[Edellinen] [Seuraava] [Sisällys]

Ohjelmointi

Lyhyen oppaan ohjelmointi-osa (Hiukan sekavassa tilassa toistaiseksi)
Laajemman oppaan loogiset ja vertailuoperaattorit

Tästä lyhyen oppaan kohdasta voit tutustua/palauttaa mieleesi m-tiedostojen perusasiat. Olemme käyttäneet tässäkin oppaassa m-tiedostoon kirjoitettuja komentojonoja jo edellä. Kun siirrymme ohjelmointiin, kirjoitamme funktiota (ohjelmia) funktio-m-tiedostoihin, kuten yllä viitatussa kohdassa esitetään.

Käsittellä "ohjelmointi" tarkoitetaan yleensä kahta asiaa:

 1. Komentojonon suoritusta, jota tarvittaessa hallitaan sopivilla ehdoilla säädeltävillä ohjausrakenteilla.
 2. Aliohjelmien (funktioiden) kirjoittamista. Olennaista on parametrien (argumenttien) välittäminen ylemmän tason aliohjelmasta, "pääohjelmasta", jollaisena toimii Matlab-tulkin komentotila tai m-skripti.
Ohjausrakenteita Matlabissa on Matlabin tapauksessa tulee välttää turhaa ohjausrakenteiden (erityisesti pitkien for-luuppien) käyttöä, usein ne voidaan korvata "vektoriajattelulla", joka on sekä ohjelman suorituksen että ohjelmoinnin kannalta usein huomattavasti tehokkaampaa.
Toki on paljon tilanteita, joissa ohjausrakenteita ei voida välttää, eikä "puhdasoppisuudessa" pidä pyrkiä äärimmäisyyksiin (vaikka joskus mieli tekee).

Esimerkkiohjelma 1

Tämä on itse asiassa "vain" skripti, mitään parametrejä ei välitetä. Ts. kyseessä on komentojono, jollaisia olemme jo nähneet ja tehneet.
Kuitenkin tietoa ohjelmalle voidaan välittää vuorovaikutteisesti kyselemällä. Tällainen tapa on enemmän leikkimistä varten, mutta voi toki joskus olla hyötykäytössäkin.
Lisäksi näemme tässä merkkijonoilla operointia.
% Tiedostossa tervehdys.m oleva koodi kysyy nimesi
% ja vastaa tervehdyksellä ja päivämäärällä.
% Samalla esitellään vähän merkkijono-operointia.
disp('Hei, kuka olet?')
nimi=input(['Kirjoita nimesi hipsukoissa: ',' Esim: ''Hemuli'' '] );
pvm=date;
vastaus=['Hei ',nimi,'. Tänään on ',pvm,' .  '];
disp(vastaus)

 Merkkijonoista lyhyesti 

Merkkijo on vektori, joka koostuu ASCII-merkeistä. Esim:
>> mjono='Olen merkkijono'.
Merkkijonoja liitetään peräkkäin, kuten vektoreita. Esim:

>> mjono='Olen merkkijono'
mjono =
Olen merkkijono
>> mjono2=[mjono,'. ', mjono,'.']
mjono2 =
Olen merkkijono. Olen merkkijono.
Jos merkkijonoon halutaan hipsukka, se kahdennetaan.

Esimerkkejä omista funktioista

Lyhyessä oppaassa on joukko esimerkkejä alkaen keskiarvo-funktiosta. Lisätään yksinkertaisten esimerkkien valikoimaa aloittamalla Pythagoraan lauseesta:
Tehtävä: Kirjoita funktio-m-tiedosto hypo.m, jonka otsikkorivi voisi olla:
 function c=hypo(a,b)
(Huom: Ennen editorin avaamista on syytä valita Matlab-istuntoikkunasta polku omaan työhakemistoon.)
Argumenttina annetaan samankokoiset matriisit a ja b, tuloksena palautetaan edelleen samankokoinen matriisi c, jossa on vastaavien kateettiarvojen hypotenuusa-arvot.
Kirjoita alkukommentit ja sisällytä niihin muutama esimerkki, kuten
 % hypo(3,4)
 % C=hypo((1:10),(10:-1:1))
 % hypo(hilb(3),inv(hilb(3)))
Tässäkin tapauksessa suurin osa funktiosta on kommentteja, varsinaista koodiahan on tasan yksi lyhyt rivi.

