AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK OCH MATEMATIK (F)

Mat-1 Matematik, Mat-5 Mekanik

Mat-2 Tillämpad matematik

Tfy-3 Fysik, Tfy-105 Beräkningsfysik

Tfy-56 Energivetenskaper

Tfy-99 Medicinsk teknik

Tfy-125 Optik och molekylära material

UNDERVISNING

Mat-1 MATEMATIK

(ao 12300)

prof.: TkD Olavi Nevanlinna, U302A, 451 3034; TkD Juhani Pitkäranta, U338, 451 3024; FD Erkki Somersalo, Y334, 451 2825; TkD Timo Eirola, U302B, 451 3033; TkD Gustaf Gripen­berg, U339, 451 3025; FD Esko Valkeila, U307, 451 3028; FD Matti Lassas, Y319, 451 3069

doc.: PhD Kari Eloranta, U330, 451 3045; TkD Marko Huh­tanen, U313, 451 3017; FD Juha Kinnunen, U326, 451 3041; PhD Teemu Pennanen; prof. Karl Sigman; TkD Samuli Sil-tanen; PhD Olof Staffans, U337A, 451 3023

lab.ing.: FL Jouko Koskenniemi, U308, 451 3027

lekt: PhD Georg Metsalo, U337 B, 451 3022

undervisande forskare: FD Pekka Alestalo, U331, 451 3046; PhD Kari Eloranta, U330, 451 3045; TkD Harri Hakula, Y316, 451 5579; TkD Marko Huhtanen, U340, 451 3050; FD Kirsi Pel­tonen, U329, 451 3044

forskare: TkD Teijo Arponen, Y328, 451 3076; TkD Kenrick Bingham, Y331, 451 3078; DI Jan v. Pfaler, U312, 451 3040;
FT Antti Rasila, U304, 451 3031; TkD Ville Turunen, U327, 451 3042

univ. lär.: PL Ilkka Mellin, U320, 451 3038

överass.: TkD Jarmo Malinen, U332, 451 3047

ass: TkD Ville Havu, Y329, 451 3018; DI Miia Hermelin, U319, 451 5721; TkD Nuutti Hyvönen, Y335, 451 5862; TkL Ruth Kaila, U318, 451 3037; DI Riikka Kangaslampi, U333, 451 3048; DI Tuomo Kuusi, U343, 451 5863; TkT Lasse Leskelä, U313, 451 3017; TkL Mikko Parviainen, U343, 451 5863;
DI Juha-Matti Perkkiö, Y336, 451 5723

spec.lär.: FD Ilpo Halonen, U337A, 451 3023; prof. Stig-Olof Londen, U301, 451 3035; FL Seppo Weikkolainen, U305, 451 3030; M. Sc. Victoria Sofieva, Y323, 451 3696

kansli: byråsekreterare Marita Katavisto, U311C, 451 3026; byråsekreterare Anne Kyöstilä (studiefrågor), U316, 451 3036; planerare PeM Katriina Korhonen U317, 451 5498 (läs- och
tentamensordning).

 

 

Ytterligare information: http://math.tkk.fi/people/index.fi.html

 

 

 

 

Mat-5 MEKANIK

 

prof.: TkD Rolf Stenberg, Y319, 451 5576

doc.: TkD Mikko Lyly

forskare: FD Sergey Korotov, Y318, 451 5578; DI Jarkko Niiranen, Y321, 451 3072; DI Mika Juntunen, Y323, 451 3696; tekn. stud. Antti Hannukainen, Y323, 451 3696

ass.: DI Tomi Tuominen Y321, 451 3072

kansli: byråsekreterare Tuula Donskoi, Y320, 451 3068, telefax 451 3070

 

Med beteckningen L försedda studieperioder kan enligt överen­skommelse inkluderas i fordringarna för licentiat- eller doktors-examina. För studieperioder och seminarier vilkas innehåll vari­erar från år till år, beteckning V, kan enligt överenskommelse ges skilda prestationsanteckningar. Studieperioder som inte föreläses kan tenteras enligt överenskommelse. Närmare uppgifter ges av vederbörande lärare.

Kurserna i studiepoäng (sp)

Mat-1.1010 Grundkurs i matematik  L1 (10 sp)

(ao 12300)

96 + 50 (8 + 5) I-II

Lärare: underv. forsk. Pekka Alestalo

Innehåll: Tal och talföljder. Vektorer och analytisk geometri. Komplexa tal. Funktioner av en och flera variabler, komplexa funktioner. Kontinuitetsbegrepp och kontinerliga funktioner. Derivatan av reella och komplexa funktioner. Differentialkalkyl i en variabel.

En övningsgrupp är svenskspråkig. Grundkurserna L1-L4 är avsedda för examensprogrammet TFY samt för de elever, som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Litteratur: Kompendier

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.401.

Mat-1.1020 Grundkurs i matematik  L2 (10 sp)

(ao 12300)

96 + 60 (8 + 5) III-IV

Lärare: underv. forsk. Pekka Alestalo

Innehåll: Integralfunktioner och bestämda integraler. Differen­tialekvationer. Interpolationspolynom. Linjära ekvationssystem och matrisalgebra. Partiella derivator och differentialkalkyl i flera variabler. Matrisegenvärden och kvadratiska former. Mått och integraler. Integralkalkyl i flera dimensioner. En övnings­grupp är svenskspråkig.

Litteratur: Kompendier

Förkunskaper: Mat-1.1010/Mat-1.401

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.402.

Mat-1.1030 Grundkurs i matematik L3 (10 sp)

(ao 12300)

96 + 48 (8 + 4) I-II, föreläses första gången under läsåret 2006-2007.

Lärare: prof. Timo Eirola och spec.lär. Seppo Weikkolainen

Innehåll: Funktioner av en komplexvariabel, lineär algebra och matrisräkning, differentialekvationssystem (teori och numeriska metoder).

Litteratur: Meddelas senare + kompendier

Förkunskaper: Mat-1.1010/Mat-1.401 och
Mat-1.1020/Mat-1.402

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.403.

Mat-1.1040 Grundkurs i matematik L4 (10 sp)

(ao 12300)

96 + 52 (8 + 4) III-IV, föreläses första gången under läsåret 2006-2007.

Lärare: prof. Matti Lassas och N.N.

Innehåll: Grundtyper av lineära partiella differentialekvationer; kvalitativa egenskaper och numeriska metoder. Inledning till teorien för integralekvationer.

Litteratur: Kompendier

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik L1-L3.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.404.

Mat-1.1110 Grundkurs i matematik C1 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 48 (6 + 4) I-II

Lärare: underv. forsk. Harri Hakula

Innehåll: Vektoralgebra, matrisräkning, lineära ekvationssystem, grunder för differentialkalkyl för funktioner av en vektorvariabel, integralkalkyl för funktioner av en reell variabel, inledning i tal­teori, grafteorins grunder.

Litteratur: N. L. Biggs, 2002. Discrete Mathematics. Oxford.
R. A. Adams, 2002. Calculus, A Compelete Course. Addison-Wesley. Kompendier.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.411. http://www.math.hut.fi/teaching/c1/

Avsedd för examensprogrammen TIK, INF, AUT, TUO, GMA, BIO.

Mat-1.1120 Grundkurs i matematik C2 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 52 (6 + 4) III-IV

Lärare: N.N.

Innehåll: Komplexa tal, ordinära differentialekvationer, tal- och funktionsserier, potensserier, differential- och integralräkning för funktioner av flera variabler, inledning i algebra.

Litteratur: N. L. Biggs, 2002. Discrete Mathematics. Oxford.
E. Kreyzig.  Advanced Engineering Mathematics,
J. Wiley&Sons. Kompendier.

Förkunskaper: Mat-1.1110/Mat-1.411

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.412. http://www.math.hut.fi/teaching/c2/

Avsedd för examensprogrammen TIK, INF, AUT, TUO, GMA, BIO.

Mat-1.1131Grundkurs i matematik C3-I (5 sp)

(ao 12300)

36 + 28 (6 + 4) I, föreläses första gången under läsåret
2006-2007.

Lärare: doc. Kari Eloranta

Innehåll: Komplex analys, Laplace-transformationer och Fou­rier-analys.

Litteratur: E. Kreyzig. Advanced Engineering Mathematics,
J. Wiley&Sons. Kompendier.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik L/C 1-2

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.1132 studieperioden Mat-1.413

Avsedd för examensprogrammen TIK, INF, BIO, GMA, AUT, TUO.

Mat-1.1132 Grundkurs i matematik C3-II (5 sp)

(ao 12300)

36 + 28 (6 + 4) II, föreläses första gången under läsåret
2006-2007.

Lärare: doc. Kari Eloranta

Innehåll: Differentialekvationssystem, matrisräkning.

Litteratur: E. Kreyzig. Advanced Engineering Mathematics,
J. Wiley&Sons. Kompendier.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik L/C 1-2.

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.1131 studieperioden Mat-1.413.

Avsedd för examensprogrammen TIK, BIO, AUT.

Mat-1.1210 Grundkurs i matematik S1 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 54 (6 + 4) I-II

Lärare: överass. Jarmo Malinen

Innehåll: Komplexa tal, matrisräkning, linjära ekvationssystem, egenvärden, differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel, grunderna för differentialekvationer och Laplace-transformationer, numerisk integrering.

Litteratur: R. A. Adams, 2003. Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley Ltd. E. Kreyszig, 1999. Advanced Engineering Mathematics. John Wiley & Sons.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.421.

Avsedd för examensprogrammen EST, TLT.

Mat-1.1220 Grundkurs i matematik S2 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 72 (6 + 6) III-IV

Lärare: prof. Erkki Somersalo

Innehåll: Serier, potensserier, numerik, differential- och inte­gralkalkyl för funktioner av en vektorvariabel, vektorfält, Gauss och Stokes formler, kroklinjiga koordinatsystem, analytisk geometri.

Litteratur: R. A. Adams. Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley Ltd.

Förkunskaper: Mat-1.1210/Mat-1.421

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.422.

Avsedd för examensprogrammen EST, TLT.

Mat-1.1230 Grundkurs i matematik S3 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 48 (6 + 4) I-II, föreläses första gången under läsåret
2006-2007.

Lärare: underv. forsk. Kirsi Peltonen

Innehåll: : Komplex analys, residyräkning, potentialteori, Laplace- Fourier- och Z-transformationen. Matrisräkning: LU-, QR- och SVD-uppdelning, egenvärdesteori, numerik. Differen­tialekvations-system: egenskaper hos lösningar, stabilitet, numer­iska metoder. Grundbegrepp för partiella differentialekvationer.

Litteratur: E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons. Kompendier.

Förkunskaper: Mat-1.1210/Mat-1.421 och
Mat-1.1220/Mat-1.422

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.423

Avsedd för examensprogrammen EST, TLT.

Mat-1.1310 Grundkurs i matematik K1 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 52 (6 + 4) I-II

Lärare: forskare Teijo Arponen

Innehåll: Komplexa tal. Vektorer och matriser. Differential- och integralkalkyl i en variabel (analytiska och numeriska metoder).

Litteratur: R. A. Adams. Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley Ltd.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.431.

http://www.math.hut.fi/opetus/k1/index.html.fi

Avsedd för examensprogrammen ENE, KON, MTE.

Mat-1.1320 Grundkurs i matematik K2 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 54 (6 + 4) III-IV

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Differential- och integralkalkyl i flera variabler. Kurv- och ytintegraler. Differentialekvationer. Serielära.

Litteratur: R. A. Adams. Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley Ltd.

Förkunskaper: Mat-1.1310/Mat-1.431

Ytterligare information:Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.432.

http://www.math.hut.fi/opetus/k2/index.html.fi

Avsedd för examensprogrammen ENE, KON, MTE.

Mat-1.1331 Grundkurs i matematik KP3-I (5 sp)

(ao 12300)

36 + 24 (6 + 4) I, föreläses första gången under läsåret 2006-2007

Lärare: forskare Antti Rasila

Innehåll: Komplex analys, integraltransformationer, Fouri­erserier.

Litteratur: Meddelas senare.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-2.

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.1332 studieperioden Mat-1.433/Mat-1.443.

http://www.math.hut.fi/undervisning/k3/index.html.fi

Avsedd för examensprogrammen MTE, KEM.

Mat-1.1332 Grundkurs i matematik KP3-II (5 sp)

(ao 12300)

36 + 24 (6 + 4) II, föreläses första gången under läsåret 2006-2007.

Lärare: forskare Kenrick Bingham

Innehåll: Matrisräkning, differentialekvationssystem, partiella differentialekvationer och numeriska metoder.

Litteratur: Meddelas senare.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-2.

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.1331 studieperioden Mat-1.433/Mat-1.443.

http://www.math.hut.fi/undervisning/k3/index.html.fi

Avsedd för examensprogrammen KON; ENE, RYK, YHD.

Mat-1.1410 Grundkurs i matematik P1 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 54 (6 + 4) I-II

Lärare: forskare Ville Turunen

Innehåll: Vektoralgebra och matrisräkning. Serielära. Differen­tial- och integralkalkyl i en variabel.

Litteratur: Meddelas senare.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.441.

http://www.math.hut.fi/undervisning/p1/index.html

Avsedd för examensprogrammen KEM, KTA, PUU, RYK, YHD.

Mat-1.1420 Grundkurs i matematik P2 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 54 (6 + 4) III-IV

Lärare: N.N.

Innehåll: Komplexa tal. Egenvärden och diagonalisering.
Differentialekvationer. Differential- och integralkalkyl för funk­tioner av flera variabler.

Litteratur: Meddelas senare.

Förkunskaper: Mat-1.1410/Mat-1.441

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.442.

http://www.math.hut.fi/undervisning/p2/index.html

Avsedd för examensprogrammen KEM, KTA, PUU, RYK, YHD.

Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 52 (6 + 4) I-II

Lärare: lektor Georg Metsalo

Innehåll: Komplexa tal, vektoralgebra, linjära ekvationssystem, matriser, egenvärden och -vektorer. Funktioner av en reell varia­bel, kontinuitet, derivatan och dess tillämpningar, Taylors sats. Integrering av elementära funktioner, numerisk integrering, tillämpningar av bestämda integraler. Taylors serie.

Litteratur: R. A. Adams, 2003. Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley Ltd. E. Kreyszig, 1999. Advanced Engineering Mathematics. John Wiley & Sons.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.451.

Mat-1.1520 Grundkurs i matematik 2 (10 sp)

(ao 12300)

72 + 54 (6 + 4) III-IV

Lärare: lektor Georg Metsalo

Innehåll: Talföljder och serier. Vektorvärda funktioner. Funk­tioner av en vektorvariabel, kontinuitet, differentiering, extrem­värden. Kurvor och ytor av andra graden. Kurv-, plan-, yt- och rymdintegraler, nabla, Greens, Gauss och Stokes formler. Ordinära differentialekvationer (analytiska och numeriska metoder).

Litteratur: : R. A. Adams, 2003. Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley Ltd. E. Kreyszig, 1999. Advanced Engineering Mathematics. John Wiley & Sons.

Förkunskaper: Mat-1.1510/Mat-1.451

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.452.

Mat-1.1531 Grundkurs i matematik 3-I (5 sp)

(ao 12300)

36 + 26 (6 + 4) I, föreläses första gången under läsåret 2006-2007

Lärare: N.N.

Innehåll: Komplex analys. Integraltransformationer. Fourier-serier.

Litteratur: E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics. John Wiley & Sons eller R. Lopez. Advanced Engineering Mathematics.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-2.

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.1532 studieperioden Mat-1.453.

Mat-1.1532 Grundkurs i matematik 3-II (5 sp)

(ao 12300)

36 + 26 (6 + 4) II, föreläses första gången under läsåret 2006-2007

Lärare: N.N.

Innehåll: Matrisräkning. Differentialekvationssystem. Partiella differentialekvationer. Numeriska metoder.

Litteratur: E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics. John Wiley & Sons.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-2.

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.1531 studieperioden Mat-1.453.

Mat-1.1610 Mathematics 1 (10 cr)

(va 12300)

Autumn

Lecturer: N.N.

Contents: Vector and matrix algebra. Complex numbers.  Ana­lytic geometry.   Differential and integral calculus for functions of one variable.

Literature: E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics. John Wiley & Sons. H. Anton. Calculus a new horizon. John Wiley & Sons, Inc. Or R. A. Adams. Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley Ltd.

Additional: This course replaces the course Mat-1.461 and the implementation of the course depends on the number and needs of the students.

Language: English

Mat-1.1620 Mathematics 2 (10 cr)

(va 12300)

Spring

Lecturer: N.N.

Contents: Differential and integral calculus for functions of sev­eral variables. Series. Differential equations.

Literature: R. A. Adams. Calculus, A Complete Course. Addi­son-Wesley Ltd.

Prerequisites: Mat-1.1610

Additional: This course replaces the course Mat-1.462 and the implementation of the course depends on the number and needs of the students.

Language: English

Mat-1.1631 Mathematics 3-I (5 cr)

(va 12300)

Autumn

Lecturer: Victoria Sofieva, spec. teacher.

Contents:Complex analysis, Integral transforms, Fourier series.

Literature: E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics.

Prerequisites: Mat-1.1610 and Mat-1.1620

Additional: This course together with Mat-1.1632 replaces Mat-1.463 and the implementation of the course depends on the number and needs of the students.

Language: English

Mat-1.1632 Mathematics 3-II (5 cr)

(va 12300)

Autumn

Lecturer: Victoria Sofieva, spec. teacher

Contents: Matrix calculus, Systems of differential equations, Par­tial differential equations, Numerical methods.

Literature: E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics.

Prerequisites: Mat-1.1610 and Mat-1.1620.

Additional: This course together with Mat-1.1631 replaces Mat-1.463 and the implementation of the course depends on the number and needs of the students.

Language: English

Mat-1.2600 Tillämpad sannolikhetskalkyl A (5 sp)

(ao 12300)

48 + 24 (4 + 2) I-II

Lärare: univ.lär. Ilkka Mellin

Innehåll: Grundbegrepp och axiom i sannolikhetskalkylen. Dis­kreta, kontinuerliga och flerdimensionella fördelningar. Konver­gensbegrepp för slumpvariabler. Stora talens lagar och den centrala gränsvärdessatsen. Statistik: skattningsteori, hypote­sprövning med ett eller två stickprov, testning av anpassning och oberoende, regressionsanalys med en variabel. Tillämpningar i ingenjörsvetenskaperna.

Litteratur: P. Laininen: Todennäköisyys ja sen tilastollinen sovel­taminen, Otatieto 1998, J.C. Arnold: Introduction to Probability and Statistics, McGraw-Hill

Förkunskaper: 1. årets grundkurser i matematik

Tilläggsuppgifter: Kursen ersätter studieperioden Mat-2.090. http://www.math.hut.fi/opetus/sovtoda/index.html.fi

Mat-1.2620 Tillämpad sannolikhetskalkyl B (5 sp)

(ao 12300)

48 + 24 (4 + 2) I-II, III-IV

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg och univ.lär. Ilkka Mellin

Innehåll: : Grundbegrepp i sannolikhetskalkylen och de vikti­gaste fördelningarna. Statistisk analys: skattningsteori, hypote­sprövning med ett eller två stickprov, testning av anpassning och oberoende, regressionsanalys med en variabel. Tillämpningar i ingenjörsvetenskaperna.

