Luentoja Matemaattiset ohjelmistot-kurssilla 6.3.2014

Contents

Matriisin osat ja kokoaminen

clear  % Poista muuttujat
clc   % Tyhjenna ruutu
close all % Sulje grafiikkaikkunat
format compact  % Turhat valirivit tiivistetaan.
 A=reshape(1:6,2,3),B=ones(2,2),C=diag(1:3)
A =
   1   3   5
   2   4   6
B =
   1   1
   1   1
C =
   1   0   0
   0   2   0
   0   0   3

Vierekkain:

 vierekkain=[A B]
 % Allekkain:
 allekkain= [A;C]
vierekkain =
   1   3   5   1   1
   2   4   6   1   1
allekkain =
   1   3   5
   2   4   6
   1   0   0
   0   2   0
   0   0   3

Vektorin indeksointi

Lue lisaa lyhyesta

Tassa lyhyen oppaan opetusta loogisesta indeksoinnista

MathWorks % Ei tarvitse klikata nyt.

clear
close all
format compact
clc
v = [13 5 9 -1]
v =
  13   5   9  -1
v(2)       % 2. alkio     -> 5
ans =
   5
v([1 3 end])   % alkiot 1 3 end  -> 13 9 -1
ans =
  13   9  -1
v(1:3)      % alkiot 1 2 3   -> 13 5 9
ans =
  13   5   9
v(1:3)=-[1 2 3]  % Vektorin osan muuttaminen
v =
  -1  -2  -3  -1
v([1 1 end-1 2 1]) % Saa toistaa ja jarjestaa.
ans =
  -1  -1  -3  -2  -1
v([1 3])=NaN   % Skalaarin laajennussaanto
v         % NaN -2.0000  NaN -1
v =
  NaN  -2  NaN  -1
v =
  NaN  -2  NaN  -1

Matriisin indeksointi

clc
clear
format compact
A=[3 33;9 8]
A =
   3  33
   9   8
A(1,1)    % --> 3
A(1,2)    % --> 33
ans =
   3
ans =
  33
%{
 Voidaan indeksoida myos yhdella indeksilla.
 Silloin ajatellaan matriisi pitkana, sarakkeittain
 jonoutettuna vektorina.
%}

A(3)  % <--> A(2,1)
[A(3) A(1,2)]
ans =
  33
ans =
  33  33

Lisaa matriisin indeksoinnista

A = magic(6)
A =
  35   1   6  26  19  24
   3  32   7  21  23  25
  31   9   2  22  27  20
   8  28  33  17  10  15
  30   5  34  12  14  16
   4  36  29  13  18  11
B = A(3,5)
B =
  27
C = A([1,2,3],4)    % Sarakkeen 4 alkiot riveilta 1 2 3
C =
  26
  21
  22
D = A(4,[1,1,1])    % [A(4,1) A(4,1) A(4,1)]
D =
   8   8   8
E = A([2,5],[3,1])   % Rivien 2 5 sarakkeet 3 1
E =
   7   3
  34  30
F = A(:,4)       % Koko 4. sarake
F =
  26
  21
  22
  17
  12
  13
G = A(4,:)       % Koko 4. rivi
G =
   8  28  33  17  10  15
H = A(:)    % A jonoutettuna sarakkeittain
size(H)         % Pitka pystyvektori
H =
  35
   3
  31
   8
  30
   4
   1
  32
   9
  28
   5
  36
   6
   7
   2
  33
  34
  29
  26
  21
  22
  17
  12
  13
  19
  23
  27
  10
  14
  18
  24
  25
  20
  15
  16
  11
ans =
  36   1
H'           % Naytetaan transponoituna.
A(1:3,[2 3 end-1])=NaN % Paivitys vastaavasti kuin vekt.
            % Matriisi A siis muuttuu.
ans =
 Columns 1 through 13
  35   3  31   8  30   4   1  32   9  28   5  36   6
 Columns 14 through 26
   7   2  33  34  29  26  21  22  17  12  13  19  23
 Columns 27 through 36
  27  10  14  18  24  25  20  15  16  11
A =
  35  NaN  NaN  26  NaN  24
   3  NaN  NaN  21  NaN  25
  31  NaN  NaN  22  NaN  20
   8  28  33  17  10  15
  30   5  34  12  14  16
   4  36  29  13  18  11

Esimerkki: Rivioperaatiot Gaussin eliminoinnissa

Lyhyen oppaan Gauss-esimerkki

Ehdotus: Kopioi komentoriveja omaan editoriisi ja kay ajatuksella lapi vaiheita ainakin johonkin saakka. Tee omia muistiinpanoja.