Kun ryhdyt aikaansaannostasi testaamaan, suorita ensin >> help hypo , testaile sitten ainakin help-esimerkit läpi.

Huom: Anna komento >> which hypo ja myös which hypot . (Tässä syy, miksi en ehdottanut jälkimmäistä nimeä.)


Komentorivifunktiot, funktio-osoittimet (vanhanaikaiset inlinet)

Lyhyen oppaan inline-kohdassa käsitellään näitä.
Kyseessä on lyhyet, komentorivillä määriteltävät funktiot. Uusissa versioissa ei kannata enää aktiivisesti opetella muuta kuin funktio-osoitin ("function handle")-tapaa.
Jos haluaisimme määritellä vaikkapa funktion f(x) = esin(x), voisimme m-tiedoston sijasta kirjoittaa komentoriville:
>> f=@(x) exp(sin(x))
>> ezplot(f,[-pi,pi])
Huomaa: Funktion ezplot kutsussa f ei ole merkkijono, kuten ennen, vaan "osoitin-tyyppinen olio". (Vanha merkkijonotyylikin toimii, mutta silloin funktion määrittely on tehtävä myös "vanhanaikaisesti", inline:lla.)
Jos funktiomääritystä ei muualla tarvita, se voidaan antaa myös suoraan nimettömänä määrityksenä kutsuvalle funktiolle, tässä ezplot:lle
>> ezplot(@(x) exp(sin(x)),[-pi,pi])
Määrittely @(x) f(x) vastaa matemaattista merkintää: x->f(x) , joka itse asiassa on Maple-ohjelmassa otettu vastaavan määrittelyn syntaksiksi.

Lue: AT(x) arvo(x)

Argumentteja voi tietysti olla n kappaletta:

>> g=@(x,y,z) x.^2+y.^2+z.^2
g = 
  @(x,y,z)x.^2+y.^2+z.^2

Yhden rivin iteraatiot, nuolinäppäinalgoritmit

Motto: Pieni on kaunista ( Vaikka nykyisin ei aina siltä näytä)

Jatketaan funktio-osoittimien parissa.
Varsin näppärää, nokkelaa, opettavaista,havainnollistavaa, vuorovaikutteista (ja mitä vielä) on useissa tilanteissa kirjoittaa yhdelle riville iteraatioaskel ja siihen liittyvät muuttujien päivitykset. Askelta voidaan toistaa nuoli-ylös/ENTER-yhdistelmällä. Alkuarvon hylkäys/hyväksymispäätös ja lopetusehto määräytyvät vuorovaikutteisesti.


Huom! Uusissa Matlab:n versioissa on välineitä, joiden ansiosta on mukavaa ja suositeltavaa siirtyä entistä enemmän työskentelemään komentoikkunan sijasta komentoja sisältävään m-tiedostoon, skriptiin. Nuolinäppäinalgoritmeille saadaan silloin "jalostuneempi" muoto. Lyhyesti: Kahden kaksoisprosenttimerkin (%%) väliin jäävä m-tiedoston kappale suorittuu, kun osoitin viedään johonkin kohtaan kappaletta ja painetaan: CTR-ENTER. Toki joissakin tilanteissa vanhan hyvän ajan nuolinäppäintyyli voi olla nopein ja näppärinkin. Sitä nyt tässä esittelemme.