Litteratur: P. Laininen: Todennäköisyys ja sen tilastollinen sovel­taminen, Otatieto 1998, J.S. Milton, J.C. Arnold: Introduction to Probability and Statistics, McGraw-Hill

Förkunskaper: 1 årets grundkurser i matematik

Tilläggsuppgifter: Kursen ersätter studieperioden Mat-2.091. http://www.math.hut.fi/opetus/sovtodb/index.html.fi

Mat-1.2990 Den moderna analysens grunder (5 sp)

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2) III-IV

Lärare: N.N.

Innehåll: Grundbegrepp och metoder ur analysen som grund för kommande matematikstudier. Topologiska grundbegrepp i metriska rum, kontinuitet och derivata, grunderna i mått- och distributionsteori.

Litteratur: R. F. Gariepy, W. P. Ziemer, 1995.  Modern real anal­ysis, PWS-Publishing.

Förkunskaper: Grundkurs 1 i matematik

Tilläggsuppgifter: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.015.

Mat-1.2991 Den diskreta matematikens grunder (5 sp)

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2) III-IV

Lärare: underv. forsk. Harri Hakula

Innehåll: Kombinatorik, bl.a. antalsberäkningar, genererande funktioner, permutationsgrupper, Burnsides och Polyas teorem. Talteori, bl.a. kongruensaritmetik, pseudoprimtal och kryptologi. Algebra, bl.a. ändliga kroppar, tillämpningar på kodteori.

Litteratur: Kompendium. Som bredvidläsning rekommenderas R.P.Grimaldi, 1999. Discrete and Combinatorial Mathematics. Addison-Wesley. K.H.  Rosen, 1993. Elementary Number The­ory and its Applications. Addison- Wesley.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1 (och 2).

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.128.

Mat-1.2995 Projektarbete i matematik (2-5 sp) V

(ao 12300)

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Ett individuellt projektarbete som anlsuter sig till matematiska problem som förekommer i tillämpningar och vars målsättning att utveckla färdigheter i datateknik som behövs i matematik.

Mat-1.3011 Vetenskapshistoria I (2 sp) L

(ao 12300)

24 + 0 (4 + 0) I.

Kursen föreläses vartannat år, omväxlande med kursen Mat-1.3013, första gången hösten 2006.

Lärare: FD Ilpo Halonen, ilpo.halonen@helsinki.fi

Innehåll: : Kursen behandlar valda delar av vetenskapshistorien från antiken till nya tiden och frågan hur vetenskapen under olika tidsperioder har påverkat världsbilden och hur världsbilden (möjligen) har påverkat vetenskapen. Tonvikten ligger på bety­delsen för den metodiska utvecklingen av vetenskapen och för de teorier som framställts beträffande vetenskapliga metoder.

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.3012 studieperioden Mat-1.041.

Mat-1.3012 Vetenskapshistoria II (3 sp) L

(ao 12300)

24 + 0 (4 + 0) II.

Kursen föreläses vartannat år, omväxlande med kursen
Mat-1.3014, första gången hösten 2006.

Lärare: FD Ilpo Halonen, ilpo.halonen@helsinki.fi

Innehåll: Kursen fördjupar de temata som behandlats i Mat-1.3011. Speciellt berörs den stora vetenskapliga uppgången under 1600-talet, som ofta kallas "den stora vetenskapliga revolu­tionen". Ett viktigt tema i denna revolution var utvecklingen i astronomi. Bakom de centrala matematisk-fysikaliska upptäck­terna under perioden finns personer som tex.  Kopernikus, Brahe, Kepler, Bacon, Galilei, Descartes, Newton och Leibniz. Kursen behandlar också valda delar av nyare vetenskapshistoria (bl.a. Einstein).

Förkunskaper: Mat-1.3011

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.3011 studieperioden Mat-1.041.

Mat-1.3013Vetenskapens filosofi I (2 sp) L

(ao 12300)

24 + 0 (4 + 0) I

Kursen föreläses vartannat år, omväxlande med kursen
Mat-1.3011, första gången hösten  2005.

Lärare: FT Ilpo Halonen, ilpo.halonen@helsinki.fi

Innehåll: Kursen behandlar huvudsakligen grunder, målsättnin­gar och metoder i de matematiska och fysikaliska vetenskaperna ur en filosofisk synvinkel. Kursen framskrider historiskt från anti­kens tänkare till den vetenskapliga revolutionen och vidare till centrala nutida åsikter. Systematiskt behandlas de utmärkande dragen i vetenskapen och det vetenskapliga tänkandet och upp­fattningar under olika tidevarv om metoder och målsättningar för vetenskapen och arten av vetenskaplig kunskap.

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.3014 studieperioden Mat-1.042.

Mat-1.3014 Vetenskapens filosofi II (3 sp) L

(ao 12300)

24 + 0 (4 + 0) II

Kursen föreläses vartannat år, omväxlande med kursen Mat-1.3012, första gången hösten  2005.

Lärare: FT Ilpo Halonen, ilpo.halonen@helsinki.fi

Innehåll: Kurssen fördjupar systematiskt de temata som behand­lats i Mat-1.3013.  Centrala temata är den vetenskapliga begrepps- och teoribildningen, vetenskaplig slutledning, dess natur och målsättningar, vetenskapliga förklaringar och kau­salitetsproblem, vetenskapens etik samt frågor som hänför sig till den vetenskapliga världsbilden, kunskapstillväxten och utveck­lingen av vetenskapen.

Förkunskaper: Mat-1.3013

Ytterligare information: Kursen ersätter tillsammans med kursen Mat-1.3013 studieperioden Mat-1.042.

Mat-1.3031 Logik I (2 sp) L

(ao 12300)

24 + 0 (4 + 0) , föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Vi stiftar bekantskap med den logiska grunden för vissa matematiska teorier. Formell logik, propositions- och predikat­kalkyl, mängdlärans och talteorins grunder, lösbarhetsprob­lemets formulering och Turings maskiner, Gödels ofullständighetssats, paradoxer, klassiska och ickeklassiska logiska system.

Litteratur: Kompendium.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.080.

Mat-1.3032 Diffusa mängder (2 sp) L

(ao 12300)

12 + 12 (2 + 2), föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Exakta och inexakta definitioner i mängdläran, alge­braiska och analytiska operationer för diffust definierade storheter, diffusa grafer, möjlighet och sannolikhet, diffus logik och approximativa deduktioner, tillämpningar.

Litteratur: H.-J. Zimmermann. Fuzzy Set Theory and Its Appli­cations,.Kluwer-Nijhoff Publishing eller kompendium

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-3.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.188.

Mat-1.3051 Diskreta metoder (3-6 sp) L V

(ao 12300)

36+ 24 (3 + 2), föreläses ej detta läsår

Lärare: underv. forsk. Harri Hakula

Innehåll: Varierande. Kursen har haft följande innehåll: Dis­kreta algebror (4 ov), Ändliga insidensstrukturer (3 sv), Ändliga automater (2 sv).

Litteratur: Kompendium.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-3.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.189.

Mat-1.3081 Algebra I (5 sp) L

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2), föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Algebraiska grundstrukturer, grupper, ringar, kroppar, vektorrum.Homomorfismer och isomorfismer. Polynomringar och kropputvidgningar.

Litteratur: W. K. Nicholson, 1999. Abstract Algebra. Wiley eller kompendium.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-3.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.146.

Mat-1.3111 Talteori (3 sp) L

(ao 12300)

24+12 (4+2) III

Lärare: N.N.

Innehåll: Heltals delbarhet, primtal och pseudoprimtal, Diophantiska ekvationer och kongruensaritmetik, kvadratiska rester, primitiva rötter, kedjebråk, chiffreringsmetoder.

Litteratur: K.H. Rosen, 1993. Elementary Number Theory and its Applications. Addison-Wesley eller kompendium

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-3.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.191.

 

Mat-1.3281 Analys I (5 sp)

(ao 12300)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: forskare Ville Turunen

Innehåll: Mått- och integrationsteori. Lp-rum.

Litteratur: R. F. Gariepy, W. P. Ziemer: Modern real analysis. PWS Publishing, 1995.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-2, Mat-1.2990

Mat-1.3282 Studiecirkel i analys (1-3 sp) L V

(ao 12300)

24 + 0 (2 + 0) I-II, III-IV

Lärare: dos. Juha Kinnunen, forskare Ville Turunen

Innehåll: Vi fördjupar oss i de nyaste metoderna och resultaten inom modern analys i en informell atmosfär. Ämnena behandlar till exempel partiella differentialekvationer och harmonisk analys.

Mat-1.3301 Komplex analys (5 sp) L

(ao 12300)

36 + 18 (6 + 3) IV

Lärare: prof. Stig-Olof Londen

Innehåll: Egenskaper hos analytiska funktioner,  harmoniska funktioner, konforma avbildningar, Hp-rum, mm.

Litteratur: Meddelas senare.

Mat-1.3345 Inversionsproblem för differentialekvationer
(4-6 sp) L V

(ao 12300)

36 + 18 (4 + 2) I-II

Lärare: prof. Matti Lassas

Innehåll: Kursen koncentrerar sig på grundläggande inversion­sproblem inom analysen och för vanliga differentialekavtioner. På kursen behandlas också flerdimensionella inversionsproblem och frågor som ansluter sig till avbildningsproblem. Omfattning detta läsår 5 sp.

Förkunskaper: Mat-1.2990,  Mat-1.3460

Mat-1.3352 Hyperboliska partiella differentialekvationer
(5 sp) L

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2), föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Hyperboliska partiella differentialekvationer, bl.a. kon­serveringslagar, och metoder för att lösa dem.

Litteratur: L.C. Evans, Partial Differential Equations, AMS

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik

Mat-1.3353 Viskositetslösningar till partiella differentialekva­tioner (5 sp) L

(va 12300)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Elliptiska och paraboliska  ekvationer, maximum-principen mm.

Ytterligare information:
http://www.math.hut.fi/teaching/viscosol/index.html.fi

Kursen ersätter studieperioden Mat-1.520.

Mat-1.3355 Mikrolokal analys (4-6 sp) L V

(ao 12300)

48 + 24 (4 + 2), föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Matti Lassas

Innehåll: Varierande områden med anknytning till mikrolokal analys: propagering av singulariteter, pseudodifferentialopera­torer, Fourier integraloperatorer. Omfattningen detta år 6 sp.

Föreläsningspråk: finska/engelska

 

Mat-1.3371 Dynamiska system (5 sp) L V

(ao 12300)

32 + 22 (6 + 4), föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Timo Eirola

Innehåll: Kvalitativ teori av ordinära differentialekvationer och diskreta system. Invarianta mängder, bifurkationer, globalt beteende.

Litteratur: Meddelas senare.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-3.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.165.

Mat-1.3379 Specialkurs i dynamiska system (3-6 sp) L V

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2), föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Timo Eirola

Innehåll: Numeris analys av invarianta mängder och bifurka­tioner. Omfattning detta läsår 5 sp.

Litteratur: Kompendium.

Förkunskaper: Mat-1.3371.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.187.

Mat-1.3421 Grunderna för Fourier -transformationer (5 sp) L

(va 12300)

36 + 24 (3 + 2), föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Fourier-serier, Fourier-transformation av L1 och L2-funktioner samt av distributioner, diskret Fourier-transformation, tillämpningar.

Litteratur: Kompendium

Förkunskaper: Grundkurs i matematik 1 (och 3)

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.158

http://www.math.hut.fi/teaching/fourier/index.html.fi

Mat-1.3422 Wavelet-teori (3 sp) L

(va 12300)

24 + 12 (4 + 2) I

Lärare: prof. Gustaf Gripenberg

Innehåll: Grunderna i wavelet-teorin,  multiresolutioner, ortonormala baser,  ramar, etc.

Litteratur: Kompendium.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.510.
http://www.math.hut.fi/teaching/wavelet/index.html.fi

Mat-1.3460 Funktionalanalysens grunder (5 sp) L

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2) I-II

Lärare: prof. Olavi Nevanlinna

Innehåll: Grundläggande teori för Banach- och Hilbertrum, lineära operatorer.

Litteratur: :E. Kreyszig, 1989. Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-2 samt Mat-1.2990.

Ytterligare infomation: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.140

Mat-1.3461 Operatoralgebror (5 sp) L V

(ao 12300)

Föreläses ej detta läsår, examination enligt överenskommelse.

Lärare: forskare Ville Turunen

Innehåll: C*- och Lipschitz-algebror: topologi, metriska rum och måtteori från funktionalanalytisk synpunkt.

Förkunskaper: Mat-1.3460/Mat-1.140.

Mat-1.3462 Funktionalanalysens tillämpningar (3-5 sp) L V

(ao 12300)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. N.N.

Litteratur: Kompendium

Förkunskaper: Mat-1.3460/Mat-1.140

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.141.

Mat-1.3530 Inledning till differentialgeometri (5 sp) L

(ao 12300)

36 + 18 (4 + 2) III-IV, kursen föreläses vartannat år, omväxlande med kursen Mat-1.3531.

Lärare: underv. forsk. Kirsi Peltonen

Innehåll: Curvor och ytor.

Förkunskaper: Grundkurser 1-3 i matematik.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.166.

Mat-1.3531 Differentialgeometri (5 sp) L V

(ao 12300)

36 + 18 (4 + 2) III-IV, IV    kursen föreläses vartannat år, omväx­lande med kursen Mat-1.3530, nästa gången 2007-2008.

Lärare: underv. forsk. Kirsi Peltonen

Innehåll: Varierande områden med anknytning till differential­geometrin från Riemannsk geometri till moderna geometrier. Mer specifikt innehåll meddelas senare.

Förkunskaper: Grundkurser 1-3 i matematik och
Mat-1.2990/Mat-1.015.

Mat-1.3601 Inledning till stokastik (5 sp) L

(va 12300)

36 + 18 (6 + 3) III

Lärare: prof. Esko Valkeila

Innehåll: Sannolikhetsrum, väntevärde, oberoende. Konvergens­begrepp i stokastiken. De stora talens lag, centrala gränsvärdesat­sen och stora avvikelser. Betingande väntevärden.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.503.

http://www.math.hut.fi/teaching/

Mat-1.3602 Stokastisk analys (3-5 sp) L V

(va 12300)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Stig-Olof Londen

Innehåll: Ito-integraler.  Stokastiska  differential- ja integralekva­tioner. Stokastiska ekvationer i oändligtdimensionella rum. Kry­lovs teori.

Förkunskaper: Grundbegreppen inom stokastik och analys

Mat-1.3603 Finansteori (5 sp) L

(va 12300)

36 + 18 (6 + 3) I

Lärare: prof. Esko Valkeila

Innehåll: Arbitrage och hedging i tidsdiskreta prissättningsmo-deller.  Optimal investering. Prissättningsmodeller i kontinuerlig tid.  Black & Scholes formel. Osymmetrisk information.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.504.

http://www.math.hut.fi/teaching/

Mat-1.3604 Stationära processer (5 sp) L

(va 12300)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Esko Valkeila

Innehåll: Ito-integraler.  Stokastiska  differential- ja integralekva­tioner. Spektralteori. L2 integrering. Prediktering. Filtrering.

Förkunskaper: Mat-1.3601

Mat-1.3605 Information och stokastiska processer (5 sp) L V

(va 12300)

36 + 12 (6 + 2) II

Lärare: prof. Esko Valkeila

Innehåll: På kursen behandlas divergensmått för stokastiska pro­cesser och tillämpningar inom statistik. Övningsarbete.

Förkunskaper: Mat-1.3601

Mat-1.3606 Seminarium i stokastik (1-3 sp) L V

(va 12300)

24 + 0 (2 + 0) I-II, III-IV

Lärare: prof. Esko Valkeila

Innehåll: Föredrag av gäster, forskare och studerande.

Mat-1.3607 Stokastik optimering (2-5 sp) L V

(va 12300)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: doc. Teemu Pennanen

Innehåll: Kursen behandlar optimering med beaktande av
osäkerhet. Omfattning detta år 4 sp.

Förkunskaper: Grundbegreppen inom sannolikhetskalkyl och funktionalanalys.

Mat-1.3621 Statistisk slutledning (5 sp) L

(va 12300)

36 + 24 (3 + 2) III-IV

Lärare: univ.lär. Ilkka Mellin

Innehåll: Sannolikhetsmodeller. Stickprov och stickprovs­fördelningar. Skattning av parametrar i sannolikhetsfördelningar och skattningarnas egenskaper. Statistisk testning. Bayes-metoder. Multivariata slutledning. Teori för stora stickprov. Regression.

Litteratur: Kompendier, information om övrig litteratur ges i början av kursen

Förkunskaper: Mat-1.2600 eller Mat-1.2620

Mat-1.3626 Beräkningsbaserade inversionsmetoder (4-6 sp)
L V

(ao 12300)

48 + 24 (4 + 2) III-IV

Lärare: prof. Erkki Somersalo

Innehåll: I kursen, som har varierande innehåll, behandlas numeriska och statistiska metoder för att lösa inversionsproblem i praktiken. Våren 2007 ligger tyngdpunkten på statistiska metoder, isynnerhet på Monte-Carlo metoder för att undersöka posteriorifördelningar. Tillämpningsområden är avbildningar och biologiska modeller. Omfattningen detta år 6 sp.

Litteratur: Materialet kan erhållas av föreläsaren.

 

Mat-1.3650 Finita elementmetoden I (5 sp) L

(ao 12300)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: N.N.

Innehåll: Sobolev-rum, elliptiska variationproblem, elementme­todens matematiska bakgrund, de vanligaste elementtyperna, approximationsegenskaper hos polynom, praktiska aspekter.

Litteratur: S. Larsson, V. Thomée: Partial Differential Equations with Numerical Methods, Springer, 2005

Förkunskaper: Grundkurser 1-3/4, grunder i partiella differen­tialekvationer

Ytterligare infomation: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.171 Elementmetodens grunder

Mat-1.3651 Numerisk matrisräkning (5 sp) L

(ao 12300)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: N.N.

Innehåll: Matrisdekompositioner och deras numerisk beräkning, egenvärdsiterationer, glesa matriser, iterativ lösning av ekvations­systemer.

Litteratur: Kompendier

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.175.

Mat-1.3652 Differensmetoder (5 sp) L

(ao 12300)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: forskare Jan von Pfaler

Innehåll: Grundprinciperna för numeriska lösningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer, som bygger på diffe­renstänkande; speciellt stabilitet och konvergens. Särskilt be-handlas frågan om hur viktiga kvalitativa egenskaper av ekva­tioner förvaras vid diskretering.

