2-y^2+exp(x)*cos(y),2*x*y+exp(x)*sin(y)],[x,y]);
         [2 x + exp(x) cos(y)  -2 y - exp(x) sin(y)]
         [                      ]
         [2 y + exp(x) sin(y)  2 x + exp(x) cos(y) ]


Sitten iteroidaan:
x=[1;-2];
[fx,Jx]=funjac(x);h=-Jx\fx;x=x+h

Tai vaikka:

figure(1)  % Palataan korkeuskäyräkuvaikkunaan.
x=ginput(1) % Valitaan hiirellä yksi piste korkeuskäyräkuvasta.
x=x'
[fx,Jx]=funjac(x);h=-Jx\fx;x=x+h


Gradienttikenttä, gradient, quiver

    x=-2:.2:2;y=-1:.15:1;
    [X,Y] = meshgrid(x,y);
    f=inline('x .* exp(-x.^2 - y.^2)','x','y');
    Z=f(X,Y); [px,py] = gradient(Z,.2,.15);
    contour(X,Y,Z), hold on
    quiver(X,Y,px,py), hold off, axis imageHeikki Apiola
Institute of Mathematics
Helsinki University of Technology
e-mail: heikki.apiola@hut.fi