Tyypillinen algoritmi on Newtonin menetelmä epälineaarisen yhtälön ratkaisemiseksi. Menetelmän ominaisuuksiin kuuluu nopea (kvadraattinen) suppeneminen silloin, kun se toimii. Ongelmatapauksissa menetelmä taas huitelee äärettömyyden rajamaille tai jää ikuisesti kiertelemään kehää.
Kaikessa lyhykäisyydessään menetelmän impelementointi käy tällä funktiolla:

 >> newt1=@(f,df,x) x-f(x)/df(x)
Kyseessä on siis yhtälön f(x)=0 juuren haku. Argumentteina on funktio f, f:n derivaatta df ja alkuarvaus x. Testataanpa helpolla esimerkillä. Haetaan sin:n nollakohtaa:
>> f=@sin,df=@cos
f = 
  @sin
df = 
  @cos       % sin:n derivaatta
>> x0=1.2       % Alkuarvaus
x0 =
  1.2000
>> x0=newt1(f,df,x0) % 1. iteraatio
x0 =
  -1.3722
>> x0=newt1(f,df,x0) % Nuoli ylös ja ENTER: 2. iteraatio
x0 =
  3.5956
>> x0=newt1(f,df,x0) % ...
x0 =
  3.1076
>> x0=newt1(f,df,x0)
x0 =
  3.1416
>> format long
>> x0=newt1(f,df,x0)
x0 =
  3.141592653589793
>> x0=newt1(f,df,x0)
x0 =
  3.141592653589793 % Ei muutu Matlabin laskentatarkkuudella,'
           %  turha jatkaa.
Huom! Voitaisiin tietysti kirjoittaa suoraan: >> x0=newt1(@sin,@cos,x0)

Jos haluaisimme tutkia lähemmin iteraatiojonon ominaisuuksia, tarvittaisiin vektori, johon jonon alkioita kumuloitaisiin. Sekin hoituu nuolinäppäintekniikalla:

>> x0=1.3;X=[];  % Kumuloidaan vektoriin X, joka alustetaan tyhjäksi.
>> X=[X x0],x0=newt1(@sin,@cos,x0)
X =
  1.3000
x0 =
  -2.3021
>> X=[X x0],x0=newt1(@sin,@cos,x0)
X =
  1.3000  -2.3021
x0 =
  -3.4166
>> X=[X x0],x0=newt1(@sin,@cos,x0)
X =
  1.3000  -2.3021  -3.4166
x0 =
  -3.1344
>> X=[X x0],x0=newt1(@sin,@cos,x0)
X =
  1.3000  -2.3021  -3.4166  -3.1344
x0 =
  -3.1416
>> X=[X x0],x0=newt1(@sin,@cos,x0)
X =
  1.3000  -2.3021  -3.4166  -3.1344  -3.1416
x0 =
  -3.1416 
Huomattiin, että pieni alkuarvon muutos vei tuloksen pi:n sijasta arvoon -pi. Jos jatketaan vielä pari kierrosta ja halutaan tutkia iteraatiojon peräkkäisten termien erotusta, niin mikäs siinä, funktio diff on työkalupakissamme:
>> format long
>> diff(X)'
ans =
 -3.602102447967979
 -1.114488696328861
  0.282146985976172
 -0.007148617036663
  0.000000121767538
          0
Kun suppeneminen pääsee vauhtiin, oikeiden numeroiden lukumäärä likimain kaksinkertaistuu joka askeleella, sitä se kvadraattisuus on.

Lisää nuolinäppäinalgoritmeja nähnemme jatkossa. Samoin eri versioita teemasta Newtonin menetelmä.

Ohjausrakenteet

if,else,elseif,end

>> help if
 IF Conditionally execute statements.
  The general form of the IF statement is
 
    IF expression
     statements
    ELSEIF expression
     statements
    ELSE
     statements
    END
 
  The statements are executed if the real part of the expression 
  has all non-zero elements. The ELSE and ELSEIF parts are optional.
  Zero or more ELSEIF parts can be used as well as nested IF's.
  The expression is usually of the form expr rop expr where 
  rop is ==, <, >, <=, >=, or ~=.
 