Litteratur: S. Larsson, V. Thomée: Partial Differential Equations with Numerical Methods, Springer, 2005

Förkunskaper: 1.-2. årets matematik

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.169.

Mat-1.3653 Approximationsteori (5 sp) L

(ao 12300)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: underv. forsk. Harri Hakula

Innehåll: Approximering av funktioner med polynom, spliner, trigonometriska funktioner och krusningar med avseende på olika normer.

Litteratur: Kompendium

Förkunskaper: Mat-1.2990/Mat-1.015 eller motsvarande.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.170.

Mat-1.3654 Numerisk och symbolisk räkning (3-5 sp) L

(ao 12300)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: N.N.

Innehåll: Kursen består av projekt och seminariearbeten. Det matematiska innehållet består av numeriska metoder generellt, differential ekvationer, numerisk lineär algebra, matematik för signalbehandling, optimering osv. Man använder mestadels Matlab och Maple som matematiska program.

Examination: Ett tillräckligt antal övnings/seminariearbeten.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik 1-3.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.192.
http://www.math.hut.fi/teaching/numsym/

 

 

 

 

Mat-1.3655 Studiecirkel i numerisk analys (1-3 sp) L V

(va 12300)

I-II, III-IV

Lärare: prof. Timo Eirola

Innehåll: Vi fördjupar oss i de nyaste metoderna och resultaten inom numerisk analys i en informell atmosfär.

Mat-1.3656 Seminarium i numerisk analys och beräknings­baserad vetenskap (1-5 sp) L V

(va 12300)

52 + 0 (2 + 0) I-IV

Lärare: prof. Timo Eirola

Innehåll: Tillämpning av beräkningsmetoder på olika problem inom vetenskap och teknik. Seminariet sammanträder en gång i veckan under läsåret. Lämpar sig även för grundstuderande inom BVT.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-1.600.

Mat-1.3657 Beräkningsmetoder för partiella differentialekva­tioner (5 sp)

(ao 12300)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: underv. forsk. Harri Hakula

Innehåll: Grunderna för modern beräkningsvetenskap. Imple­mentering av differens- och finita elementmetoder.

Litteratur: Meddelas senare.

Förkunskaper: Mat-1.404

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden Mat-1.174.

Mat-1.3658 Specialkurs in numerisk analys (5 sp) L V

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2) III-IV

Lärare: prof. Timo Eirola

Innehåll: Aktuella frågor inom numerisk analys.  Mera detal­jerad information om innehållet detta år ges senare.

Mat-1.3990 Specialarbete i matematik  (5-8 sp) V

(ao 12300)

Lärare: N.N.

Innehåll: Ett individuellt  forskningsarbete eller en litteraturö­versikt.

Mat-1.3992 Specialarbete i beräkningsbaserad vetenskap
(5-8 sp) V

(ao 12300)

I, II, III, IV

Lärare: prof. Timo Eirola

Innehåll: Individuellt forskningsarbete i vilket man tillämpar och experimenterar beräkningsmetoder i teoretiska eller praktiska problem.

Mat-5.3701 Analytisk mekanik (5 sp) L

(ao 12300)

Föreläses ej läsåret 2006-2007.

Lärare: prof. Rolf Stenberg

Innehåll: En fortsättningskurs i teoretisk mekanik. Newtons, Lagranges och Hamiltons mekanik.  Symmetrier och konserver­ingslagar. Noethers teorem. Liouvilles teorem. Fasta kroppars dynamik. Mekanikens geometrisk principer.

Litteratur: V. I. Arnold. Mathematical Methods of Classical Mechanics. Springer Graduate Texts in Mathematics 60. J. V. José, E. J. Saletan Classical Dynamics : A Contemporary Approach. Cambridge University Press 1998

Språk: engelska

Mat-5.3702 Fortsättningskurs i teoretisk mekanik (5 sp)

(ao 12300)

Föreläses ej  2005-2006.

Lärare: prof. Rolf Stenberg

Innehåll: Specificeras senare.

Mat-5.3740 Kontinuumsmekanik (5 sp)

(ao 12300)

36+24 (3+2) I-II, föreläses första gången under
läsåret  2007-2008

Lärare: Prof. Rolf Stenberg

Innehåll: En kurs i kontunuumsmekanik som ger grunderna för vidare studier i fasta ämnens och vätskors mekanik.

Litteratur: R. Temam, A. Miranville. Mathematical Modelling in Continuum Mechanics. 2nd ed. Cambridge University Press.

Förkunskaper: Grundkurserna i matematik

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-5.188 Kontinuumsmekanik.

Språk: engelska vid behov

Mat-5.3741 Elasticitetsteori (5 sp) L

(ao 12300)

36 + 24 (3 + 2) III-IV

Lärare: prof. Rolf Stenberg

Innehåll: Linjär elasticitetsteori. Elasticitetsteorins variation­sprinciper. Modeller för tunna strukturer: balkar, skivor och plat­tor. Sammansatta strukturer. Egenvärdesproblem: fria svängningar, knäckning.

Litteratur: Feng Kang & Shi Zhong-Ci. Mathematical Theory of Elastic Structures. Springer-Verlag 1996.

Språk: engelska

Studieperioder i studieveckor (sv)

 

Mat-1.125 Specialarbete i matematik (3-6 sv) V

(va 12300)

Lärare: överass. Jarmo Malinen

Innehåll: Individuellt forskningsarbete, förknippat med mate-matiska problem som förekommer i praktiken. I huvudsak är uppgifternas omfattning 3 sv, men antalet studieveckor kan vari­era beroende på hur krävande arbetet är. Studieveckor ges skilt för separata uppgifter.

Mat-1.142 Seminarium i matematik (1,5 sv/termin) L V

(ao 12300)

52 + 0 (2 + 0) I-IV

Lärare: prof. Matti Lassas

Innehåll: I kursen övas seminariarbete genom att hålla föredrag från olika områden inom moderna och klassiska matematiken. Området för föredragen bestäms I början av terminen.

 

Mat-1.218 Seminarium om inversionsproblem (1,5-4 sv) L V

(ao 12300)

48 + 0 (2 + 0) I-IV

Lärare: prof. Erkki Somersalooch prof. Matti Lassas

Innehåll: Seminariet sammanträder vid tidpunkter, som med­delas separat. För att få seminariemeddelanden ombeds stud­eranden ge sina kontaktuppgifter till föreläsaren. Vid seminariet behandlas aktuella forskningsämnen samt ämnen för diplomar­beten, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar.

Ytterligare information: http://www.math.hut.fi/undervisning/ inversioseminaari/

Mat-1.625 Specialarbete i beräkningsbaserad vetenskap och teknik (3-5 sv) V

(va 12300)

I-II, III-IV

Lärare: prof. Timo Eirola

Innehåll: Individuellt forskningsarbete i vilket man tillämpar och experimenterar beräkningsmetoder i teoretiska eller praktiska problem.

Mat-5.002 Specialarbete i mekanik (3-6 sv)

(ao 12300)

0 + 120-240 I-IV

Lärare: prof. Rolf Stenberg

Innehåll: Självständiga i mekanik förekommande forsknings-uppgifter, som utförs under uppsikt av läraren för ansvarsområ­det. Närmare uppgifter fås av läraren.

Examination: Godkänd arbetsbeskrivning

Mat-5.100 Individuell studieperiod (2-10 sv) V

(ao 12300)

Lärare: prof. Rolf Stenberg

Innehåll: Innehållet och omfattningen av de individuella studi­erna överenskommes på förhand med den ansvariga läraren.

Mat-5.188 Kontinuumsmekanik (4 sv) L

(ao 12300)

48 + 24 (4 + 2) I-II-, föreläses sista gången under
läsåret 2006-2007.

Lärare: prof. Rolf Stenberg

Innehåll: Tensoralgebra och analys. Kinematik. Massa, moment, kraft och spänning. Konstitutiva modeller. Inviskös/viskös strömning. Navier-Stokes ekvationer. Ickelijär och linjär elasti-
citet.

Litteratur: M. E. Gurtin. An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2007-2008 skall studie-
perioden ersättas av kursen Mat-5.3740 Kontinuumsmekanik.

Språk: engelska vid behov

Mat-5.196 Licentiat- och forskarseminarium i mekanik (3-5 sv) L V

(ao 12300)

36 + 0 (2 + 0), II-IV

Lärare: prof. Rolf Stenberg

Innehåll: Föredrag av gäster och egna forskare.

Språk: engelska

 

Mat-5.210 Specialkurs i beräkningsmekanik (2-4 sv) L V

(ao 12300)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: gästprofessor Sergey Repin

Innehåll: På kursen behandlas diskretiserngsmetoder för partiella differentialekvationer såsom den klassiska finita elementme­toden, blandade finita elementmetoder och finita volymme­toder. I fokus står sk. a-posteriori feluppskattningar samt adaptive metoder. Omfattning detta läsår 3 sv.

Litteratur: P. Neittaanmäki, S. Repin. Reliable Methods for Computer Simulation. Error Control and A-Posteriori Estimates. Studies in Mathematics and its Applications Vol. 33. Elsevier 2004.

Språk: engelska

 

 

 

Mat-2 TILLÄMPAD MATEMATIK

(ao 12310)

prof.: TkD Raimo P. Hämäläinen, U211, 451 3054; TkD Harri Ehtamo, U238; 451 3058; FD Esa Saarinen, U209, 666 653; TkD Ahti Salo, U240, 451 3055

doc.: FD Elja Arjas; TkD Jari Hämäläinen; TkD Veijo Kaitala; PhD Markku Kallio; PhD Pertti Lounamaa; TkD Urho Pulkki­nen; TkD Tuomas Raivio; TkD Jukka Ruusunen; TkD Leena Suhl; TkD Eero Tamminen; PhD Kyösti Tarvainen; TkD Markku Verkama

forskare: DI Kimmo Berg, U239, 451 5881; DI Ville Brummer, U241 451 5878; DI Janne Karelahti, U243, 451 3052; DI Janne Kettunen, U242, 451 3053; DI Juuso Liesiö, U232, 451 5885; TkL Jyrki Lignell, U237, 451 3059; DI Ville Mattila, U230, 451 3064; DI Pekka Mild, U232, 451 5885; DI Jyri Mustajoki, U229c, 451 3065; DI Jirka Poropudas, U230, 451 3064; DI Antti Punkka, U232, 451 5885; FM Sebastian Slotte, U229d, 451 3057; TkD Kai Virtanen, U244, 451 3051

univ. lär.: PL Ilkka Mellin, U320, 451 3038

spec.lär.: Simo Heliövaara, U233c, 451 3066; Erkka Jalonen, U241, 451 5878; TkD Jussi Keppo; TkD Erkka Näsäkkälä;
DI Janne Sorsa

laboratoriets sekreterare: Minna Westerlund (tjänstledig), Leena Porraskorpi (tf.), U210, 451 3056

 

Mottagningstider, utförliga kursbeskrivningar och examination­sanvisningar för alla studieperioder finns på hemsidorna: www.opinnot.sal.tkk.fi.

Kurserna i studiepoäng (sp)

Mat-2.1197 Filosofi och system tänkande (3 sp) L V

(ao 12310)

18 + 0 (3 + 0) III-IV

Lärare: prof. Esa Saarinen

Innehåll: Föreläsningsseriens avsikt är att öka den studerandes förmåga till fördjupat och omfattande begreppsligt täkande. Kursen behandlar teman från den västerländska filosofins histo­ria. Infallsvinkeln är tillämpning och världsåskådning. Vårter­minernas föreläsningserier är självständiga helheter och kan avläggas skilt för sig.

Examination: Essä på basis av föreläsningarna och föreläsnings­material.

Litteratur: E. Saarinen: Filosofia!, 2004, WSOY. P.M. Senge: The Fifth Discipline, Currency Doubleday.

Ytterligare information: Kursen ersätter studieperioden
Mat-2.197 Filosofi och system tänkande.

Mat-2.2103 Försöksplanering och statistiska modeller (4 sp)

(ao 12310)

36 + 24 (3 + 2)

Lärare: spec.lär. Simo Heliövaara

Innehåll: Grundprinciper för försöksplanering och statistisk analys av försöksresultat. Linjära statistiska modeller: varians-analys, blockförsök, faktorförsök. Responsytemetoder.

Litteratur: J.S. Milton, J.C. Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd or 4th edition, McGraw-Hill; D.C. Montgom­ery: Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons

Förkunskaper: Tillämpad sannolikhetskalkyl

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden Mat-2.103 Försöksplanering och statistiska modeller

 

Mat-2.2104 Grunderna för statistisk analys (4 sp)

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: forskare Kai Virtanen

Innehåll: Inledning till datorstödd statistisk analys och statistisk slutledning. Parametriska och parameterfria tester. Regression­sanalys: linjär, logistisk och Poisson-regression. Varians-analys: enkel och multipel, gruppering.

Examination: Tentamen

Litteratur: P. Laininen: Tilastollisen analyysin perusteet, Otati­eto, 2000.

Förkunskaper: Tillämpad sannolikhetskalkyl

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden Mat-2.104 Grunderna för statistisk analys

Mat-2.2105 Grundkurs i optimering (3 sp)

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: prof. Harri Ehtamo

Innehåll: Studieperiod som med hjälp av exempel introducerar lösning av linjära och icke-linjära optimeringproblem; modelfor­mulering, optimering av resursfördelning, minsta-kvadratprob­lem, måloptimering, handelsresandens problem samt genetiska algoritmer. I övningarna används Excel och Matlab.

Litteratur: Kompendier.

Förkunskaper: 1. årets matematik

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden Mat-2.105 Grundkurs i optimering

 

 

Mat-2.2107 Datorarbeten i tillämpad matematik (3 sp) V

(ao 12310)

0 + 36 (0 + 3) I-II, III-IV

Lärare: spec.lär. Simo Heliövaara och timlärare

Innehåll: Studier i matematisk problemlösning med stöd av genom handlett datorarbete eller självständiga övningsuppgifter. Studieperioden är avsedd för studeranden från alla studiepro­gram som en inledning till allmän modellering. Under kursen används bland annat programmen Matlab, Simulink, Mathe­matica, NCSS, Excel och Web-Hipre.

Genomförandet: Studieperioden kan avläggas antingen som handlett datorarbete eller med personliga övningsarbeten. Han­dledd datorundervisning ges både under hösten och våren. De personliga övningsarbetena kan avhämtas från kursens assistent. Studieperioden rekommenderas för andra årets studeranden.

Förkunskaper: 1. årets matematik och tillämpad sanno­likhetskalkyl

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden Mat-2.107 Datorarbeten i tillämpad matematik

Mat-2.3111 Stokastiska processer (5 sp) L

(ao 12310)

48 + 24 (4 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.111 Stokastiska processer, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3112 Statistiska multivariat-metoder (3-6 sp) L

(ao 12310)

24 + 36 (2 + 3), föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.112 Statistiska multivariat-metoder, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3114 Investeringsteori (5 sp) L

(ao 12310)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.114 Investeringsteori, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3117 Riskanalys (5 sp) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.117 Riskanalys, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3118 Tillförlitlighetsteknik (4 sp) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår. Föreläses turvis med kursen Mat-2.3117.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.118 Tillförlitlighetsteknik.

 

Mat-2.3128 Prediktering och tidsserieanalys (4 sp)

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.128 Prediktering och tidsserieanalys, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3130 Matematiskt modelltänkande (3 sp) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.130 Matematiskt modelltänkande, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3132 Systemanalyslaboratorium I (3 sp)

(ao 12310)

4 + 48 (0 + 4) III-IV, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.132 Systemanalyslaboratorium, arbetena 2 och 3, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3134 Beslutsfattande och problemlösning (4 sp) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.134 Beslutsfattande och problemlösning, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3139 Optimeringslära (5 sp) L

(ao 12310)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.139 Optimeringslära, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3140 Lineär programmering (5 sp) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.140 Lineär programmering, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3148 Dynamisk optimering (5 sp) L

(ao 12310)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.148 Dynamisk optimering, som föreläses detta läsår.

Mat-2.3152 Spelteori (4 sp) L V

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.152 Spelteori.

Mat-2.3170 Simulering (3 sp) L

(ao 12310)

20 + 20 (3 + 2) III-IV, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.170 Simulering, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4108 Specialarbeten i tillämpad matematik (5-8 sp) V

(ao 12310)

Kursen arrangeras ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.108 Specialarbeten i tillämpad matematik, som arrang­eras detta läsår.

Mat-2.4129 Systemidentifiering (4 sp) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.129 Systemidentifiering, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4133 Systemanalyslaboratorium II (4 sp)

(ao 12310)

7 + 48 (0 + 4) III-IV, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.132 Systemanalyslaboratorium, arbetena 1 och 4, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4136 Specialkurs i beslutsfattande (3-6 sp) L V

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.136 Specialkurs i beslutsfattande, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4142 Seminarium i optimeringslära (5 sp) L V

(ao 12310)

36 + 0 (3 + 0) III-IV, arrangeras ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.142 Seminarium i optimeringslära, som arrangeras detta läsår.

Mat-2.4143 Optimering av nätproblem (3-6 sp) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.143 Optimering av nätproblem.

Mat-2.4144 Matematisk optimeringsteori (3-6 sp) L V

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.144 Matematisk optimeringsteori, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4146 Heltalsoptimering(3-6 sp) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.146 Heltalsoptimering.

Mat-2.4153 Flermålsoptimering(3-6 sp) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår. Examination enligt överenskommelse.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.153 Flermålsoptimering.

 

Mat-2.4174 Programmering av matematiska algoritmer
(3-6 sp) L V

(ao 12310)

24 + 8 (2 + 0) III-IV, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.174 Programmering av matematiska algoritmer, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4177 Projektarbetsseminarium i operationsanalys
(5 sp) L V

(ao 12310)

12 + 0 III-IV, arrangeras ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.177 Projektarbetsseminarium i operationsanalys, som arrangeras detta läsår.

Mat-2.4191 Doktorandseminarium i tillämpad matematik
(5 sp) L V

(ao 12310)

36 + 0 (3 + 0) I-II, arrangeras ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.191 Doktorandseminarium i tillämpad matematik, som arrangeras detta läsår.

Mat-2.4192 Seminarium i systemforskning (1-6 sp) L V

(ao 12310)

Arrangemang meddelas senare..

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.192 Seminarium i systemforskning, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4193 Självstudier i systemanalys och tillämpad
matematik
(1-9 sp) L V

(ao 12310)

I-II, III-IV, arrangeras ej detta läsår.

Innehåll: Kursens teman varierar och kan enligt avtal avläggas som en helhet genom självstudium eller som tilläggstudier för de normala kurserna.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.193 Självstudier i systemanalys och tillämpad matematik, som arrangeras detta läsår.

Mat-2.4194 Forskarkurs för systemvetenskap (1-6 sp) L V

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.194 Sommarskola för systemvetenskap, som föreläses detta läsår.

