Kurssin tiedot

Luennot: ma 12:15–14:00 MaD380 ja ti 14:15–16:00 MaD380 (29.10.2012 – 4.12.2012).

Harjoitukset: ma 10:15–12:00 MaD355 (5.11.2012 – 10.12.2012).

Opettajat: Lasse Leskelä ja Mikko Kuronen

Kurssin tiedot Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=134481

Tämä kurssi korvaa vanhan kurssin MATS252 Stokastiset prosessit 1. Kurssin jälkeen on mahdollista edetä syventävämmälle tasolle osallistumalla kurssille MATS453 Markov prosessien lukupiiri seuraavana keväänä.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja:

Oppimateriaalit

Luennoilla seurataan melko tarkasti lukuja 1–5 kirjasta

David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer.
Markov Chains and Mixing Times.
American Mathematical Society 2008.

Sivulta linkit löytyy lisää suositeltavaa oheismateriaalia.

Opetuskieli

Luentojen ensisijainen opetuskieli on englanti. Laskuharjoitusten ensisijainen opetuskieli on suomi, ja englantia voidaan käyttää toisena kielenä.

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi suoritetaan läpäisemällä kirjallinen loppukoe sekä suorittamalla kaksi harjoitustyötä. Loppukokeeseen ei voi osallistua, ennen kuin harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti. Kurssin arvosana lasketaan kaavasta

 g = min(floor(max(x+y+z-14,0)/3),5),
missä
 x = pisteet loppukokeesta (max 24),
 y = pisteet harjoitustöistä (max 6),
 z = hyvityspisteet laskuharjoituksista (max 6).
Maksimiarvosanan raja on 29 pistettä ja kurssista pääsee läpi 17 pisteellä.

Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia, mutta niiden tekemistä suositellaan lämpimästi. Harjoitustehtävän voi merkitä suoritetuksi, mikäli omasta mielestään ymmärtää tehtävän niin hyvin, että on valmis esittelemään sen muille — ratkaisun ei tarvitse olla oikein. Viisi suoritettua harjoitustehtävää tuottaa yhden hyvityspisteen, joten laskuharjoitusten hyvityspisteet saadaan kaavasta

 z = min(floor(w/5),6),
missä w on suoritetuksi merkittyjen harjoitustehtävien kokonaismäärä.

Työmäärä

Valtaosa kurssin työmäärästä muodostuu itsenäisestä opiskelusta (harjoitustehtävien ratkaiseminen, omatoiminen asioiden selvittäminen, jne.). Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävän viikottaisen aikamäärän varaamista itsenäiseen opiskeluun.

Viikottainen itsenäinen opiskelu (6 x 8 h) 48 h
Luennot             (10 x 2 h) 20 h
Laskuharjoitukset         (6 x 2 h) 12 h
Harjoitustyöt           (2 x 5 h) 10 h
Tenttiin valmistautuminen     (1 x 8 h) 8 h
Tietokoneharjoitukset       (1 x 2 h) 2 h
Seminaari             (1 x 4 h) 4 h
Tentti              (1 x 4 h) 4 h
------------------------------------------------
Yht                    108 h
1 op vastaa 27 h kokonaistyöskentelyä -> 4 op on 108 h työtä.

Esitiedot

Perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. MATA271 Stokastiset mallit tai TILA120 Todennäköisyyslaskenta A) ja lineaarialgebrasta (esim. MATA121 Lineaarialgebra ja geometria 1). Kurssi MATA261 Johdatus stokastiikkaan on suositeltava mutta ei pakollinen.