  Example
    if I == J
     A(I,J) = 2;
    elseif abs(I-J) == 1
     A(I,J) = -1;
    else
     A(I,J) = 0;
    end
Koodia voit testata kirjoittamalla se m-tiedostoon, antamalla i:lle ja j:lle arvoja Matlab-istunnossa ja ajamalla m-tiedosto. (Toki koodin voi kirjoittaa suoraan istuntoonkin, mutta näinkin monen rivin pläjäys on tuskaista korjailtavaa ja uudelleen ajettavaa.)
Huom! Yllä oleva tapa sisennyksineen on yleensä suositeltava. Lyhyissä if-lauseissa on joskus mukava kirjoittaa samalle riville, se on sallittua, mutta silloin on käytettävä erotinta, joko , tai ; (Tällaisia on helppo kirjoittaa suoraan istuntoonkin.)
Esim:
>> x=3;y=2;if x < y, pieni=x; else pieni=y, end
pieni =
    2
Seuraavan voit leikata/liimata suoraan istuntoon, koska siinä ei ole muuteltavia parametreja. Samalla tulee pieni merkkijonharjoitelma, funktio num2str on tällaisissa tarpeen. (Nämä ovat usein hyödyllisiä niksejä kuvien otsikko-ym. teksteissä.)
Tässä selvitetään laskemalla, kumpi on suurempi: e2 vai 2e ja kirjoitetaan opettavaisesti näytölle. Teepä, jos huvittaa!
e=exp(1);
if 2^e > e^2
 disp(['2^e=',num2str(2^e),' siis suurempi,koska ','e^2=',num2str(e^2)])
else
 disp(['e^2=',num2str(e^2),' siis suurempi,koska ','2^e=',num2str(2^e)])
end

for i=1:n, komennot, end

Esimerkki, for ja if:

function [y] = askel(t)
%askel - Heavisiden yksikköaskelfunktio
%  t on vektori
%  Funktion arvo =1, jos t(k) >=0, muuten 0.
% Esim: 
%   askel(-10:10)
n=length(t);
y=zeros(1,n);
for k=1:n
  if t(k)>=0
    y(k)=1;
  end  
end
Kuten edellä todettiin, usein voidaan ohjausrakenteita välttää vektoriajattelulla. Tässä on dramaattinen esimerkki: Yllä oleva funktio voidaan kaikessa lyhykäisyydessään yhtä hyvin määritellä näin:
>> vaude=@(t) t>=0 ;
Testaa ja selvitä, miksi tämä toimii!

while-rakenne

doc while antaa mm. tyyppiesimerkin koodista, jolla lasketaan "kone-epsilon", eli liukulukulaskennan suhteellinen tarkkuusraja. Kyseessä on pienin positiivinen liukuluku eps, jolla 1+eps > 1. Jotta laskennassa ei suotta muutettaisi Matlabin omaa eps-muuttujaa (oikeammin funktiota, joka käyttäjälle näkyy muuttujana), lisään nimen perään suomalaisittain i:n.
epsi = 1;
while (1+epsi) > 1
  epsi = epsi/2;
end
epsi = epsi*2
Toinen esimerkki while-rakenteesta:
Lyhyessä oppaassa on tyyppiesimerkki iteratiivisesta algoritmista, neliöjuuren laskennasta Newtonin menetelmällä.

*** tee a name tälle kohdalle lyhyeen ***

Todettakoon, että ääretön ohjelmasilmukka on helppo toteuttaa:

    while 1,...,end
Ehtona on aina 1, eli totuusarvo 'true'. Poistumisehto voidaan rakentaa vaikka if-lauseen ja break-käskyn avulla. (Tai GUI-ohjelmoinnissa napin painalluksella.)

Newtonin menetelmä kokonaisena ohjelmana:

Ohjelman ydin voisi mennä näin:

  while abs(x-xedell) > eps*abs(x)  % Testataan suhteellista virhettä.
   xedell=x;
   x=x-f(x)/df(x);
  end
Tehtävä: Kirjoita tämä täydelliseksi ohjelmaksi kommentteineen m-tiedostoon. Palauta tuloksena koko iteraatiojono X (Vrt. yllä olevaan rivi-iteraatioon.) Ota valinnaisiksi argumenteiksi toleranssi tol, jonka oletusarvona on eps, sekä maxiter, jonka oletus voisi olla vaikka 25.
Voit ottaa mallia lyhyen oppaan neliöjuuri 2-ohjelmasta. X:n kumuloinnin voit tehdä kahdella eri tavalla, joko nuolinäppäin-esimerkissä käytetyllä: X=[X x] tai X(i+1)=... , kuten esim. sqrt(2)-ohjelmassa. Tämä koodinpätkä tukee paremmin edellistä, mutta helppohan sitä on modifioida. Todettakoon, että muistin hallinnan kannalta jälkimmäinen tapa, jossa allokoidaan sopivan pituinen vektori etukäteen: (X=zeros(1,n)), on tehokkaampi. Pienehköissä tehtävissä tällä ei ole merkitystä.