Mat-2.4195 Datornätundervisning i systemanalys(1-6 sp) L V

(ao 12310)

I-II, III-IV, arrangeras ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.195 Datornätundervisning i systemanalys, som arrangeras detta läsår.

Mat-2.4198 Seminarium i kreativ problemlösning (5 sp) L V

(ao 12310)

21 + 0 (3 + 0) I-II, arrangeras ej detta läsår

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Mat-2.198 Seminarium i kreativ problemlösning, som arrang­eras detta läsår.

 

 

 

Studieperioder i studieveckor (sv)

Mat-2.108 Specialarbeten i tillämpad matematik (3-5 sv) V

(ao 12310)

Omfattning 3 sv

Lärare: prof. Raimo P. Hämäläinen, prof. Harri Ehtamo, prof. Esa Saarinen, prof. Ahti Salo samt andra lärare och forskare i laboratoriet

Innehåll: En individuell forskningsuppgift. Temat från industrin, laboratoriet eller högskolan. Ett huvudändåmål är utveckling av studentens skriftliga raporteringsförmåga. Närmare uppgifter från laboratoriets www-sidor.

Examination: Arbetsrapport

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik samt behövliga kurser inom tillämpad matematik

Mat-2.111 Stokastiska processer (3 sv) L

(ao 12310)

48 + 24 (4 + 2) I-II

Lärare: forskare Jirka Poropudas

Innehåll: Förgreningsprocesser, Markov-kedjor, Markov-pro­cesser i diskret och  kontinuerlig tid (t.ex. Poisson-processer, födelse-dödsprocesser), köteorins grundbegrepp. förnyelsepro­cesser, Brownsk rörelse.

Litteratur: R. Durrett: Essentials of Stochastic Processes, Springer, 1999

Förkunskaper: Tillämpad sannolikhetskalkyl

Mat-2.112 Statistiska multivariat-metoder (2-4 sv) L

(ao 12310)

Omfattning 3 sv

24 + 36 (2 + 3) III-IV

Lärare: univ.lär. Ilkka Mellin

Innehåll: Multipel regressionsanalys,  principalkompo-
nentanalys, faktoranalys, klusteranalys, diskriminantanalys, MANOVA, kanonisk korrelation.
Datorstödd kurs.

Litteratur: S. Sharma: Applied Multivariate Techniques, John Wiley, 1996.

Förkunskaper: Tillämpad sannolikhetskalkyl

Tilläggsinformation: Kursen kan även avläggassom självstudier, se Mat-2.193.

 

Mat-2.113 Köteori (2 sv) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: N.N.

Innehåll: Köfenomen betraktade som stokastiska processer, oändligt eller ändligt många kunder, en eller flere serviceen­heter, ködisciplin, prioriteringar, inre köer, behandling av köer som Markov-processer. Tillämpningar inom servicesystem och telekommunikation.

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik, Mat-2.111

Tilläggsinformation: För en liknande kurs se S-38.3143

Mat-2.114 Investeringsteori (2-4 sv) L

(ao 12310)

Omfattning 3 sv

36 + 24 (3 + 2) III-IV

Lärare: prof. Ahti Salo och forskare Pekka Mild

Innehåll: Investerings- och finansieringsteorins instrument, räntestruktur, riskanalys, prisbildning av derivatinstrument, opti­mering av  investeringsportföljens avkastning.

Examination: Övningsarbeten och tentamen.

Literatur: D.G. Luenberger: Investment Science, Oxford Uni­versity Press, 1998.

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik och tillämpad sanno­likhetskalkyl

Mat-2.115 Seminarium i stokastiska metoder (0,5-6 sv) L V

(ao 12310)

Anordnas detta läsår i samband med seminariet i optime-ringslära.

Lärare: prof. Raimo P. Hämäläinen

Innehåll: Varierar årligen.

Mat-2.117 Riskanalys (3 sv) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: prof. Ahti Salo och doc. Urho Pulkkinen

Innehåll: Introducering av de vanligaste modellerna och metoderna som används vid riskanalys av olika system. Modeller för ekonomiska risker. Mer djupgående behandling av risk- och osäkerhetsbegreppen samt presentation av konkreta tillämpnin­gar inom området.

Litteratur: Meddelas senare

Mat-2.118 Tillförlitlighetsteknik (2,5 sv) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår. Föreläses turvis med studieperioden
Mat-2.117.

Lärare: doc. Urho Pulkkinen

Innehåll: Grunderna i tillförlitlighetsanalys av system, metoder för analys av komplicerade system, optimering av driftsäkerhet, riskbestämning.

Förkunskaper: Tillämpad sannolikhetskalkyl och Mat-2.2104

Mat-2.125 Specialkurs i stokastik (2-4 sv) L V

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: N.N.

Innehåll: En årligen varierande studiehelhet som behandlar ett delområde inom stokastik. Föreläsningar och tema meddelas enligt närmare överenskommelse.

Examination: Varierar årligen.

Mat-2.126 Statistisk kvalitetsstyrning (2 sv) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: N.N.

Innehåll: Grunderna i statistiska metoder inom kvalitetsstyrning med tillämpningar inom kvalitetskontrollen av tillverkningspro­cesser och mottagningstest. Taguchi metoden.

Examination: Tentamen

Litteratur: A. Mitra: Fundamentals of Quality Control and Improvement, Macmillan 1998.

Förkunskaper: Tillämpad sannolikhetskalkyl

 

Mat-2.128 Prediktering och tidsserieanalys (2 sv)

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: univ.lär. Ilkka Mellin

Innehåll: Regressions- samt andra statistiska modeller och deras användning i prediktering av tideserier, speciellt linjär tids­serieanalys, ARIMA modeller, dynamiska regresssionsmedeller; val av modellen, parameterestimering, diagnostiska tester.

Examination: Tentamen och övningsarbete.

Litteratur: R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld: Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill, London, 4th edition, 1998; kompendier; övrig litteratur meddelas senare.

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik samt tillämpad sanno­likhetskalkyl

 

Mat-2.129 Systemidentifiering (2 sv) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: doc. Tuomas Raivio

Innehåll: Överförings- och tillståndsmodeller av dynamiska sys­tem, modellering; systemteori. Identifiering av dynamiska sys­tem: oparametriska metoder, insignaler och experimentplanering, modellstruktur, felpredikteringsmetoder, estimering av parameter, val av modelstruktur, validering av modellen.

Examination: Tentamen och övningsarbete

Litteratur: L. Ljung, T. Glad: Modeling of Dynamic Systems, Prentice Hall, 1994. Finns även på svenska, förläggare Stu­dentlitteratur.

Förkunskaper: 1. ja 2. årets matematik samt tillämpad sanno­likhetskalkyl

Mat-2.130 Matematiskt modelltänkande (2 sv) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: forskare Kai Virtanen

Innehåll: Inledning till systemtänkande och användning av matematiska modeller vid tillämpningar inom olika områden. Konstruktion av modeller, differential- och differensekvations-modeller, stokastik modeller, modellering baserad på optimer­ing, simulering av dynamiska system.

Examination: En nätföreläsning per vecka, övningar och övning­sarbete.

Litteratur: F.R. Giordano, M.D. Weir, W.P. Fox: A First Course in Mathematical Modeling, Brooks/Cole, 1997

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik samt tillämpad sanno­likhetskalkyl

Tilläggsinformation: Kursen är nätbaserad. På hösten arrangeras grudkurs i modellering och både på hösten och på våren vari­erande fortsättningskurser. Fortsättningkurser avläggas med kurs Mat-2.195.

Mat-2.132 Systemanalyslaboratorium (2-5 sv)

(ao 12310)

11 + 96 (0 + 4) I-IV

Lärare: forskare Kai Virtanen

Innehåll: Fyra tämligen stora övningsarbete inom implementer­ing och analys av matematiska modeller. Övningsarbeten be-handlar optimeringsmodeller, systemdynamik, prediktering med hjälp av tidsserieanalys samt stabilering och reglering av ett stort system.

Examination: Övningsrapporter, förhör på gjorda arbeten

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik, Mat-2.139, Mat-2.148. Avläggandet samtidigt med kurser Mat-2.128 och Mat-2.129
rekommenderas.

Tilläggsinformation: Kursen kan avläggas antingen som 2 sv eller 5 sv omfattning. En termin berättigar till 2 sv.

Mat-2.134 Beslutsfattande och problemlösning (2 sv) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: forskare Jussi Liesiö

Innehåll: Modeller för beslutsfattning och problemlösning: beslutskriterier, subjektiva värden, osäkerhet, beslutsfattandets dynamik, gruppbeslutsfattandet, optimering med flera målsätt­ningar.

Examination: Övningsarbeten och tentamen

Förkunskaper: Mat-2.2105 samt tillämpad sannolikhetskalkyl.

Mat-2.136 Specialkurs i beslutsfattande (0.5-6 sv) L V

(ao 12310)

Föreläses under detta läsår i intensivperioder.

Lärare: prof. Ahti Salo och besökande föreläsare

Innehåll: En årligen varierande studiehelhet som behandlar ett delområde inom beslutsfattande. Ett tema det här läsåret är teknisk framsyn.

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik samt tillämpad sanno­likhetskalkyl.

Mat-2.139 Optimeringslära (3 sv) L

(ao 12310)

36 + 24 (3 + 2) I-II

Lärare: forskare Kimmo Berg

Innehåll: Olinjär optimeringsteori och numeriska lösningsme­toder. Tillämpningar inom bland annat naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Examination: Deltentamen eller tentamen.

Litteratur: M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty: Nonlinear Programming, Theory and Algorithms, Wiley and Sons 1993.

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik.

Tilläggsinformation: Kursen kan även avläggas som nätstudier, se Mat-2.195.

 

Mat-2.140 Lineär programmering (3 sv) L

(ao 12310)

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: spec.lär. Erkka Näsäkkälä

Innehåll: Simplex metoden, dual för det lineära problemet, inrepunktalgoritmen, heltalsprogrammering. Tillämpningar inom transportproblem, nätproblem och produktionsplanering.

Examination: Hemupgift, övningsarbeten och hem tentamen/ tentamen.

Litteratur: D. Bertsimas, J.N. Tsitsiklis: Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific 1997

Förkunskaper: Mat-2.2105

Mat-2.142 Seminarium i optimeringslära (0,5-6 sv) L V

(ao 12310)

Omfattning 3 sv

36 + 0 (3 + 0) III-IV

Lärare: prof. Raimo P. Hämäläinen

Innehåll: Varierar årligen. Möjlighet att delta flera gånger. Inne­håll meddelas i början av terminen.

Examination: Vitsord på basis av föredrag, hemuppgifter och visad aktivitet.

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik, Mat-2.2105 samttilläm­pad sannolikhetskalkyl

Mat-2.143 Optimering av nätproblem (2-4 sv) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Harri Ehtamo

Innehåll: Grafer och beskrivning av problem i nätverksflöde. Maximiflöde, transport-, placerings- och kortaste vägens prob­lem. Simplex-algoritmen i linjär programmering av nät, dual- och primal-dual algoritm av nätverksproblem.

Litteratur: D. Bertsekas: Network Optimization, Athena Scien­tific, 1998.

Förkunskaper: Mat-2.2105 eller Mat-2.140

Mat-2.144 Matematisk optimeringsteori (2-4 sv) L V

(ao 12310)

Omfattning 3 ov

24 + 24 (2 + 2) I-II

Lärare: forskare Jyrki Lignell

Innehåll: Årligen varierande tema som behandlar något delom­råde inom optimering. Årets tema är konvex optimering.

Examination: Tentamen och aktiv närvaro på föreläsningarna

Litteratur:J.-B. Hiriart-Urruty, C. Lemarechal: Fundamentals of Convex Analysis, Springer, 2001..

Förkunskaper: Mat-2.139 eller Mat-2.140

 

Mat-2.146 Heltalsoptimering (2-4 sv) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Harri Ehtamo

Innehåll: Grundtyperna av heltalsoptimering samt de viktigaste algoritmerna. Branch and Bound, snittplanemetoder, approxi­mationsmetoder, simulerad frysning och genetiska algoritmer. Komplexitetsteori. Heltalsproblemets dual och dess anknytning till nätverksproblem.

Litteratur: D. Bertsimas, J.N. Tsitsiklis: Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.

Förkunskaper: Mat-2.2105 eller Mat-2.140

 

Mat-2.148 Dynamisk optimering (3 sv) L

(ao 12310)

36 + 24 (3 + 2) III-IV

Lärare: forskare Janne Karelahti

Innehåll: Optimeringsmetoder för systemanalytiska matematiska modeller: dynamisk programmering, variationsräkning, maximi­principen, differentialspel. Exempel på tillämpningar inom teknik, ekonomi och biologi.

Litteratur: D.E. Kirk: Optimal Control Theory; M.I. Kamien, N.L. Schwarz: Dynamic Optimization - the Calculus of Varia­tions and Optimal Control in Economics and Management; kompendier

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik

Mat-2.152 Spelteori (2-4 sv) L V

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår.

Lärare: prof. Harri Ehtamo

Innehåll: En årligen varierande studiehelhet som behandlar ett delområde inom spelteori. På hösten 2005 var teman grunderna av spelteori: Strategiska spel och Nash-jämvikt; repeterade spel och folkteorem; utvidgade spel och delspelperfektionen; ofull­ständigt information och Bayes spel; blandad strategi, vetande och jämvikt; evolutiobiologisk interpretation av Nash-jämvikt.

Examination: Övningsarbeten och tentamen.

Litteratur: R. Gibbons: A Primer in Game Theory, Prentice Hall, 1992.

Förkunskaper: Mat-2.2105 samt tillämpad sannolikhetskalkyl

Mat-2.153 Flermålsoptimering (2-4 sv) L

(ao 12310)

Föreläses ej detta läsår. Examination enligt överenskommelse.

Lärare: forskare Antti Punkka

Innehåll: Beslutsfattande med ett eller flera mål. Pareto-opti­malitet, nyttofunktionen, teorin för vektormaximering, mål-
programmering, interaktiva algoritmer. Tillämpningar.

Examination: Övningar och en essä

Litteratur: K.M. Miettinen: Nonlinear Multiobjective Optimiza­tion, Kluwer 1999

Förkunskaper: Mat-2.2105 eller Mat-2.139

Tilläggsinformation: Kursen ordnas som nätkurs, se Mat-2.195.

 

Mat-2.170 Simulering (2 sv) L

(ao 12310)

20 + 20 (3 + 2) III-IV

Lärare: forskare Ville Mattila

Innehåll: Simulering av system som innehåller händelse- och köfenomen: stokastiska kömodeller, konstruering av en model, simuleringsteknik, grafiska simuleringsprogram.

Examination: Övningar och projektsarbete

Förkunskaper: 1. och 2. års matematik samt tillämpad sanno­likhetskalkyl

Mat-2.174 Programmering av matematiska algoritmer (2-4 sv) L V

(ao 12310)

Omfattning 2 sv

24 + 8 (2 + 0) III-IV

Lärare: spec.lär. Janne Sorsa

Innehåll: Kursen behandlar numeriska metoder och de vikti­gaste programvarorna i optimering och betonar deras tillförl­itlighet och effektivitet. Dessutom görs bekantskap med färdigprogramvara. I år ämnet är beräkningsteknik av simplex metoden.

Examination: Övningsarbete och närvaro på föreläsningarna.

Litteratur: I. Maros: Computational Techniques of the Simplex Method, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003.

Förkunskaper: Mat-2.2105 eller Mat-2.140

Mat-2.177 Projektarbetsseminarium i operationsanalys
(3-4 sv) L V

(ao 12310)

12 + 0 III-IV

Lärare: prof. Ahti Salo

Innehåll: Arbete i grupp övas inom ramen för teknisk-ekono­miska projekt. Konstruktion och tillämpning av modeller, pla-nering och utförande av projekt. Ämnesområdet varierar årligen. Studie-excursioner till företag och forskningsanstalter.

Examination: Övningsarbeten.

Förkunskaper: 1. och 2. årets matematik, Mat-2.2105 samt tillämpad sannolikhetskalkyl

Mat-2.191 Doktorandseminarium i tillämpad matematik
(1-6 sv) L V

(ao 12310)

Omfattning 3 sv.

36 + 0 (3 + 0) I-II

Lärare: prof. Harri Ehtamo och forskare Janne Karelahti

Innehåll: Seminariet är främst avsett för forskarstuderande, men också för grundstuderande och behandlar aktuella problem i sys­tem- och operationsforskningen. Ämnesområdet varierar årligen. Det är möjligt att delta i seminariet flere gånger. Innehåll och tidpunkt meddelas senare.

Examination: Vitsordet baserar sig på föredraget, hem-uppgifterna och visad aktivitet.

Tilläggsinormation: I hösten är teman av seminariet stokastisk dynamisk optimering

Mat-2.192 Seminarium i systemforskning (0,5-6 sv) L V

(ao 12310)

Arrangemang meddelas senare.

Lärare: prof. Raimo P. Hämäläinen

Innehåll: Föredrag av deltagare och gäster om problem inom systemanalys, beslutsfattande och riskkontroll.

Examination: Varierar årligen.

 

Mat-2.193 Självstudier i systemanalys och tillämpad matema­tik (0.5 - 6 sv) L V

(ao 12310)

I-II, III-IV

Lärare: prof. Harri Ehtamo, prof. Raimo P. Hämäläinen, prof. Esa Saarinen, prof. Ahti Salo och forskare Kai Virtanen

Innehåll: För dem, som inte har möjlighet att delta i föreläsnin­gar finns det färdiga moduler bland annat om teknik- och mil­jövärdering, multivariat-metoder, optimering med flere målsättningar. Kursen kan avläggas endast under föreläsningspe­rioden enligt närmare överenskommelse.

 

Mat-2.194 Sommarskola för systemvetenskap (0.5-6 sv) L V

(ao 12310)

Omfattning 2 sv.

Lärare: forskare Sebastian Slotte

Innehåll: Fortsättnings- och kompletteringskurs som i första hand hålls av utomstående experter och som behandlar aktuella problem inom systemvetenskaperna. I år bekantar vi oss med dia­logiska metoder som utvecklats för läraktiga organisationer, stryrning av miljökonflikter och problemlösning samt för att leda olika mänskliga system.

Tilläggsinformation: För avläggande av studieperioden accept­eras även kurser i forskarskolan för systemanalys, beslutsfattning och riskkontroll. Se hemsidorna
www.sal.tkk.fi/tutkijakoulu/dialogi/.

Mat-2.195 Datornätundervisning i systemanalys (0.5-6 sv) L V

(ao 12310)

I-II, III-IV

Lärare: forskare Kai Virtanen

Innehåll: Självstudier som bygger på de undervisningshelheter som laboratoriet och utvalda utländska universitet framställt. För tillfället kan kurser (ersättningsmöjligheter i parantes) avläggas bl.a. i optimering (Mat-2.139), teorin om linjära system, mate-matiskt modelltänkande (Mat-2.130) och flermålsopti-mering (Mat-2.153).