Looginen indeksointi

%{
Hyvin tehokas tapa data-alkioiden valitsemiseen perustuu bittikuvioilla
"bitpatterns" indeksointiin.
%}

Tassa lyhyen oppaan opetusta loogisesta indeksoinnista

%clear
vk=[1 3 4 2 5 6 2 1 6 7 4 5 3 2 1 2 3] % Varmuuskertoimet
vk =
 Columns 1 through 13
   1   3   4   2   5   6   2   1   6   7   4   5   3
 Columns 14 through 17
   2   1   2   3
vk >= 3
% Tuloksena looginen vektori, jossa 1 vastaa ehdon toteutumista.
vk(vk>=3) % Indeksoidaan loogisella vektorilla.
ans =
 Columns 1 through 13
   0   1   1   0   1   1   0   0   1   1   1   1   1
 Columns 14 through 17
   0   0   0   1
ans =
   3   4   5   6   6   7   4   5   3   3

Looginen valinta matriisille

%{
 Toimii aivan samoin kuin vektorille.
 Voidaan valita loogisten operaattoreiden, kuten < > <= >= == ~
 tai loogisten is-funktioiden, kuten isprime, isfinite, ... avulla.
%}
% Esim:
clear;clc
A=magic(6)
A =
  35   1   6  26  19  24
   3  32   7  21  23  25
  31   9   2  22  27  20
   8  28  33  17  10  15
  30   5  34  12  14  16
   4  36  29  13  18  11
Bittimatr= A>30    % Bittimatriisi
Bittimatr =
   1   0   0   0   0   0
   0   1   0   0   0   0
   1   0   0   0   0   0
   0   0   1   0   0   0
   0   0   1   0   0   0
   0   1   0   0   0   0
Ayes=A(A>30)  % Ehdon toteuttavat alkiot (pystyvektorina)
Ayes =
  35
  31
  32
  36
  33
  34
[I,J]=find(A>30);
[I J]
ans =
   1   1
   3   1
   2   2
   6   2
   4   3
   5   3

Mitka ovat > 30 ?

clc
A, Bittimatr
Ayes
yesindeksit=[I J]
A =
  35   1   6  26  19  24
   3  32   7  21  23  25
  31   9   2  22  27  20
   8  28  33  17  10  15
  30   5  34  12  14  16
   4  36  29  13  18  11
Bittimatr =
   1   0   0   0   0   0
   0   1   0   0   0   0
   1   0   0   0   0   0
   0   0   1   0   0   0
   0   0   1   0   0   0
   0   1   0   0   0   0
Ayes =
  35
  31
  32
  36
  33
  34
yesindeksit =
   1   1
   3   1
   2   2
   6   2
   4   3
   5   3

Luentotehtava:

% Poimi kaikki A:n alkiot, jotka ovat alkulukuja ja > 10.
% Sijoita vastaaville kohdille A:han arvo Inf.
% Tiedoksi: help isprime, Looginen "and" on &
%
%
%
%

Luentotehtava: (vrt. Lyhyt opas)

%{
 Muodostetaan yksikkovalilla (0,1) tasaisesti jakautuneista
 satunnaismuuttujista
 koostuva 10 x 10 matriisi. Voidaan kysya vaikka seuraavia:

  Kuinka moni alkio on vahintaan 0.2 ?
  Mika on kaikkien naiden summa?
  Kuinka moni on valilla (0.4,0.6) ?
%}

Grafiikka, perusasiat

% * plot - 2d-datapisteiden piirto, tasokayrat
% * fplot, ezplot - Funktion piirto, adaptiivinen pisteiden valinta
% * plot3 - avaruuskayrat, periaate aivan sama kuin plot:lla
% * mesh,surf,surfc,surfl ... Pinta avaruudessa
% * contour - Korkeuskayrapiirros (myos ezcontour)
%
% Esim:
%
% Piirra

$$ \ \ \ \ \ y=x^3-2 x +1, x\in [-2,2]$$

x=linspace(-2,2,100); % 100 on oletus.
y=x.^3 -2*x +1;
plot(x,y)

http://math.tkk.fi/~apiola/matlab/opas/lyhyt/grafiikka.html