"Projektitehtäviä"

Funktioargumentit, alifunktiot, sisäkkäiset funktiot

Alifunktiot

Funktio-m-tiedosto alkaa pääfunktiolla. Sen jälkeen voi tulla yksi tai useampia funktiomäärityksiä, alifunktioita. Ne näkyvät vain pääfunktiolle, eivät sen ulkopuolelle.

Esim

function maxvirhe=poly1virhe(n)
% polyvirhe  Virheapproksimaatio lineaarisessa interpolaatiossa
% poly1virhe(n) laskee lineaarisessa interpolaatiossa välillä [0,1]
% n:ssä tasavälisesti valitussa otospisteessä lasketun 
% maksimivirheen.
% Interpoloitava funktio annetaan alifunktiona f

% Muokattu Kirjan [Hig-Hig] poly1err-esimerkistä s. 148
%   19.8.2010 HA

f0=f(0);f1=f(1);
x=linspace(0,1,n);
p=f0*(1-x)+f1*x;
plot(x,f(x),x,p,x,p,'o')
maxvirhe=max(abs(f(x)-p));

% Alifunktio:
function y=f(x)
y=x.*sin(x);
Koodi on valmiina myös tässä. Ota käyttöön, kokeile, muokkaa.

Toinen, meille jo tuttu tapa olisi ottaa funktio f argumenttilistaan, jolloin otsikkorivi olisi:

  function poly1virhe2(f,n)
ja kutsu: >> poly1virhe2(@(x) x.*sin(x),n)

Tässä tapauksessa jälkimmäinen tapa näyttäisi yksinkertaisemmalta, mutta alifunktiossa voi olla useampia kuin 1 rivi ja niitä voi olla useita. Myös pääfunkion argumenttilista tulee näin lyhyemmäksi.
Sanotaanpa vain, että riippuu tilanteesta, molempia tapoja tarvitaan, jälkimmäistä erityisesti kutsuttaessa valmiita funktioita, joiden argumenttilistaan sisältyy funktioita. Valmiita kirjastofunktioitahan käyttäjä ei pääse muokkaamaan, joten alifunkioita ei niihin voi kirjoittaa.

Sisäkkäiset ("nested") funktiot

Kts. [Hig-Hig] 10.7 ss. 151-152

Sisäkkäiset funktiot asustavat toistensa sisällä, nimensä mukaisesti. Niitä käytettäessä kaikki funktiomääritykset on lopetettava end-sanaan.

Perusominaisuus:

Sisäkkäisellä funktiolla on pääsy kaikkien sitä ympäröivien funktioiden työtilaan, ts. jos f2 on f1:n sisällä, niin f2 voi käyttää f1:n muuttujia.

Esimerkki sisäkkäisten funktioiden käytöstä

Määritellään ensin derivaatan differenssiapproksimaation toteuttava erotusosamääräfunktio eros . (Vrt. [Hig-Hig].)
function y=eros(f,x,h)
% Erotusosamääräfunktio (fd_deriv Hig-Hig s. 145)

if nargin < 3, h=sqrt(eps); end 
   % Numeerinen derivointi on häiriöaltis tehtävä, askeleena
   % ei voi käyttää pienempää kuin sqrt(eps). (eps on aivan
   % liian pieni)
 y=(f(x+h)-f(x))/h; 
Koodi on valmiina myös tässä.

Testataan aluksi laskemalla sinifunktion derivaattoja, joita verrataan cos-arvoihin:

>> [eros(@sin,1:10)' cos(1:10)']
ans =
  0.5403  0.5403
  -0.4161  -0.4161
  -0.9900  -0.9900
  -0.6536  -0.6536
  0.2837  0.2837
  0.9602  0.9602
  0.7539  0.7539
  -0.1455  -0.1455
  -0.9111  -0.9111
  -0.8391  -0.8391
Lyhyellä näyttötarkkuudella (4 numeroa) täsmälleen samat. Tähän asti kaikki hyvin.