Examination: Tentamen eller  hemuppgifterna.

Mat-2.198 Seminarium i kreativ problemlösning (0.5-6 sv) L V

(ao 12310)

Omfattning 3 sv

21 + 0 (3 + 0) I-II

Lärare: prof. Esa Saarinen och prof. Raimo P. Hämäläinen

Innehåll: Seminarium för grund- och fortsättningsstuderande. Teman varierar årligen. Betoning på frågor i kreativ problemlös­ning och relevanta metoder.

Examination: Föredrag, aktivt deltagande och essä.

 

 

Tfy-0 INTRODUKTION TILL STUDIERNA OCH EXAMENSPROGRAMMETS GEMENSAMMA GRUNDUNDERVISNING I FYSIK

Kurserna i studiepoäng (sp)

Tfy-0.1011 Fysik IA (4 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (6 + 6) I (andra delen)

Lärare: prof. Juhani von Boehm

Innehåll: Grunderna i fysik för fördjupande studier: partikelsys­tems dynamik, rörelsemängd- och energibegrepp,
konserveringslagar.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Mansfield, O'Sullivan, Understanding Physics.

Avsedd för examensprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter del A av studieperioden
Tfy-0.101 Fysik I. Samma lärobok användes i Tfy-0. kurser
Fysik I-III.

Tfy-0.1012 Fysik IB (4 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) II

Lärare: prof. Juhani von Boehm

Innehåll: Grunderna i fysik för fördjupande studier: stela krop­pars rörelse, relativitetsteori, kontinuerliga systems dynamik, ter­modynamik och statistisk fysik.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Mansfield, O'Sullivan, Understanding Physics.

Avsedd för examensprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter del B av studieperioden
Tfy-0.101 Fysik I.

Tfy-0.1023 Fysik IIA (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) III

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Grunderna i fysik för fördjupande studier:
vågrörelse, kvantmekanik och statiska elfält.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Mansfield, O'Sullivan, Understanding Physics.

Avsedd för examensprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den första delen av studiep­erioden Tfy-0.102 Fysik II.

Tfy-0.1024 Fysik IIB (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) IV

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Grunderna i fysik för fördjupande studier: magnetiska fält och elektromagnetism.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Mansfield, O'Sullivan, Understanding Physics.

Avsedd för examensprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den andra delen av studiep­erioden Tfy-0.102 Fysik II.

Tfy-0.2011 Fysik IIIA (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) I

Lärare: N.N.

Innehåll: Grunderna i fysik för fördjupande studier: Kvantfysik­ens grunder.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Mansfield, O'Sullivan, Understanding Physics.

Avsedd för examensprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den första delen av studiep­erioden Tfy-0.201 Fysik III.

Tfy-0.2012 Fysik IIIB (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) II

Lärare: N.N.

Innehåll: Grunderna i fysik för fördjupande studier: Grunderna i materiens uppbyggnad.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Mansfield, O'Sullivan, Understanding Physics.

Avsedd för utbildningsprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den andra delen av studie-perioden Tfy-0.201 Fysik III.

Tfy-0.2113 Teoretisk mekanik (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) III

Lärare: prof. Juhani von Boehm

Innehåll: Grunderna i teoretisk mekanik för fördjupande studier: Hamiltons princip, Lagranges och Hamiltons rörelseekvationer, kontinuerliga systems dynamik, tillämpningar.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Fetter-Walecka: Theoretical Mechanics of Particles and Continua (Dover).

Avsedd för examenssprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter del A av studieperioden Tfy-0.202 Fysik IV samt studieperioden Tfy-3.246 Teoretisk mekanik. Samma lärobok användes också i kursen
Mat-5.3702 Fortsättningskurs i teoretisk mekanik

Tfy-0.2124 Kvantmekanik (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) IV

Lärare: prof. Juhani von Boehm

Innehåll: Grundkurs i kvantmekanikens formalism och tillämp­ningar: kvantmekanikens struktur, Schrödingers ekvation, den harmoniska oscillatorn, 1-D- och centralpotentialer samt kop­pling med elektromagnetiska fält.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Meddelas senare

Avsedd för examenssprogrammet TFM samt för de elever som följer de utvidgade studierna i grundämnena.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter del B av studieperioden
Tfy-0.202 Fysik IV. Samma textbok användes också i kursen
Tfy-0.3211 Fortsättningskurs i kvantmekanik.

Tfy-0.3131 Termodynamik (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) I, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Tfy-0.3141 Elektricitet och magnetism (5 sp)

(ao 12000)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Tfy-0.3201 Laboratoriearbeten inom teknisk fysik (5 sp)

(ao 12000)

0 + 80 I-IV, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Tfy-0.3211 Fortsättningskurs i kvantmekanik(5 sp)

(ao 12000)

36+ 24 (3 + 2) I-II, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Tfy-0.3223 Statistisk fysik (5 sp)

(ao 12000)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Tfy-0.3233 Materialfysik I (5 sp)

(ao 12000)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Tfy-0.3243 Kärn- och elementarpartikelfysik (5 sp)

(ao 12000)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Tfy-0.3252 Mjuka materians fysik (5 sp)

(ao 12000)

24 + 24 (4 + 4) II, föreläses första gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: N.N.

Studieperioder i studieveckor (sv)

Tfy-0.002 Introduktion till studierna i teknisk fysik (0,5 sv)

(ao 12000)

ht+vt

Lärare: Tfy-forskare och lärare, studierådgivare och planerare Anna-Kaarina Hakala.

Innehåll: Består av en separat Tfy-tutorhandledning. Syftet med tutorverksamheten är att motivera de studerande, hjälpa dem att bibehålla en god studietakt och göra det lätt att förbinda sig till avdelningen från första början av studierna.

Examination: Fyra tutormöten under de fyra första terminerna. Tutorn ska hjälpa bl. a. med att göra upp en personlig stud­ieplan. De av tutorn undertecknade uppföljningsblanketterna skall returneras till kansliet.

Tilläggsinformation: Avsedd för dem som studerar enligt 1995 års examensstadga.

 

Tfy-3 FYSIK
Tfy-105 BERÄKNINGSFYSIK

(ao 12400)

prof.: Pekka Hautojärvi, Y229C, 451 3100; Tapio Ala-Nissilä U107, 451 5807; Martti Puska, U202, 451 3106; Juhani von Boehm, U216A, 451 3073; Esko Kauppinen, 020 722

akademiprof.: Risto Nieminen, Y229A, 451 3105

doc.: TkD Mikko Alava; TkD Ari Harju; TkD Matti Hämäläinen; TkD Heikki M. Isomäki; Ph.D. Antti-Pekka Jauho; FD Jari Järvinen; FD Ismo Koponen; TkD Jouko Lahtinen; TkD Matti Manninen; TkD Tomi Mattila; TkD Jari Mäkinen; TkD Aarne Oja; FD Petri Salo; FD Jonatan Slotte

över-ing.: TkD Klaus Rytsölä, U208, 451 3102

lab.ing.: TkD Antti Laakso, U101, 451 5801

lekt.: TkD Jouko Lahtinen, Y131, 451 3131; FD Petri Salo, U220, 451 3118 FT Jonatan Slotte, U102, 451 5802

undervisande forskare: TkD Mikko Alava, U204, 451 3104; TkD Sami Virtanen, K142, 451 5651; TkD Janne Salo, K141, 451 5650

överass.: TkT Heikki M. Isomäki, U201, 451 3071

ass.: assistenterna är anträffbara under laboratoriearbetena i fysiklaboratorierna A1, A2, Y156, Y159, 451 3135

planerare: Kirsi Toivola, Y229B, 451 5744

avdelningssekreterare: Riitta Petäjistö, U214, 451 3168

kansli: byråsekreterare Helena Suvanto (studiefrågor), U221, 451 3119; byråsekreterare Eija Järvinen, U206, 451 3101

Telefax 451 3116

Kurserna i studiepoäng (sp)

Tfy-3.1181 Fysik IA (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) III

Lärare: doc. Heikki Isomäki

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Fysikens matematiska hjälpmedel; vektoranalys, derivering och integrering. Dynamik, arbete och energi. Växel-verkan.  Elektrostatiska fält.

Examination: Tentamen.

Litteratur: D. C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 3rd edition, Prentice Hall.

Avsedd för examensprogrammen KON, ENE, GMA, RYT, RRT, YYT.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den första delen av studie-
perioden Tfy-3.118 Fysik I.

Tfy-3.1182 Fysik IB (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) IV

Lärare: doc. Heikki Isomäki

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Periodisk rörelse och våglära. Vätskemekanik. Termodynamik och den statistiska mekanikens grunder.

Examination: Tentamen.

Litteratur: D. C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 3rd edition, Prentice Hall.

Avsedd för examensprogrammen KON, ENE, GMA, RYT, RRT, YYT

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den andra delen av studie-perioden Tfy-3.118 Fysik I.

Tfy-3.1193 Fysik IIA (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) I

Lärare: doc. Heikki Isomäki

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Elektromagnetisk växelverkan. Lik- och växel­strömskretsar och deras komponenter

Examination: Tentamen.

Litteratur: D. C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 3rd edition, Prentice Hall.

Avsedd för examensprogrammen KON, ENE, GMA, RYT, RRT, YYT.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den första delen av studie-perioden Tfy-3.119 Fysik II.

Tfy-3.1194 Fysik IIB (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) II

Lärare: doc. Heikki Isomäki

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Elektromagnetisk vågrörelse. Optiska applika­tioner. Speciella relativitetsteorin. Kvantfysik. Kärnfysik. Materiens struktur

Examination: Tentamen.

Litteratur: D. C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 3rd edition, Prentice Hall.

Avsedd för examensprogrammen KON, ENE, GMA, RYT, RRT, YYT

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den andra delen av studie-perioden Tfy-3.119 Fysik II.

Tfy-3.1241 Fysik IA (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) I

Lärare: doc. Petri Salo

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Kinematik. Partiklars och stela kroppars dynamik. Arbete och energi. Växelverkan. Fysikens matematiska hjälpmedel; vektoranalys, derivering och integrering.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik.

Avsedd för examensprogrammen KEM, MTE, PUU, TIK.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den första delen av studie-perioden Tfy-3.124 Fysik I.

Tfy-3.1242 Fysik IB (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) II

Lärare: doc. Petri Salo

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Periodisk rörelse och våglära. Vätskemekanik. Termodynamik och den statistiska mekanikens grunder.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik.

Avsedd för examensprogrammen KEM, MTE, PUU, TIK.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den andra delen av studie-perioden Tfy-3.124 Fysik I.

Tfy-3.1253 Fysik IIA (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) III

Lärare: doc. Petri Salo

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. El- och magnetfält. Laddningars rörelse och lik­strömskretsar. Elektromagnetisk induktion och växelströmskretsar. Växelverkan mellan materia och elektromag­netiska fält.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik.

Avsedd för examensprogrammen KEM,MTE,PUU, TIK.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den första delen av studie-perioden Tfy-3.125 Fysik II.

Tfy-3.1254 Fysik IIB (3 sp)

(ao 12400)

24 + 12 (4 + 2) IV

Lärare: doc. Petri Salo

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Elektromagnetisk vågrörelse. Optiska applika­tioner. Speciella relativitetsteorin. Kvantfysik. Kärnfysik. Materiens struktur.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik.

Avsedd för examensprogrammen KEM,MTE,PUU, TIK.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter den andra delen av studie-perioden Tfy-3.125 Fysik II

Tfy-3.1361 Fysik IA (3 sp)

(ao 12400)

12 + 24 (2 + 4) I

Lärare: doc. Jonatan Slotte

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Kinematik. Partiklars och stela kroppars dynamik. Arbete och energi. Växelverkan. Fysikens matematiska hjälpmedel; vektoranalys, derivering och integrering.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik och matematik.

Avsedd för examensprogrammen KEM, GMA, KON, ENE, MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK, TUO.

Tilläggsinformation:Föreläses på svenska, finskspråkiga
studeranden är också välkomna.

Kursen ersätter den första delen av studieperioden
Tfy-3.136 Fysik I.

Tfy-3.1362 Fysik IB (3 sp)

(ao 12400)

12 + 24 (2 + 4) II

Lärare: doc. Jonatan Slotte

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Periodisk rörelse och våglära. Vätskemekanik. Termodynamik och den statistiska mekanikens grunder.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik och matematik.

Avsedd för utbildningsprogrammen KEM, GMA, KON, ENE, MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK, TUO.

Tilläggsinformation:Föreläses på svenska, finskspråkiga
studeranden är också välkomna.

Kursen ersätter den andra delen av studieperioden
Tfy-3.136 Fysik I.

Tfy-3.1373 Fysik IIA (3 sp)

(ao 12400)

12 + 24 (2 + 4) III

Lärare: doc. Jonatan Slotte

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. El- och magnetfält. Laddningars rörelse och lik­strömskretsar. Elektromagnetisk induktion och växelströmskretsar. Växelverkan mellan materia och elektromag­netiska fält.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik och matematik.

Avsedd för examensprogrammen KEM, KON, ENE, GMA,MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK, TUO.

Tilläggsinformation: Föreläses på svenska, finskspråkiga
studeranden är också välkomna.

Kursen ersätter den första delen av studieperioden
Tfy-3.137 Fysik II.

Tfy-3.1374 Fysik IIB (3 sp)

(ao 12400)

12 + 24 (2 + 4) IV

Lärare: doc. Jonatan Slotte

Innehåll: De för yrkesinriktade studier behövliga grundkun­skaperna i fysik. Elektromagnetisk vågrörelse. Optiska applika­tioner. Speciella relativitetsteorin. Kvantfysik. Kärnfysik. Materiens struktur.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Förkunskaper: Gymnasiets långa kurs i fysik.

Avsedd för examensprogrammen KEM, KON, ENE, GMA,MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK, TUO.

Tilläggsinformation: Föreläses på svenska, finskspråkiga
studeranden är också välkomna.

Kursen ersätter den andra delen av studieperioden
Tfy-3.137 Fysik II.

Tfy-3.1381 Physics IA (3 cr)

(va 12400)

0 + 24 I, only exercise sessions

Lecturer: Sigridur Gylfadottir, M.Sc.

Contents:Basic physics for engineering studies. Kinematics. Dynamics of particles and rigid bodies. Work and energy. Inter­actions. Conservation laws. Physics' mathematic facilities;
vectors, derivation and integration.

Requirements: Exam.

Literature: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Intended for the degree programmes KEM, GMA, KON, ENE, MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK.

Additional: Replaces the first part of the course
Tfy-3.138 Physics I.

Tfy-3.1382 Physics IB (3 cr)

(va 12400)

0 + 24 II, only exercise sessions

Lecturer: Sigridur Gylfadottir, M.Sc.

Contents:Basic physics for engineering studies. Vibrations and waves. Fluid mechanics. Basic statistical mechanics and thermo­dynamics.

Requirements: Exam.

Literature: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Intended for the degree programmes KEM, GMA, KON, ENE, MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK.

Additional: Replaces the second part of the course
Tfy-3.138 Physics I.

Tfy-3.1393 Physics IIA (3 cr)

(va 12400)

0 + 24 III, only exercise sessions

Lecturer: Sigridur Gylfadottir, M.Sc.

Contents: Basic physics for engineering studies. Static electric and magnetic fields. Electric current and dc circuits. Electro­magnetic induction and ac circuits. Electromagnetic fields in matter.

Requirements: Exam.

Literature: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Intended for the degree programmes KEM, KON, ENE, GMA, MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK.

Additional: Replaces the first part of the course
Tfy-3.139 Physics II.

Tfy-3.1394 Physics IIB (3 cr)

(va 12400)

0 + 24 IV, only exercise sessions

Lecturer: Sigridur Gylfadottir, M.Sc.

Contents: Basic physics for engineering studies. Electromagnetic waves. Basic optics. Special theory of relativity. Quantum
physics. Nuclear physics. Structure of matter.

Requirements: Exam.

Literature: Young & Freedman: University Physics with Modern Physics (Addison-Wesley) 11th Edition.

Intended for the degree programmes KEM, KON, ENE, GMA, MTE, PUU, RYT, RRT, YYT, TIK.

Additional Replaces the second part of the course
Tfy-3.139 Physics II.

Tfy-3.1500 Laboratoriearbeten i fysik, utvidgad kurs (5 sp)

(ao 12400)

3 + 36 1. delen III eller IV, 2. delen I eller II

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Grunderna i utförandet av mätningar och rapporter­ing. Tolv övningsarbeten i mekanik, värmelära, ellära och optik samt atom- och kärnfysik. Givna system studeras genom
mätningar och mätresultaten analyseras matematiskt.

Examination: Godkända rapporter samt tentamen.

Förkunskaper: Fysik I eller sju kursser fysik i gymnasiet.

Avsedd för examensprogram TFM.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-3.150 Laboratoriearbeten i fysik.

 

Tfy-3.1530 Laboratoriearbeten i fysik, kort kurs (2 sp)

(ao 12400)

3 + 12 I, II, III eller IV

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Grunderna i utförande av mätningar och rapportering. Fyra övningsarbeten i mekanik, värmelära, optik och ellära. Givna system studeras genom mätningar och mätresultaten anal­yseras matematiskt.

Examination: Godkända rapporter samt tentamen.

Förkunskaper: Fysik I eller sju kursser fysik i gymnasiet.

Avsedd för examensprogrammen KON, ENE, TIK.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-3.153 Laboratoriearbeten i fysik.

 

Tfy-3.1540 Laboratoriearbeten i fysik I (3 sp)

(ao 12400)

3 + 18 I, II, III eller IV

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Grunderna i utförandet av mätningar och rapporter­ing. Sex övningsarbeten i mekanik, värmelära, ellära, optik och radioaktivitet. Givna system studeras genom mätningar och mätresultaten analyseras matematiskt.

Examination: Godkända rapporter samt tentamen.

Förkunskaper: Fysik I eller sju kursser fysik i gymnasiet.

Avsedd för examensprogrammen TUO, MTE, AUT, KON, ENE, TIK, GMA.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-3.154 Laboratoriearbeten i fysik.

 

Tfy-3.1550 Laboratoriearbeten i fysik II (2 sp)

(ao 12400)

0 + 18 I eller II

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Grunderna i utförandet av mätningar och
rapportering. Sex övningsarbeten i optik, ellära, atom- och kärn­fysik. Kursen Tfy-3.1540 kompletterad med denna kurs bildar kursen Tfy-3.1500.

Examination: Godkända rapporter

Förkunskaper: Tfy-3.1540 Laboratoriearbeten i fysik I

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-3.155 Laboratoriearbeten i fysik, tilläggsstudieperiod.

Tfy-3.1560 Physics laboratory experiments in English (2-5 cr)

(va 12400)

0 + 12-36 I, II, III or IV

Teacher: Jouko Lahtinen, Docent

Goal: Learning to perform guided experiments, process the mea­sured data, estimate the accuracy and precision, and to report the results.

Contents: Mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, atomic and nuclear physics.

Additional: This course can be used to replace any of the courses Tfy-3.15XX. This course replaces Tfy-3.156.

Tfy-3.3400 Fysikaliska mätningar  (1-4 sp) L V

(ao 12400)

0 + 40 I-IV

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Mångsidig orientering i utförandet av fysikaliska mät­ningar, matematisk analys av resultat samt felkalkyl.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-3.340 Fysikaliska mätningar.

Tfy-3.4311 Materialfysik II (5 sp) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses första gången under läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-3.461 Materialfysik II.

Tfy-3.4323 Kvantfysik (5 sp) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses första gången under läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-44.130 Kvantmekanik II.

Tfy-3.4331 Ytfysik (5 sp) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II (vartannat läsår, föreläses första gången hös­ten 2007)

Lärare: doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Forskningsmetoder inom ytfysiken. Ytornas geomet-riska och elektronstruktur. Adsorption, desorption och olika reak­tionsmekanismer på ytor. Exempel från halvledar- och katalyt-forskningen.

Examination: Tentamen.

Litteratur: Lüth: Surfaces and Interfaces of Solids.

Kursen föreläses på finska eller engelska.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-3.468 Ytfysik.

Tfy-3.4343 Nanofysik (5 sp) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses första gången under
läsåret 2008-2009

Tfy-3.4351 Biologisk fysik (5 sp) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses första gången under
läsåret 2008-2009

Tfy-3.4411 Fysikens experimentella metoder (5 sp) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses första gången under
läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-3.441 Fysikens experimentella metoder..

Tfy-3.4423 Beräkningsfysik (5 sp) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses första gången under
läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-3.475 Computer simulation methods in physics.

Tfy-3.4510 Specialkurs i fysik (3-10 sp) L V

(ao 12400)

föreläses vid behov

Lärare: prof. Martti Puska

Innehåll: Föreläsningsserie av egna eller gästande forskare om ett årligen varierande ämne i experimental- eller beräknings­fysik.

Tfy-3.4520 Specialkurs i teoretisk fysik (3-10 sp) L V

(ao 12400)

föreläses vid behov

Lärare: akademiprof. Risto Nieminen

Innehåll: Föreläsningsserie av egna eller gästande forskare om

ett årligen varierande ämne (till exempel kvantberäkning, kvant­gaser, nanoelektronik, supraledning).

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioderna
Tfy-44.188 Specialkurs i materialfysik och Tfy-44.195 Special­kurs i teknisk fysik.

Tfy-3.5111 Specialarbeten i fysik (10 sp) V

(ao 12400)

0 + 200 I, II, III, IV

Tilläggsinformation: Avsedd för dem som studerar enligt 2005 års examensstadga. (Studieperioden Tfy-3.394 är avsedd för dem som studerar enligt 1995 års examensstadga.)

Tfy-105.5111 Specialarbeten i beräkningsfysik (10 sp) V

(ao 12400)

0 + 200 I, II, III, IV

Tilläggsinformation: Avsedd för dem som studerar enligt 2005 års examensstadga. (Studieperioden Tfy-3.393 är avsedd för dem som studerar enligt 1995 års examensstadga.)

 

Studieperioder i studieveckor (sv)

Tfy-3.361 Materialfysik I (4 sv)

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses sista gången under läsåret
2006-2007.

Lärare: prof. Pekka Hautojärvi och prof. Martti Puska

Innehåll: Genomgång av materiens atomstruktur och egen­skaper med hjälp av kvantmekaniska metoder. Bindningar i fasta ämnen, kristallgitter, diffraktion, gittervibrationer, termiska egenskaper, frielektronmodellen, bandteorin för elektronstruk­turen, magnetism, elektronernas transportegenskaper. Halvle­dare.

Litteratur: Elliott: The Physics and Chemistry of Solids.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2007-2008 ersätts studieperi­oden av kursen Tfy-0.3233 Materialfysik I.

Tfy-3.363 Inledning till mjuka materians fysik (3 sv)

(va 12400)

24+24 (2+2) I-II, föreläses sista gången under läsåret
2006-2007.

Lärare: FD Emppu Salonen

Innehåll: Kursen ger kunskaper om system som består av mjuk materia (polymerer, kolloider, vätskekristaller, overflade-sensitiva materialer, lipider och biologiska system). Grundkunskaper i ter­modynamik ock statistisk fysik, struktur och fysikokemiska egen­skaper, växelverkningar, forskingsmetoder, tillämpningar. Kursen ger grunderna för mera avancerade kurser inom mjuka system och statistik fysik.

Litteratur: I tillämpliga delar Ian W. Hamley, Introduction to Soft Matter (John Wiley, 2000) och Richard A. L. Jones, Soft Condensed Matter (Oxford, 2002) samt föreläsningsantecknin­gar.

Tfy-3.365 Statistical Physics and Thermodynamics (5 ocr)

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, lectured for the last time during
the academic year 2006-2007.

Lecturer: Prof Tapio Ala-Nissilä

Content: A systematic treatment of equilibrium thermo-
dynamics and statistical physics of many-particle systems. Review and deepening of basic concepts in equilibrium thermo-
dynamics. Thermodynamics of phase transitions. Review of probability theory. Fundamental concepts in statistical physics and ensemble theory. Statistical properties of classical and quan­tum harmonic oscillators. Ideal bosonic and fermionic quantum gases. Microscopic theory of phase transitions. Introduction to hydrodynamics and transport theory.

Requirements: Two mid-term exams or a final exam.

Literature: L. E. Reichl, A Modern Course in Statistical Physics, Second Edition (Wiley 1998).  Jouko Arponen, Statistinen fy-siikka (Limes 1994).

Additional Replaces courses Tfy-44.127 Statistical Physics and Thermodynamics and Tfy-3.364 Statistical Physics and Thermo­dynamics.

Tfy-3.393 Specialarbeten i beräkningsfysik (5 sv) V

(ao 12400)

0 + 200 I, II, III, IV

Lärare: akademiprof. Risto Nieminen, prof. Martti Puska,
prof. Tapio Ala-Nissilä, prof. Juhani von Boehm

Innehåll: Specialarbetena utgörs av självständiga forsknings- eller programmeringsuppgifter, litteraturundersökningar osv. från Tfy-3-professurens område. Om utförandet av arbetena finns sär­skilda anvisningar. Specialarbetenas placering inom examen framgår närmare ur examens strukturbeskrivning.

Tfy-3.394 Specialarbeten i fysik (5 sv) V

(ao 12400)

0 + 200 I, II, III, IV

Lärare: prof. Pekka Hautojärvi, doc. Jouko Lahtinen

Innehåll: Specialarbetena utgörs av självständiga laboratoriear­beten, planeringsuppgifter, litteraturundersökningar o.s.v. från Tfy-3-professurens område. Om utförandet av arbetena finns sär­skilda anvisningar.

Tilläggsinformation: Ersätter studieperioden Tfy-3.392 Special­arbeten i tillämpad fysik.

Tfy-3.401 Advanced Mathematical Methods in Physics I
(4 ocr) L

(ao 12400)

24 + 0 (2 + 0) I-II, lectured for the last time during
the academic year 2007-2008.

Teacher: Prof Tapio Ala-Nissilä

Goal: Deepening of the mathematical concepts and techniques needed in theoretical physics. Recommended for advanced undergraduate and graduate students.

Contents: Vectors, tensors and matrices in physics. Calculus of variations. Vector spaces in physics. Complete orthonormal sets of functions in Hilbert space. Mathematical foundations of quantum mechanics. Special topics.

Literature: F. W. Byron and R. W. Fuller: Mathematics of Classi­cal and Quantum Physics vol. I.

Additional: Seminar course (no exam).

Tfy-3.402 Advanced Mathematical Methods in Physics II
(4 ocr) L

(ao 12400)

24 + 0 III-IV, study group, lectured for the last time during the academic year 2007-2008.

Teacher: Prof Tapio Ala-Nissilä

Goal: Deepening of the mathematical concepts and techniques needed in theoretical physics. Recommended for advanced undergraduate and graduate students.

Contents: Theory of analytic functions. Green's functions. Inte­gral equations. Integral equations in Hilbert space. Group
theory.

Literature: F. W. Byron and R. W. Fuller: Mathematics of Classi­cal and Quantum Physics vol. II.

Tfy-3.441 Fysikens experimentella metoder  (4 sv) L V

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses sista gången under
läsåret 2007-2008.

Lärare: TkD Filip Tuomisto

Innehåll: Mångsidig orientering i metoder som behövs vid exper­imentellt forskningsarbete, utförandet av experiment samt resul­tatbehandling.

Tilläggsinformation: Ersätter studieperioderna
Tfy-3.245 Fysikens experimentella metoder och
Tfy-3.341 Fysikens experimentella metoder.

Tfy-3.461 Materialfysik II (5 sv) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses sista gången under
läsåret 2007-2008.

Lärare: prof. Martti Puska

Innehåll: Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom valda områden av materialfysik. Kollektiva fenomen hos elektron­gasen, magnetism, supraledning, dielektriska egenskaper, gitter­defekter, lågdimensionella system.

Litteratur: Elliott: The Physics and Chemistry of Solids; Ibach, Lüth: Solid State Physics;  Ashcroft - Mermin: Solid State
Physics.

Förkunskaper: Tfy-3.361.

 

Tfy-3.462 Advanced Topics in Biological and Soft-Matter Sys­tems (4 ocr) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II (alternate years, not lectured in autumn 2006), lectured for the last time during the academic year
2007-2008.

Lecturer: N.N.

Contents: Basics of thermodynamics and statistical physics of equilibrium and non-equilibrium systems, with emphasis and applications to biological and soft condensed matter systems. Modeling of random processes and dynamical phenomena in biological matter.

Tfy-3.469 Physics of Soft Condensed Matter (4 ocr) L V

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, not lectured in spring 2007, lectured for the last time during the academic year 2007-2008.

Teacher: Mikko Alava, Docent

Contents: Structure of soft matter. Liquid crystals and their
thermodynamics. Landau theory and its failure through fluctua­tions. Scaling and criticality. Rudimentary field theory. Elasticity of non-crystalline matter. Physics of interfaces/surfaces.

Literature: Lectures follow roughly the book Chaikin & Luben­sky: Principles of Condenced Matter Physics.

Additional: Replaces course Tfy-3.269 Physics of Soft Con­densed Matter.

Tfy-3.475 Computer simulation methods in physics (4 ocr) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) III-IV and a special assignment, lectured for the last time during the academic year 2007-2008.

Teacher: Ari Harju, Docent

Contents: The course involves various ways to use computers to solve physical problems. The aim is to provide an overview of the field and discuss various simulation techniques of both classical and quantum systems, ranging from Monte Carlo calculation of integrals to electronic structure calculations of quantum systems.  Actual implementations are presented using Fortran 90/95 pro­gramming language (no need of previous knowledge of it).

Requirements: A guided programming assignment is needed to pass the course.

Literature: J.M. Thijssen: Computational Physics.

Additional: Replaces course Tfy-3.275 Computer simulation methods in physics.

Tfy-3.478 Modern Methods in Statistical Physics (4 ocr) L

(ao 12400)

36 + 24 (3+ 2) I-II (alternate years, not lectured in 2006),
lectured for the last time during the academic year 2007-2008.

Teacher: Prof Tapio Ala-Nissilä

Goal: Systematic treatment of advanced techniques in statistical physics. Recommended for advanced undergraduate and
graduate students.

Contents: Review of thermodynamics and statistical physics. Per­colation theory and thermodynamics of interfaces. Fundamen­tals of phase transitions. Critical phenomena in fluids. Landau theory. Fluctuations and the breakdown of Landau theory. Anomalous dimensions. Scaling theory. The renormalization group. Special topics.

Literature: N. Goldenfeld: Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group.

Additional: Replaces course Tfy-3.278 Modern Methods in Sta­tistical Physics.

Tfy-3.480 Microsensing (3 ocr) L

(va 12400)

24 + 12 (2 + 1) III-IV, lectured for the last time during academic year 2007-2008.

Lecturers: Prof Aarne Oja, and Pekka Pursula, M.Sc.

Contents: Design, optimization and readout techniques of mod­ern microsensors based on silicon micromachining and other high-volume production technologies. Examples include capaci­tive MEMS sensors,  wireless and optical sensors, biosensors.

Additional: During academic year 2008-2009 will be replaced by course Tfy-125.4480 Microsensing (5 cr)

Tfy-3.484 Undergraduate Seminar in Physics (2 ocr) V

(va 12400)

24 + 0 III-IV, lectured for the last time during the academic year 2007-2008.

Teachers: Prof Esko Kauppinen and Prof Matti Kaivola

Contents: Students practice to prepare and give a seminar talk and to participate in the discussion. The subject of the talk is a student’s own research project or a topical subject in physics.

Tfy-3.485 Forskarseminarium i fysik (3 sv) L V

(ao 12400)

48 + 0 I-IV, arrangeras sista gången under
läsåret 2007-2008.

Lärare: doc. Mikko Alava

Innehåll: Seminarieföredrag av egna och gästande forskare om aktuella problem i fysiken och dess tillämpningar.

Tilläggsinformation: Ersätter studieperioden
Tfy-3.285 Forskarseminarium i fysik.

 

Tfy-3.491 Individuell studieperiod (1-6 sv) L V

(ao 12400)

Lärare: prof. Pekka Hautojärvi, akademiprof. Risto Nieminen, prof. Martti Puska, prof. Tapio Ala-Nissilä, prof. Juhani von Boehm och prof. Esko Kauppinen

Innehåll: Inom ramen för en individuell studieperiod kan man utföra studier som inte erbjuds inom andra studieperioder i undervisningsprogrammet. Om innehållet och omfattningen av individuella studier överenskommes på förhand med
den ansvarige läraren.

Tfy-3.495 Sommarskola i fysik (1-6 sv) L V

(ao 12400)

30 + 0 IV, arrangeras sista gången under läsåret
2007-2008.

Lärare: akademiprof. Risto Nieminen

Innehåll: Fortbildning i seminarieform som varar en vecka och berör aktuella problem inom forskning i fysik. Föredragshållarna är både utländska och inhemska forskare.

Tfy-44.126 Kvantmekanik I (4 sv)

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses sista gången under
läsåret 2006-2007.

Lärare: TkD Sami Virtanen

Innehåll: En fördjupad kurs där man gör sig förtrogen med betraktelsesätt och räknemetoder inom kvantmekaniken. Schrödingers ekvation och dess tillämpningar, impulsmoment, perturbationsteori.

Examination: Två mellanförhör eller tentamen.

Litteratur: F. Schwabl: Quantum Mechanics

Förkunskaper: Tfy-0.202

Tfy-44.130 Kvantmekanik II (4 sv)

(ao 12400)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses sista gången under
läsåret 2007-2008.

Lärare: TkD Sami Virtanen

Innehåll: Tillämpningar inom kvantmekanik: partikel i elektro­magnetiskt fält, perturbations- och spridningsteori, mångpartikel­system och relativistisk kvantmekanik

Examination: Två mellanförhör eller tentamen.

Litteratur: F. Schwabl: Quantum Mechanics ;
F. Schwabl: Advanced Quantum Mechanics

Förkunskaper: Tfy-44.126

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 ersätts studie-periden av kursen Tfy-3.4323 Kvantfysik.

Tfy-44.135 Kvantmekanik III (4 sv) L

(ao 12400)

36 + 24 (3 + 2) Förelsäningar meddelas senare.

Lärare: TkD Sami Virtanen

Innehåll: Gruppteorins grunder, gruppernas representationer, den symmetriska gruppen, kontinuerliga grupper. Punktgrupper. Tilllämpningar inom den kondenserade materiens fysik och par­tikelfysiken, tid- och rumsymmetrier, SU(2), SU(3).

Examination: kan avläggas enligt självstudiematerial

Förkunskaper: Tfy-44.126

 

 

Tfy-44.180 Forskarseminarium i låga temperaturer (2 sv) L V

(ao 12400)

15 + 0 (2 + 0) I-II, 20 + 0 (2 + 0) III-IV

Lärare: prof. Matti Krusius

Innehåll: Undersökning av problem i anslutning till forskning inom lågtemperaturfysik. (För fortsättningsstuderande)

Examination: Varje deltagare håller två seminariefördrag.

Tfy-44.198 Specialarbeten i material fysik (5 sv) V

(ao 12400)

0 + 200 I-IV

Lärare: TkD Sami Virtanen (ansv.)

Innehåll: Specialarbetena är självständiga laboratoriearbeten, planeringsuppgifter, litteraturöversikter mm. ur ämnesområdet för professuren Tfy-44. Det finns fastställda anvisningar om utförandet av arbetena. Specialarbetenas placering inom exa­men framgår närmare ur examens strukturbeskrivning.

 

Tfy-56 ENERGIVETENSKAPER

(ao 12420)

prof.: Rainer Salomaa, K405, 451 3199; Peter Lund, K406, 451 3197.

doc.: TkD Jukka Heikkinen; FD Jorma Jokiniemi; TkD Seppo Karttunen

övering.: TkD Pertti Aarnio, K408, 451 3191

undervisande forskare: doc. Taina Kurki-Suonio, K412b,
451 3193; TkD Mervi Mantsinen

ass.: TkL Jarmo Ala-Heikkilä, K415b, 451 3204; TkD Timo Kivi-niemi, K413, 451 3252; TkD Petri Konttinen, K414b, 451 3212

spec.lär.: Olgierd Dumbrajs, Ph.D., K402a, 451 3207; TkD Lasse Mattila; TkD Seppo Vuori

kansli: Iris Holmqvist, K407, 451 3198, fax 451 3195

Ytterligare information på laboratoriets hemsida
http://www.tkk.fi/Units/AES/

Kurserna i studiepoäng (sp)

Tfy-56.4113 Laboratoriearbeten i energivetenskaper (5 sp)

(ao 12420)

0 + 40 III-IV, arrangeras första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Laboratoriearbeten rörande kärn- och reaktorfysik samt nya energiformer.

Tfy-56.4211 Grunderna i kärnenergiteknik (5 sp)

(ao 12420)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Grunderna i kärnreaktorernas fysik och teknik, bränsle­kretsloppet, säkerhet och kärnenergins special frågor.

Litteratur: Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-56.126 Grunderna i kärnenergiteknik

Tfy-56.4221 Reaktorteknikens grunder (5 sp)

(ao 12420)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Grundstudieperiod i kärnreaktorernas fysik och teknik. Kursen är avsedd för studenter vid andra examensprogram än TFM.

Litteratur: Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-56.128 Reaktorteknikens grunder

Tfy-56.4232 Strålningsfysik och -säkerhet (5 sp)

(ao 12420)

24 + 24 (4 + 4) II, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Riskerna av ioniserande strålning och metoder att
minska dessa. Tillräckligt bra genomförande av kursen ger behörighet att fungera som ansvarig ledare vid bruk av strålning (separat intyg).