No nyt se sisäkkäisen funktion käyttö:

Otetaan tehtäväksi laskea yleisen 1. asteen rationaalifunktion derivaattojen differenssiapproksimaatioita, kun kertoimet a,b,c,d ovat muuteltavia parametreja.

function dy=ratder(x)
% 1. asteen rationaalifunktion derivaatan differenssiapproksimaatio.
% Sisäkkäisfunktioiden valaisemiseksi.
a=1;b=1;c=1;d=-1; % Muuteltavat parametrit
dy=eros(@rat1,x);

  function r=rat1(x)
  % Määritellään ao. rationaalifunktio
  %  (Tämä siis pääsee käyttämään yllä asetettuja arvoja a=1,...,d=-1.)
  r=(a+b*x)./(c+d*x);
  end
end
>> ratder(-2)
ans =
  0.2222
>> format rat
>> ratder(-2)
ans =
    2/9   
>> format short
>> ratder(2:10)'
ans =
  2.0000
  0.5000
  0.2222
  0.1250
  0.0800
  0.0556
  0.0408
  0.0313
  0.0247
(Tarkistettu "Symbolic toolboxilla".)

Työtapa on siis sellainen, että avataan editoriin tiedosto ratder.m, editoidaan riviä "Muuteltavat parametrit" ja kutsutaan (komentoikkunassa tai erillisessä ajotiedostossa).

Tehtäviä: Tähän tehtäviä, joissa

 1. ajetaan ratder-esimerkkiä eri parametreillä,
 2. otetaan joitakin muita parametreistä riippuvia funktiojoukkoja, kuten korkeamman asteen rationaalifkt., trig.-, exp-, ym. funktioiden lineaarikombinaatioita, ym. ym.

Globaalit muuttujat

Näiden käyttöä ei suositella, mutta joskus on kätevää (kunhan käytät salaa ja vähän huonolla omallatunnolla).

Funktion sisäiset muuttujat ovat aina paikallisia, ellei global-komennolla toisin määrätä.

Valaistaan globaaleiden käyttöä parilla esimerkillä.

Esim 1:

function y=omafun(x)
global A,B
y=1./(A+(x-B).^2);
Esim 2:
Komentorivillä voidaan kirjoittaa:
 >> global A,B
 >> A=0.01;B=0.5; % Muutellaan tarpeen mukaan.
 >> fplot(omafun,[0 1])
Eräs hyötykäyttö voisi olla seuraavanlainen: Ajatellaan, että kutsumme kirjastofunktiota ratkaisija, joka puolestaan kutsuu ratkaisussa tarvittavaa funktiota f. Esim. quad, joka integroi numeerisesti f:ää. Haluaisimme selvittää, montako kertaa ratkaisija kutsuu f:ää. Emme pääse "ratkaisijan" koodiin kirjoittamaan.
Voisimme kirjoittaa oman integrandifunktiomme f näin:
 function y=f(x)
 global Laskuri
 Laskuri=Laskuri+1;
 y=... ;
Istunnossa näin:
>> global Laskuri
>> Laskuri=0;
>> q=ratkaisija(@f,a,b,...)
>> Laskuri  % Katsotaan, mikä on arvo nyt.
Globaalien muuttujien käyttö voidaan yleensä korvata anonyymeillä tai sisäkkäisillä funktioilla ja kirjastofunktioden omilla monipuolisilla mekanismeilla.

Ohjelmointioppia esimerkkien voimalla

Hyvä tapa oppia, on tutkia ammattilaisten kirjoittamaa koodia, Mathworks'n omat koodit lienevät esimerkillisimpiä. Koodia voit tutkia komennolla type funnimi, mutta "rauhallisempaa" on edit funnimi. Polkua ei tarvitse tietää, ellei halua hakea funktiota omaan mielieditoriin. Annetaan varmuudeksi alla myös polku. Selityksenä mainitaan tähdennettävä piirre. (Lista on [Hig-Hig]-kirjasta s. 156)
[Edellinen] [Seuraava] [Alkusivu]