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-56.112 Strålning och säkerhet

Tfy-56.4243 Kärnenergiteknikens fortsättningskurs (5 sp) L

(ao 12420)

36 + 24 (3 + 2) III-IV, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Fördjupande kurs som behandlar kärnreaktorernas fysik, teknik, bränslekretslopp samt kärnenergins generella
problem.

Litteratur: Duderstadt, Hamilton: Nuclear Reactor Analysis, valda delar.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-56.130 Kärnenergiteknikens fortsättningsstudieperiod

Tfy-56.4311 Nya energitekniker (5 sp) L

(ao 12420)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare:  prof. Peter Lund

Innehåll: Utvecklingstrender inom förnybara energiformer, tekniska lösningsmodeller, teknologiförändringens dynamik, fysikaliska gränser, penetrationsmodeller. Biomassa, vind, sol, väte, effektivisering.

Litteratur: T.B Johansson et al.: Renewable Energy

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-56.160 Nya energiformers teknologi

Tfy-56.4323 Solenergiteknik (5 sp) L

(ao 12420)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Peter Lund

Innehåll: Solenergins fysikaliska grunder och praktiska tillämp-ningar. Solstrålning, nya material, solfångare, energilagring, sol­celler, solvärme, rymdtillämpningar, "stand alone"-system. Case-studier.

Litteratur: Duffie, Beckman: Solar Thermal Engineering
Processes.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-56.138 Solarenergiteknik

 

Tfy-56.4332 Bränsleceller och väteteknologi (5 sp) L

(ao 12420)

24 + 24 (4 + 4) II, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Peter Lund, TkD Tero Hottinen

Innehåll: Kursens målsättning är att orientera deltagarna i bränslecellernas fysikaliska grunder, verksamhetsprinciper och praktiska tillämpningar samt behandla centrala temata rörande vätebränsle och -teknik.

Tfy-56.4344 Avancerad vindkraftteknologi (5 sp) L

(ao 12420)

24 + 24 (4 + 4) IV, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Peter Lund

Innehåll: Kursens målsättning är att orientera deltagarna i spe­cialfrågor och beslutsmodeller rörande utnyttjandet av vind­kraften i stor skala.

Tfy-56.4414 Fusionsenergiteknologi (5 sp)

(ao 12420)

24 + 24 (4 + 4) IV, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Kursen behandlar fusionsreaktorernas grunder och fusionsteknologi.

Tfy-56.4423 Plasmafysik (5 sp) L

(ao 12420)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses första gången under
läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Plasmafysikens teoretiska grunder och tillämpningar särskilt rörande frågor om fusionsreaktorer.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-56.139 Plasmafysik och fusionsreaktorer

Tfy-56.5111 Specialarbeten i energivetenskaper (10 sp) V

(ao 12420)

0 + 200 I, II, III, IV

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Specialarbetena är självständiga laboratoriearbeten, planeringsuppgifter, litteraturöversikter mm inom professuren Tfy-56. Det finns fastställda anvisningar om utförandet av arbetena. Specialarbetenas placering inom examen framgår när­mare ur examens strukturbeskrivning.

Tilläggsinformation: Avsedd för dem som studerar enligt 2005 års examensstadga. (Studieperioden Tfy-56.198 är avsedd för dem som studerar enligt 1995 års examensstadga.)

Tfy-56.5121 Specialkurs i energivetenskaper (5 sp) L V

(ao 12420)

24 + 24 (4 + 4) I, II, III, IV, arrangeras första gången
under läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Avsedd som specialkurs med årligen varierande ämne eller som specialkurs med gästande föreläsare.

Tfy-56.5131 Individuella studier (1-10 sp)

(ao 12420)

Lärare: prof. Rainer Salomaa,  prof. Peter Lund

Innehåll: Om innehållet och omfattningen av de individuella studierna avtalas på förhand med den ansvariga läraren.

 

Studieperioder i studieveckor (sv)

Tfy-56.104 Kärn- och elementarpartikelfysik (5 sv)

(ao 12420)

48 + 48 (4 + 4) III-IV, föreläses sista gången under
läsåret 2006-2007.

Lärare: TkD Janne Salo, doc. Taina Kurki-Suonio

Innehåll: Materiens kvantmekaniska struktur från mikrokosmos till makrokosmos: elementarpartiklar, atomkärnans struktur, kärnreaktioner, fundamentala slag av växelverkan och kos­mologi.

Litteratur: Krane: Introductory Nuclear Physics, Martin and Shaw: Particle Physics

Förkunskaper: Tfy-0.201

Tilläggsinformation: Under läsåret 2007-2008 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-0.3243 Kärn- och elementarpartikel­fysik

Tfy-56.112 Strålning och säkerhet (2 sv)

(ao 12420)

15 + 15 I, , föreläses sista gången under läsåret 2007-2008.

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Riskerna av ioniserande strålning och metoder att
minska dessa. Tillräckligt bra genomförande av kursen ger behörighet att fungera som ansvarig ledare vid bruk av strålning
(separat intyg).

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-56.4232 Strålningsfysik och -säker­het.

Tfy-56.126 Grunderna i kärnenergiteknik (4 sv)

(ao 12420)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses sista gången under
läsåret 2007-2008.

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Grunderna i kärnreaktorernas fysik och teknik, bränsle­kretsloppet, säkerhet och kärnenergins special frågor.

Litteratur: Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-56.4211 Grunderna i kärn-
energiteknik.

Tfy-56.127 Laboratoriearbeten i kärnteknik (3 sv)

(ao 12420)

0 + 40 III-IV, arrangeras sista gången under läsåret 2006-2007.

Lärare: TkL Jarmo Ala-Heikkilä

Innehåll: Laboratoriearbeten rörande kärnfysik och kärn-
reaktorers funktion.

Förkunskaper: Tfy-56.103/Tfy-56.104 och Tfy-56.126 rekom­menderas. En föreläsning om strålskydd ingår i början av kursen.

Tfy-56.128 Reaktorteknikens grunder (4 sv)

(ao 12420)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses sista gången under läsåret 2007-2008.

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Grundstudieperiod i kärnreaktorernas fysik och teknik, för studenter vid maskiningenjörs- och elektrotekniska samt övriga avdelningar.

Litteratur: Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-56.4221 Reaktorteknikens grunder.

Tfy-56.130 Kärnenergiteknikens fortsättningsstudieperiod
(5 sv) L

(ao 12420)

36 + 24 (3 + 2) I-II, föreläses vid behov, arrangeras sista gången under läsåret 2007-2008.

Lärare: prof. Rainer Salomaa, TkD Lasse Mattila, TkD Seppo Vuori

Innehåll: Fördjupande studieperiod som behandlar kärnreak-
torernas fysik, teknik, bränslekretslopp samt kärnenergins
generella problem.

Litteratur: Duderstadt, Hamilton: Nuclear Reactor Analysis, valda delar.

Förkunskaper: Tfy-56.126

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-56.4243 Kärnenergiteknikens fortsättningskurs.

Tfy-56.138 Solenergiteknik (3 sv) L

(ao 12420)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, vartannat år, föreläses ej våren 2007, föreläses sista gången våren 2008

Lärare: prof. Peter Lund

Innehåll: Solenergins fysikaliska grunder och praktiska tillämp-ningar. Solstrålning, nya material, solfångare, energilagring, sol­celler, solvärme, rymdtillämpningar, “stand alone”-system. Case-studier.

Litteratur: Duffie, Beckman: Solar Thermal Engineering Pro­cesses.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-56.4323 Solarenergiteknik.

 

Tfy-56.139 Plasmafysik och fusionsreaktorer (4 sv) L

(ao 12420)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses sista gången våren 2007

Lärare: doc. Seppo Karttunen

Innehåll: Plasmafysikens teoretiska grunder och tillämpningar särskilt rörande frågor om fusionsreaktorer.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-56.4423 Plasmafysik.

 

Tfy-56.142 Arbeten i kärn- och reaktorfysik (2 sv)

(ao 12420)

0 + 40 I-II, arrangeras sista gången under läsåret 2007-2008.

Lärare: TkL Jarmo Ala-Heikkilä

Innehåll: Krävande laboratoriearbeten inom området kärnfysik och reaktorfysik.

Förkunskaper: Tfy-56.127

Tfy-56.160 Nya energiformers teknologi (4 sv) L

(ao 12420)

24 + 24 (2 + 2) I-II, vartannat år, föreläses ej hösten 2006, föreläses sista gången hösten 2007

Lärare:  prof. Peter Lund

Innehåll: Utvecklingstrender inom förnybara energiformer, tekniska lösningsmodeller, teknologiförändringens dynamik, fysikaliska gränser, penetrationsmodeller. Biomassa, vind, sol, väte, effektivisering.

Litteratur: T.B Johansson et al: Renewable Energy

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-56.4311 Nya energitekniker.

 

Tfy-56.170 Seminarium i kärn- och energiteknik (2 sv) V

(ao 12420)

24 + 0 (2 + 0) III-IV, arrangeras sista gången under
läsåret 2007-2008.Lärare: prof. Peter Lund

Innehåll: Att i seminarieform bekanta sig med specialfrågor inom kärn- och energifysik jämte tillämpningar.

 

Tfy-56.173 Specialkurs i kärn- och energiteknik I (3 sv) L V

(ao 12420)

24 + 12 (2 + 1) I-II, arrangeras sista gången unde
r läsåret 2007-2008.

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Avsedd som specialkurs med årligen varierande ämne eller som specialkurs med gästande föreläsare.

Tfy-56.174 Specialkurs i kärn- och energiteknik II (3 sv) L V

(ao 12420)

24 + 12 (2 + 1) III-IV, arrangeras sista gången under
läsåret 2007-2008.

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Avsedd som specialkurs med årligen varierande ämne eller som specialkurs med gästande föreläsare.

Tfy-56.176 Seminarium i teknisk fysik (1-3 sv) L V

(ao 12420)

48 + 0 (2 + 0) I-II, III-IV

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Seminarieföredrag av experter om aktuella frågor och tillämpningar inom teknisk fysik. Seminariet är gemensamt för inriktningsalternativet teknisk fysik.

 

Tfy-56.181 Licentiatseminarium i kärn- och energiteknik
(3 sv) L V

(ao 12420)

24 + 0 (2 + 0) I-II

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Fortsatt och kompletterande utbildning i specialfrågor inom kärn- och energitekniken.

Tfy-56.185 Licentiatkurs i kärnteknik (3-6 sv) L V

(ao 12420)

24 + 0 (2 + 0) III-IV

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Fortsatt och kompletterande utbildning i aktuella frågor inom kärnteknik.

Tfy-56.191 Individuell studieperiod (1-6 sv) L V

(ao 12420)

Lärare: prof. Rainer Salomaa

Innehåll: Om innehållet och omfattningen av de individuella studierna avtalas på förhand med den ansvariga läraren.

Tfy-56.195 Specialkurs i teknisk fysik (3-6 sv) L V

(ao 12420)

(period) (föreläses vid behov)

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Periodkurs i aktuella ämnen i teknisk fysik för fortsatt utbildning.

Tfy-56.198 Specialarbeten i kärn- och energiteknik (5 sv) V

(ao 12420)

0 + 200 I-II, III-IV

Lärare: prof. Rainer Salomaa, prof. Peter Lund

Innehåll: Specialarbetena är självständiga laboratoriearbeten, planeringsuppgifter, litteraturöversikter mm inom professuren Tfy-56. Det finns fastställda anvisningar om utförandet av arbetena. Specialarbetenas placering inom examen framgår när­mare ur examens strukturbeskrivning.

 

 

Tfy-99 MEDICINSK TEKNIK

(ao 12440)

prof.: Ari Koskelainen, F2047, 451 3177; Pekka Meriläinen, F206, 451 3176; Risto Ilmoniemi (tf.), F207, 451 3170

doc.: MD Hannu Aronen, 1911; TkD Kari-Pekka Estola, 4376 6596; PhD Mark van Gils, (03) 316 3342; TkD Risto Ilmo­niemi, 451 3170; FD, prof. Kai Kaila, 1915 9860; TkD Pekka Karp, (Belgien) (2) 296 0288; TkD Jyrki Lötjönen, (03) 316 3378; TkD Jukka Nenonen, 010 39411; TkD Hanna Pohjonen,

802 6416; 47 441; PhD Juha Ylä-Jääski, 4376 6227

lab.ing.: TkL Tommi Noponen, F202, 451 5838

ass.: Matti Stenroos, F262, 451 3171; Frans Vinberg, F208, 451 5610

spec.lär.: prof. Arto Annila, 191 50629; prof. emer. Toivo Katila, 451 3173; PhD Mark van Gils, (03) 316 3342; doc. Jyrki Lötjönen, (03) 316 3378; dos. Pekka Paalasmaa, 050-328 6691; FL Marjatta SAndström; prof. Raimo Sepponen, 451 2300; FL Nina Suni, 044-303 1022; doc. Mikko Tenhunen, 4717 3234; prof. Ilpo Vattulainen; doc. Juha Ylä-Jääski, 4376 6227.

kansli: byråsekreterare Marita Stenman, F205, tel. 451 3172,
fax 451 3182, e-mail marita.stenman@tkk.fi

Kurserna i studiepoäng (sp)

Tfy-99.1291 Individuell studieperiod (1-15 op) V

(ao 12440)

Arrangeras ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.291 Individuell studieperiod, som arrangeras detta läsår.

Tfy-99.2220 Laboratoriearbeten för bioingenjörer (3 op)

(ao 12440)

0 + 72 III-IV

Lärare: prof. Ari Koskelainen,
prof. Pekka Meriläinen, tf. prof. Risto Ilmoniemi

Tfy-99.2261 Fysiologi (5 sp)

(ao 12440)

24 + 0 (2 + 0) I-II

Lärare: doc. Pekka Paalasmaa, FL Nina Suni, prof. Ari Koskel­ainen

Innehåll: Grunderna av fysiologiska mekanismer i människan från cellnivå till systemnivå. Fysiologi och bioelektriska fenomen, rörelsemekanismer, nervsystem och sinnen, biologiska regler- och underhållssystem.

Examination: Tentamen och övningsuppgift.

Litteratur: Tortora & Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, 10th ed., Wiley.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-99.261 Fysiologi.

Tfy-99.2262 Levande tillståndets fysik I (biofysik) (5 sp)

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) III-IV

Lärare: prof. Ari Koskelainen

Innehåll: Molekulära strukturer, energetik och dynamik av de biologiska systemer, fysikala faktorer av omgivningen, kinetik av biologiska systemer.

Litteratur: Nelson, Biological Physics

Förkunskaper: Tfy-99.261 rekommenderas

Tilläggsinformation: Ersätter studieperioden Tfy-99.262 Levande tillståndets fysik I (biofysik)

Tfy-99.3226 Klassisk fältteori B (5 sp)

(ao 12440)

24 + 24 I-II

Lärare: tf. prof. Risto Ilmoniemi (ansv.), prof. emer. Toivo Katila

Innehåll: Statiska elektriska och magnetiska fält, energi och kraft i fälten, Maxwells ekvationer, vågrörelselösningar, elektromag­netiska strålningsfält, och inledning till övriga klassiska fält.

Litteratur: Jack Vanderlinde: Classical Electromagnetic
Theory, ny upplaga

Förkunskaper: Tfy-3.121/Tfy-0.102 eller motsv.

 

Tfy-99.3227 Elektromagnetisk fältteori (5 sp)

(ao 12440)

24 + 24 I-II

Lärare: tf. prof. Risto Ilmoniemi (ansv.), prof. emer. Toivo Katila

Innehåll: Statiska elektriska och magnetiska fält, energi och kraft i fälten, Maxwells ekvationer, vågrörelselösningar, elektromag­netiska strålningsfält, och inledning till övriga klassiska fält.

Litteratur: Jack Vanderlinde: Classical Electromagnetic
Theory, ny upplaga

Förkunskaper: Tfy-3.121/Tfy-0.102 eller motsv.

 

Tfy-99.3249 Biomedical Engineering, special course (2-5cr) P V

(ao 12440)

24 + 24 I-II or III-IV, not lectured this academic year.

Additional: This course will replace the course
Tfy-99.249 Biomedical Engineering, special course which is lec­tured this academic year.

Tfy-99.3269 Current methods and issues in monitoring physi­ological systems (5 cr) L

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) III-IV (alternate years, not lectured spring 2007)

Lecturer: Prof Pekka Meriläinen

Contents: Introduction to key physiological systems and func­tions of human body, including respiration, gas exchange, circu­lation, oxygenation and metabolism as well as cardiac and brain function. Current measurement methods and technologies will be presented and discussed in each context with special empha­sis in applications and problems of modern clinical monitoring.

Requirements: Examination

Additional: Replaces the course Tfy-99.269 Current methods and issues in monitoring physiological systems.

Literature: To be announced

Tfy-99.3274 Medical Physics II (5 cr)

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) III-IV (alternate years, lectured spring 2007

Lecturer: N.N.

Contents: Physics and technics of Nuclear Medicine including basics of isotope production, imaging devices, applications of radionuclides in medical imaging, modelling of physiological systems and analyses of 3D-imaging.

Requirements: Examination

Literature: Lecture hand-outs. Wagner, Szabo, Buchanan: Prin­ciples of Nuclear Medicine, W.B. Saunders, 1995; Jacquez: Compartmental Analysis in Biology and Medicine, The Univ. of Michigan Press, 1988.

Additional:: Replaces the course Tfy-99.274 Medical Physics II

Tfy-99.3275 Biosignal Processing (5 cr) P

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) I-II, not lectured this academic year.

Additional:: This course will replace the course
Tfy-99.275 Signal Processing in Biomedical Engineering which is lectured this academic year.

Tfy-99.3285 Research Seminar on Biophysics and Biomedical Engineering (3 cr) P V

(ao 12440)

24 + 0 (2 + 0) I-II, III-IV, not organised this academic year.

Additional: This course will replace the course
Tfy-99.285 Research Seminar on Biomedical Engineering which is organised this academic year.

Tfy-99.3298 Specialarbete i biofysik och medicinsk teknik
(7 sp) V

(ao 12440)

0 + 200 I-IV, arrangeras ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.298 Specialarbete i biofysik och medicinsk teknik, som arrangeras detta läsår.

Tfy-99.4247 Den mänskliga hjärnans konstruktion och funk­tion (5 sp) L

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) III-IV (vartannat år, föreläses ej våren 2007)

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.247 Den mänskliga hjärnans konstruktion och funktion.

Tfy-99.4263 Levande tillståndets fysik II (elektrofysiologi)
(5 sp) L

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) I-II, föreläses ej detta läsår.

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.263 Levande tillståndets fysik II (elektrofysiologi), som föreläses detta läsår.

Tfy-99.4264 Levande tillståndets fysik III (molekylär biofysik) (5 sp) L

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) III-IV (vartannat år, föreläses ej detta läsår)

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.264 Levande tillståndets fysik III (molekylär biofysik), som föreläses detta läsår..

 

Tfy-99.4271 Medicinsk fysik I (5 sp)

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) I-II (vartannat år, föreläses ej detta läsår)

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.271 Medicinsk fysik I.

Tfy-99.4273 Seminar on Biomedical Engineering (3 cr) V

(ao 12440)

24 + 0 (2 + 0) III-IV, not organised this academic year.

Additional:: This course will replace the course
Tfy-99.273 Seminar on Biomedical Engineering which is
organised this academic year.

Tfy-99.4280 Medicinska avbildningstekniker (5 sp) L

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) I-II (vartannat år, föreläses hösten 2006)

Lärare: prof. Pekka Meriläinen (ansv.)

Innehåll: Grunderna i den datorstödda tomografin. Grundkun­skaper om digital radiografi, röntgendatortomografi, isotopto­mografi, magnetavbildning samt ultraljud- och impedanstomo-grafiska metoder och apparatteknik.

Examination: Tentamen och övningsarbeten.

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-99.280 Medicinska avbildningstekniker.

Tfy-99.4281 Bildbehandling i medicinsk teknik (5 op) L

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) III-IV (vartannat år, föreläses ej detta läsår)

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.281 Bildbehandling i medicinsk teknik.

 

 

Tfy-99.4282 Funktionell avbildning inom medicin (5 sp) L

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) III-IV (vartannat år, föreläses våren 2007)

Lärare: tf. prof. Risto Ilmoniemi

Innehåll: Presentation av funktionella avbildningsmetoder inom medicin, speciellt avbildning av hjärnan med hjälp av funktion­ell magnetresonanstomografi.

Examination: Tentamen och övningsarbete samt demonstra­tioner.

Litteratur: Meddelas senare.

Förkunskaper: Tfy-99.280/Tfy-99.4280

Tilläggsinformation: Kursen ersätter studieperioden
Tfy-99.282 Funktionell avbildning inom medicin.

Tfy-99.4283 Methods in Cellular Biophysics (5 cr) P

(ao 12440)

15 + 80 III-IV (alternate years, not lectured this academic year)

Lecturers: Prof Ari Koskelainen and visiting lecturers

Tfy-99.4284 Licentiatkurs i biofysik (3-6 sp) L V

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) I-II (vartannat år, föreläses ej detta läsår)

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden
Tfy-99.284 Licentiatkurs i biofysik.

Tfy-99.5111 Specialarbete i biofysik och medicinsk teknik
(10 sp) V

(ao 12440)

0 + 200 I, II, III, IV

Avsedd för dem som studerar enligt 2005 års examensstadga. (Studieperioden Tfy-99.298 är avsedd för dem som studerar enligt 1995 års examensstadga.)

Studieperioder i studieveckor (sv)

Tfy-99.219 Laboratoriearbeten inom teknisk fysik (2 sv)

(ao 12440)

0 + 80 III-IV

Lärare: tf. prof.Risto Ilmoniemi

Innehåll: Valda fenomen inom fysiken samt självständiga mät­ningar angående dessa. Övning i att skriva rapport om utfört for­skningsarbete.

Tfy-99.225 Klassisk fältteori (5 sv)

(ao 12440)

36 + 24 (3 + 2) I-II

Lärare: tf. prof. Risto Ilmoniemi (ansv.), prof. emer. Toivo Katila

Innehåll: Statiska elektriska och magnetiska fält, energi och kraft i fälten, Maxwells ekvationer, vågrörelselösningar, elektromag­netiska strålningsfält, och inledning till övriga klassiska fält.

Litteratur: Jack Vanderlinde: Classical Electromagnetic
Theory, ny upplaga

Förkunskaper: Tfy-3.121/Tfy-0.102 eller motsv.

 

Tfy-99.247 Den mänskliga hjärnans konstruktion och funk­tion (3 sv) L

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) III-IV (vartannat år, föreläses ej våren 2007)

Lärare: tf. prof. Risto Ilmoniemi

Innehåll: Hjärnans anatomi, neuroner, aktiopotentialer och syn­apsförmedling, syn-, hör-, känsel- och motorisk hjärnbark, elek­triska och magnetiska hjärnsignaler, magnetisk hjärnstimulation, informationsbehandling, minne. Internet-baserad undervisning.

Litteratur: Nicholls, Martin, Wallace, Fuchs: From Neuron to Brain

Tfy-99.249 Biomedical Engineering, special course (1-3 ocr) P V

(ao 12440)

24 + 24 I-II, III-IV

Lecturer: N.N.

Contents: The subject changes yearly.

Language: English or Finnish

Tfy-99.263 Levande tillståndets fysik II (elektrofysiologi)
(3-4 sv) L

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) I-II

Lärare: prof. Ari Koskelainen

Innehåll: Elektrofysiologiska mätmetoder. Transport mekanis­mer i biomembraner, uppkomsten av elektriska signaler i cell­membranen, mekanismerna av inlärningsfenomen.

Examination: Tentamen och övningsuppgift.

Litteratur: Johnston & Wu: Foundations of Cellular Neurophysi­ology och föreläsningskompedium.

Förkunskaper: Tfy-99.262 rekommenderas

Tilläggsinformation: Ersätter studieperioden Tfy-99.268
Elektrofysiologi

Tfy-99.264 Levande tillståndets fysik III (molekylär biofysik) (4 sv) L

(ao 12440)

36 + 24 (3 + 2) III-IV (vartannat år, föreläses våren 2007)

Lärare: prof. Ari Koskelainen (ansv.) , prof. Arto Annila,
prof. Ilpo Vattulainen

Innehåll: Biologiska och syntetiska makromolekyler, deras struk­tur samt grunderna i deras fysikaliska egenskaper. Växelverkan mellan molekyler och modifiering av den. Molekylernas funk­tionalitet.

Litteratur: M Daune: Molecular Biophysics, Strucures in Motion, Oxford University Press Inc., New York, 1999 och föreläsningsmaterial.

Förkunskaper: Tfy-99.262 rekommenderas

Tilläggsinformation: Ersätter studieperioden Tfy-99.267 Funk­tionella makromolekyler

Tfy-99.271 Medicinsk fysik I (3 sv)

(ao 12440)

24+ 12 (2 + 1) I-II (vartannat år, föreläses ej hösten 2006)

Lärare: doc. Mikko Tenhunen

Innehåll: Grunderna i strålbehandlingens fysik och teknik. Radiobiologiska grunder. Dosimetriska storheter och detektorer. Strålbehandlingsapparaternas teknik. Modellering av strålnings­fält. Specialmetoder och optimisation i strålbehandling.

Examination: Tentamen, räkneövningar och demonstrationer.

Litteratur: Föreläsningsmaterial

Förkunskaper: Tfy-99.280 (ej obligatorisk, men rekommenderas)

 

Tfy-99.273 Seminar on Biomedical Engineering (2 ocr) V

(ao 12440)

24 + 0 (2 + 0) III-IV

Lecturer: Prof Ari Koskelainen (responsible),
Prof Risto Ilmoniemi (pro tem))

Contents: Student seminar on various topics in biophysics and biomedical engineering. The topics change yearly.

Requirements: Active participation, seminar talk including a written report, and acting as an opponent.

Tfy-99.275 Signal Processing in Biomedical Engineering
(3 ocr) P

(ao 12440)

24 + 12 (2 + 1) I-II

Lecturer: Mark van Gils, Docent

Contents: After providing a brief review of the fundamentals of general (digital) signal processing the course concentrates on modern signal processing techniques used in biomedical appli­cations. Spectral analysis (including higher-order spectra), adap­tive filters, artificial neural networks, time-frequency methods and wavelets as well as key issues like artifact detection, feature extraction and pattern recognition are dealt with. Use of the methods is illustrated by practical examples.

Requirements: Examination and exercise.

Literature: To be announced + lecture hand-outs

Prerequisites: T-61.246 (compulsory)

Tfy-99.281 Bildbehandling i medicinsk teknik (3 sv) L

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) III-IV (vartannat år, föreläsesej våren 2007)

Lärare: doc. Juha Ylä-Jääski, doc. Jyrki Lötjönen

Innehåll: Bildbehandlingens applikationer inom den medicini­ska tekniken. Förbehandling och segmentering av bilder, behan­dling och visualisering av volymbilder. Inriktning och kombinering av avbildningsmodaliteter.

Examination: Tentamen och övningsarbete.

Litteratur: Föreläsningskompendier.

Förkunskaper: T-61.247

 

Tfy-99.284 Licentiatkurs i biofysik (2-4 sv) L V

(ao 12440)

24 + 24 (2 + 2) I-II (vartannat år, föreläses hösten 2006)

Lärare: prof. Ari Koskelainen(ansv.)

Innehåll: Årligen varierande ämne, aktuella forskningsproblem inom biofysik.

Tfy-99.285 Research Seminar on Biomedical Engineering
(2 ocr) P V

(ao 12440)

24 + 0 (2 + 0) I-II, III-IV

Lecturers: Prof Pekka Meriläinen (responsible), Prof Ari Koskel­ainen, Prof. Risto Ilmoniemi (pro tem)

Contents: Current research problems on biophysics and bio­medical engineering.

Requirements: Active participation and written summary reports.

Tfy-99.291 Individuell studieperiod (0.5 - 10 sv) V

(ao 12440)

Lärare: prof. Ari Koskelainen, prof. Pekka Meriläinen,
tf. prof. Risto Ilmoniemi

Innehåll: Om innehållet och omfattningen av de individuella studierna avtalas på förhand med den ansvariga läraren.

Tfy-99.298 Specialarbete i biofysik och medicinsk teknik
(5 sv) V

(ao 12440)

0 + 200 I-IV

Lärare: prof. Ari Koskelainen, prof. Pekka Meriläinen,
tf. prof. Risto Ilmoniemi

Innehåll: Specialarbetena är sjävständiga laboratoriearbeten, planeringsuppgifter, litteraturöversikter mm inom biofysikens och medicinska teknikens område. Det finns fastställda anvisnin­gar om utförandet av arbetena. Specialarbetenas placering inom examen framgår närmare ur examens strukturbeskrivning.

Tfy-125 OPTIK OCH MOLEKYLÄRA
MATERIAL

(ao 12450)

prof.: Matti Kaivola, Micronova-4161, 451 3151

akademiprof.: Olli Ikkala (tjänstledig), F409, 451 3154

gästprof.: Gerrit ten Brinke

doc.: TkD Juha Fagerholm; prof. Ari T. Friberg; TkD Markus Linder; TkD Kaj Nyholm; DrSci Viktor P. Plessky; TkD Janne Ruokolainen; TkD Jyrki Saarinen; TkD Tero Setälä; akad.prof. Jari Turunen

lab.ing.: TkD Timo Kajava, F128 (Miilu), 451 3165,
050-525 5654

kansli: Orvokki Nyberg, F408, 451 3153

Kurserna i studiepoäng (sp)

Tfy-125.2013 Modern kemi för fysiker (4 sp)

(ao 12450)

24 + 24 III-IV, föreläses första gången under läsåret 2006-2007.

Lärare: akademiprof. Olli Ikkala

Innehåll: I fysiken behövs alltmer kunskap om kemin ankny­tande till nya material, mjuka material, nanomaterial och bioke­miska material. Den här kursen behandlar  den moderna kemins prestationer med hjälp av exempel, såsom kolets nya nanostruk­turer, självorganisering, supramolekylkemi, ytkemi, organisk ele­ktronik samt användning av biokemi i nya material.

Litteratur: Föreläsningsmaterial samt Nina Hall: The New Chemistry, Cambridge University press, 2000 som bakgrunds­material i tillämpliga delar.

 

 

Tfy-125.4001 Nanoscience I: Introduction to Nanoscience
(3 cr)

(ao 12450)

Autumn (Period I)

Lecturer: Acad Prof Olli Ikkala

Additional:: lectured jointly with University of Helsinki (experts from the Kumpula, Viikki and Meilahti campuses)

Tfy-125.4002 Nanoscience II: Nanostructures (5 cr) L

(ao 12450)

Autumn (Period II)

Lecturer: Acad Prof Olli Ikkala

Additional:: lectured jointly with University of Helsinki (experts from the Kumpula, Viikki and Meilahti campuses)

Tfy-125.4003 Nanoscience III: Molecular Nanoscience (5 cr) L

(ao 12450)

Spring (Period III)

Lecturer: Acad Prof Olli Ikkala

Additional:: lectured jointly with University of Helsinki (experts from the Kumpula, Viikki and Meilahti campuses)

Tfy-125.4004 Nanoscience IV: Bionanoscience (5 cr) L

(ao 12450)

Spring (Period IV)

Lecturer: Acad Prof Olli Ikkala

Additional:: lectured jointly with University of Helsinki (experts from the Kumpula, Viikki and Meilahti campuses

Tfy-125.4313 Mikroskopi av nanomaterial (5 sp) L

(ao 12450)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses första gången under läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden Tfy-125.313 Mikroskopi av nanomaterial.

Tfy-125.4321 Laserteknik och optik (5 sp)

(ao 12450)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses första gången under läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden Tfy-125.321 Laserteknik och optik.

Tfy-125.4341 Polymerfysik (5 sp)

(ao 12450)

24 + 24 (2 + 2) I-II, föreläses första gången under läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden Tfy-125.312 Polymerfysik.

Tfy-125.4423 Modern optik (5 sp) L V

(ao 12450)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses första gången under läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden Tfy-125.423 Modern optik.

Tfy-125.4433 Laserfysik (5 sp) L

(ao 12450)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, föreläses första gången under läsåret 2008-2009

Tilläggsinformation: Kursen skall ersätta studieperioden Tfy-125.422 Laserfysik.

Tfy-125.4480 Microsensing (5 sp) L

(ao 12450)

24 + 24 (2 + 2) III-IV, will be lectured for the first time during the academic year 2008-2009

Additional: This course will replace the course Tfy-3.480 Microsensing.

Tfy-125.5111 Specialarbete i fysik (10 sp) V

(ao 12450)

0 + 200 I, II, III, IV

Avsedd för dem som studerar enligt 2005 års examensstadga. (Studieperioden Tfy-125.398 är avsedd för dem som studerar enligt 1995 års examensstadga.)

Studieperioder i studieveckor (sv)

Tfy-125.312 Polymerfysik (3 sv)

(ao 12450)

27 + 27 (2 + 2) I-II (vartannat läsår, föreläses hösten 2007),

föreläses sista gången under läsåret 2007-2008

Lärare: doc. Janne Ruokolainen

Innehåll: Ger kunskaper i hur polymerernas egenskaper beror på deras struktur. Linjär och ickelinjär deformationsmekanik, viskoelastiska och mekaniska egenskaper.

Litteratur: U. Gedde: Polymer Physics.

Förkunskaper: Klassisk mekanik, grunderna i statistisk mekanik, elementär termodynamik.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-125.4341 Polymerfysik (5 sp).

Tfy-125.313 Mikroskopi av nanomaterial (3 sv) L V

(ao 12450)

27 + 27 III-IV, arrangeras sista gången under läsåret 2007-2008

Lärare: doc. Janne Ruokolainen och prof. Matti Kaivola

Innehåll: Ger grundkunskaper i användningen av mikroskopi i forskning av nanostrukturer i mjuka material (såsom polymerer). Kursen koncentrerar sig på genomlysningselektronmikroskopi, atomkraftsmikroskopi, sveptunnelmikroskopi och optisk när­fältsmikroskopi. Kursen behandlar också olika metoder att pre­parera prov. Som övningsarbete studeras polymeriska nanostrukturer med olika metoder.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-125.4313 Mikroskopi av nanomate­rial (5 sp) L.

 

Tfy-125.321 Laserteknik och optik (4 sv)

(ao 12450)

40 + 27 (3 + 2) I-II, föreläses sista gången under läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Matti Kaivola

Innehåll: En allmän kurs i grunderna för modern optik med ton­vikt på lasrar och deras viktigaste tillämpningar. Laserns funk­tionsprincip, lasertyper, de viktigaste grundfenomenen inom modern optik ur tillämpningssynvinkel, lasertillämpningar, ljusets detektion, lasersäkerhet.

Litteratur: Pedrotti&Pedrotti, Introduction to Optics,
Prentice Hall, 1992 och föreläsningskompendium.

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-125.4321 Laserteknik och optik
(5 sp) .

Tfy-125.398 Specialarbeten i fysik (5 sv) V

(ao 12450)

0 + 200 I-IV

Lärare: akad.prof. Olli Ikkala, prof. Matti Kaivola

Innehåll: Specialarbetena består av självständiga forsknings- eller programmeringsuppgifter, litteraturundersökningar osv. från Tfy-125-professurens område. Det finns fastställda anvisningar om utförandet av arbetena. Specialarbetenas placering inom studierna framgår närmare från strukturbeskrivningen av studi­erna.

Tfy-125.422 Laserfysik (4 sv) L

(ao 12450)

40 + 27 (3 + 2) III-IV (vartannat läsår, föreläses ej våren 2007), föreläses sista gången under läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Matti Kaivola

Innehåll: De fysikaliska grunderna för laserfunktionen. Växel-verkningsfenomen mellan ljus och materie, laserstrålars propa­gering och optiska resonatorer, laserns balansekvationer, tran­sienta fenomen, lasertyper, grunderna i icke-lineär optik.

Litteratur: O. Svelto, Principles of Lasers, Plenum Press, 1998

Förkunskaper: Tfy-125.321

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-125.4433 Laserfysik (5 sp).

Tfy-125.423 Modern optik (4 sv) L V

(ao 12450)

40 + 27 (3 + 2) III-IV (vartannat läsår, föreläses våren 2007), föreläses sista gången under läsåret 2007-2008

Lärare: prof. Matti Kaivola

Innehåll: En kompletterande och fördjupande studieperiod i modern optik. Årligen varierande innehåll, som ansluter sig till grunderna i fysikalisk, statistisk, icke-lineär eller kvantoptik,  samt aktuella tillämpningar.

Förkunskaper: Tfy-125.321

Tilläggsinformation: Under läsåret 2008-2009 skall studieperi­oden ersättas av kursen Tfy-125.4423 Modern optik (5 sp) L V.

Tfy-125.431 Forskningsseminarium i experimental fysik (2 sv)
L V

(ao 12450)

27 + 0 (2 + 0) I-II

Lärare: akad.prof. Olli Ikkala och prof. Matti Kaivola

Innehåll: Aktuella forskningsproblem i experimental fysik med betoning på optik, laserfysik och molekulära material.

Tfy-125.432 Colloquium on New Materials (0-4 ocr) P V

(va 12450)

12 + 0 I-II, 13 + 0 III-IV

Teachers: Acad Prof Olli Ikkala, Acad Prof Risto Nieminen

Contents: Recent achievements in modern materials science are covered in talks by specialists of their respective fields.

Tfy-125.491 Individuell studieperiod (1-6 sv) L V

(va 12450)

Lärare: akad.prof. Olli Ikkala och prof. Matti Kaivola

Innehåll: Om innehållet och omfattningen av de individuella studierna avtalas på förhand med respektive lärare.